Beveiligers op Schiphol. Nieuwe werkgever door contractwisseling?

De toedeling van beveiligers naar nieuwe werkgevers zorgt voor onrust. En dat is begrijpelijk. Er zijn veel vragen over de arbeidsvoorwaarden, roosters en het splitsen van teams die al jaren samen werken. Zodra helder is hoe die verdeling van de mensen is verlopen, gaan wij er mee aan de slag. Eerst wat antwoord op meest gestelde vragen.
Waarom gebeurt dit?

In de particuliere beveiling wordt veel werk aanbesteed. Dit betekent dat een organisatie diensten voor een periode van (meestal) vijf jaar inhuurt bij een bedrijf. Is die vijf jaar afgelopen, kijkt de organisatie of er een nieuw beter of (meestal) goedkoper bedrijf is dat die diensten kan leveren. Deze zogenaamde aanbestedingen zie je niet alleen in de beveiliging, maar ook in de schoonmaak, groenonderhoud en het openbaar vervoer. Dat dit gebeurt, is een politieke beslissing: het is wettelijk verplicht.

Wat zijn de gevolgen van aanbestedingen?

Ongereguleerde aanbestedingen zijn slecht voor werknemers. Een aanbesteding leidt vaak tot een contractwisseling. Bedrijf A heeft vijf jaar lang diensten geleverd, maar daarna gaat bedrijf B deze diensten leveren. Dit levert twee problemen op.
  • Probleem één, bedrijf A heeft geen werk meer voor de medewerkers waardoor zijn hun baan dreigen te verliezen.
  • Probleem twee, bedrijf B heeft te weinig medewerkers om de diensten te leveren. Bedrijf B kan medewerkers van bedrijf A tegen slechtere arbeidsvoorwaarden in dienst nemen.
Dit soort ongereguleerde aanbestedingen zorgen voor verslechtering van arbeidsvoorwaarden.

Om dit laatste te verzachten of te voorkomen is in de cao Particuliere Beveiliging artikel 95 b opgenomen. Hier is met de vakbonden afgesproken dat bij een contractwisseling medewerkers van bedrijf A worden overgenomen door bedrijf B met behoud van arbeidsvoorwaarden. In de cao G4S Aviation Security staat een soortgelijk artikel, namelijk artikel 91. In de contractwisselingen die nu bij Schiphol aan de gang zijn, zijn alle partijen gebonden aan dit artikel 95 b, ook al werken ze onder een andere cao.

Drie cao's voor beveiligers op Schiphol, plus een convenant?

Jazeker. Om de zaken op Schiphol nog complexer te maken, werken de beveiligingsbedrijven daar met drie verschillende cao's. De algemeen geldende cao voor de Particuliere Beveiliging, de bedrijfscao bij G4S Aviation Security (die is gebaseerd op de cao Particuliere Beveiliging) en de cao Veiligheidsdomein. Die laatste cao kent geen vakbondsrechten toe aan leden en kaderleden van CNV Vakmensen en FNV, ook is daarin geen arbeidsduurverkorting toegezegd en is er geen 80-90-100-regeling voor senioren afgesproken.

Werkgevers en De Unie hebben een convenant afgesloten over deze contractwisselingen. CNV Vakmensen heeft dit convenant niet getekend, FNV evenmin, omdat onze leden aangeven dat  er te weinig is geregeld om als werknemer zelf keuze's te maken in deze ingewikkelde aanbesteding. Je bent als werknemer te veel overgeleverd aan willekeur. Echter, de bedrijven die betrokken zijn bij het convenant hebben wel aangegeven dat artikel 95b uit de cao Particuliere Beveiliging leidend is bij deze hele operatie. En daar gaan we de betrokken bedrijven aan houden.

Wat doet CNV Vakmensen voor beveiligers die geen lid zijn?

Beveiligers van G4S Aviation, CTSN of I-Sec op Schiphol die nog geen lid zijn van vakbond CNV, kunnen tot uiterlijk vrijdag 23 oktober lid worden zonder wachttijd. Voor deze groep heb ik een 'collectieve actie' aangevraagd.

Het betekent dat je direct gebruik kunt maken van de hulp van CNV Vakmensen als het gaat om de gevolgen van de contractwisseling. Lid worden kan hier. Maar deze collega's kunnen mij ook mailen om zich in te schrijven (naam, adres, geboortedatum, werkgever, mail en telefoon). Dit is belangrijk omdat we met meer leden betere afspraken kunnen maken voor jullie.

Wat gaat CNV Vakmensen doen?

Op dit moment stromen de vragen over de aanbesteding bij me binnen. Al die vragen beantwoorden we, voor zover we kunnen. Een deel van de vragen behandel ik in deze nieuwsbrief. Waar we problemen zien - en die zien we - gaan we in overleg met onze kaderleden en daarna met goede voorstellen naar de werkgevers om een oplossing uit te onderhandelen. Dat doen we nadat de toedeling bij alle betrokken bedrijven bekend is, want pas dan kunnen we alle gevolgen in beeld krijgen en met jullie werkgevers om de tafel.

Is er iets te doen aan die aanbestedingen?

Nee, dat is wettelijk geregeld. Verandering van wetten kan alleen via de politiek. Wel kunnen we via cao's en afspraken met werkgevers de gevolgen verzachten. En dat gaan we zeker doen.

Moet ik meewerken aan een overplaatsing naar een ander bedrijf?

Ja en nee. De overplaatsing is juist bedoeld om je baan te behouden. Om te voorkomen dat je bij een contractwisseling je werk en arbeidsvoorwaarden kwijt raakt, hebben we in artikel 95b van de cao Particuliere Beveiliging afgesproken dat je nieuwe werkgever verplicht je in dienst te nemen tegen de arbeidsvoorwaarden waarop je nu werkt. Letterlijk staat er: "De aan te bieden arbeidsovereenkomst dient voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden overeen te komen met de voorwaarden die golden bij de latende partij."

Uiteraard, je kunt het aanbod voor een contract bij een nieuwe werkgever weigeren, maar je huidige werkgever zou dan om bedrijfseconomische redenen ontslag voor je kunnen aanvragen. De uitkomst daarvan is onzeker. Wel is duidelijk dat je in zo'n proces het aanbod van ander werk hebt geweigerd, en dat pakt meestal niet goed uit. Kortom, ja je kunt weigeren, maar dat kan tot baanverlies leiden.

Blijft mijn loon hetzelfde bij mijn nieuwe werkgever?

Ja. Een nieuwe werkgever is verplicht om je met je huidige arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen. Dit geldt ook als het gaat om zaken als aantal dienstjaren en afspraken die in de huidige cao zijn gemaakt. Daar bovenop is je nieuwe werkgever verplicht om minimaal aan de eisen van de nieuwe cao te voldoen.

Blijft mijn rooster intact bij de nieuwe werkgever?

De roostersystematiek uit de cao's zijn onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Nu werknemers overgaan van het ene naar het andere bedrijf, en van de ene naar de andere cao, gaan ze dus ook over van de ene naar de andere roostersystematiek. Het is praktische onmogelijk om binnen één bedrijf verschillende roostersystematieken toe te passen. Maar dat betekent niet dat je helemaal aan de grillen van je nieuwe planner bent overgeleverd. 

Wat kun je wel doen? Zorg dat de afspraken die je met je huidige werkgever of planner hebt gemaakt over je rooster en beschikbaarheid vast liggen. Heb je bijvoorbeeld afgesproken om op bepaalde dagen niet te werken, of bepaalde uren niet te werken, zorg dat deze afspraken op papier (of mail) staan. Het gaat dan immers om individuele arbeidsvoorwaarden en ook die kun je volgens artikel 95b meenemen naar je nieuwe werkgever.

Dit punt pakken we ook mee in het overleg met de werkgevers, zij moeten er voor zorgen dat afspraken - met bijvoorbeeld planners - over je inzet en beschikbaarheid schriftelijk worden vastgelegd, zodat je ze kunt meenemen naar een nieuwe werkgever.

Hoe bepalen bedrijven wie er weg moet en wie niet?

De beveiligingsbedrijven hebben toegezegd dat de toedeling van beveiligers via het afspiegelingsbeginsel gaat. Hier kun je lezen hoe dat werkt. CNV Vakmensen zal na de indeling nagaan of de afspiegeling volgens de spelregels is verlopen.

Mag ik ruilen met een collega?

Stel jij wordt van bedrijf A naar bedrijf B toegedeeld, maar je wilt bij bedrijf A blijven en je vindt een collega die wel naar bedrijf B wil, mag je dan ruilen? Of: jij moet vanuit bedrijf A naar bedrijf B en een collega bij bedrijf B moet naar bedrijf A, mag je dan met die collega van bedrijf B ruilen, zodat je allebei bij je oude werkgever blijft?

Hierover is niets geregeld. Wij vinden het belangrijk dat je als beveiliger zelf zoveel mogelijk zeggenschap krijgt bij de toedeling. Dit zou kunnen via een plaatsmakersregeling. Dit punt zullen we meenemen in de gesprekken die we met de betrokken werknemers gaan voeren. Inmiddels hebben meerdere leden hier vragen over gesteld.

Mag ik vakbondsactiviteiten doen of kaderlid zijn als ik bij CTSN ga werken?

De cao die CTSN hanteert biedt alleen vakbondsfaciliteiten voor leden en kaderleden van De Unie als ze 'constructief en inhoudelijk meedenken' met werkgevers. Wij zullen met CTSN in overleg gaan om vakbondsvergaderingen en andere faciliteiten ook voor leden van CNV Vakmensen en FNV-leden voor elkaar te krijgen, net zoals die er zijn in de cao Particuliere Beveiliging en de cao G4S Airport Security. Vakbondsfaciliteiten zijn een arbeidsvoorwaarde en daarvoor geldt dat ze meegaan naar je nieuwe werkgever.

Ik heb een contract voor 50% of minder, wat nu?

Op dat moment is artikel 95b niet op je van toepassing. In principe blijf je dan in dienst bij je huidige werkgever en zijn de normale spelregels op je van toepassing. Let op: dit kan betekenen dat je werk wegvalt of wordt verplaatst.

Geldt de 80-90-100-regeling ook als ik naar een andere cao ga?

Ja. Dit is een arbeidsvoorwaarde en deze gaat mee naar de nieuwe werkgever.

Geldt de arbeidsduurverkorting in 2023 naar 144 uur ook als ik naar een andere cao ga?

Ja. Dit is een arbeidsvoorwaarde en deze gaat mee naar de nieuwe werkgever.

Ik werk nu in een team met collega's die ik goed ken, kan ik iets doen om dat team bij elkaar te houden?

Ook hierover zullen we met de betrokken werkgevers in overleg gaan. Op dit moment hebben wij nog niet in beeld hoe dit uitpakt.

Tot slot

In deze nieuwsbrief probeer ik op de belangrijkste vragen die bij me binnen komen antwoord te geven. Het is vooral een uitleg van de huidige spelregels. Ongetwijfeld gaan er nog meer vragen komen. Maar het is zeker niet het einde van het verhaal.

Zowel met onze kaderleden als met de andere vakbonden zullen we bij de werkgevers aan de bel trekken als het aanbestedingscircus tot ongewenste effecten leidt. Wel vragen we wat tijd om alles in kaart te brengen, zodat we met goede voorstellen kunnen komen waar alle beveiligers wat aan hebben.

In de loop van volgende week wil ik bij alle leden via een peiling helder krijgen hoe de toedeling is uitgevallen, zodat wij een goed beeld hebben.

Met vragen kun je altijd terecht bij CNV Info, heb je goede ideeën of voorstellen die we mee moeten nemen naar het overleg met de werkgevers, laat het onze kaderleden, mijn collega Erik Maas, of mij weten. Hartelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen