Update periodiek overleg Trigion

Een paar keer per jaar overlegt CNV Vakmensen met Trigion en de andere bonden over zaken die zich voordoen. Dat noemen we periodiek overleg. Jullie collega Johan Bakker en bestuurder Aletta Bulsink waren aanwezig.

Onderwerpen die door CNV naar voren werden gebracht:
1. lange nachtdiensten, inroosteren 11-uursnachtdienst;
2. veiligheid;
3. tenders.

De lengte van nachtdiensten, 11-uursnachtdiensten 
CNV Vakmensen is geïnformeerd over het feit dat er óók in de nacht (te) lange diensten worden gewerkt. Dat is niet alleen slecht voor de kwaliteit van je werk en je gezondheid, maar mogelijk ook verboden. In ieder geval zijn ingeroosterde nachtdiensten van 11 uur waarover wij hoorden, niet toegestaan. In art. 33 van de Cao Particuliere beveiliging hebben we afgesproken dat een nachtdienst maximaal 9 uur mag duren. Alleen wanneer jij hebt aangegeven dat je er geen bezwaar tegen hebt, kun je langer worden ingezet. Er wordt verwezen naar art. 28 van de cao en daarin staat dat de maximale arbeidstijd per dienst 10 uur mag zijn. 11-uursnachtdiensten kunnen dus niet en mogen dus niet. Word jij daar tóch mee geconfronteerd, laat het ons weten!

Veiligheid
We zijn blij dat Trigion onze suggestie om meer met vaste teams te werken, over lijkt te nemen. Juist op die plekken waar je de meeste risico’s loopt, is het belangrijk dat je aankunt op een collega die de situatie kent en net als jij goed is in zijn of haar vak.
Helaas worden vooral de collega’s die werkzaam zijn op AZC’s nogal eens voor situaties geplaatst waarin de regels er op papier goed uitzien, maar waarbij zij tóch gemangeld worden tussen de verwachtingen van het COA-personeel en die van Trigion zelf. In het slechtste geval kan dit tot gevolg hebben dat je niet meer welkom bent op de locatie waar je werkte, en dat niet alleen maar ook niet op alle andere locaties.
Wij hebben aangegeven dat de beveiliger zich gesteund moet weten/voelen door Trigion, dat veiligheidstrainingen daadwerkelijke trainingen moeten zijn (geen V-learning; daar leent dit onderwerp zich niet goed voor). Ook hebben we heel duidelijk op tafel gelegd welke risico’s je loopt als beveiliger in een onveilige situatie (en dan hebben we het ook over het hebben en houden van je werk).

Trigion heeft ons verteld dat er een incidentenongevallen-procedure is. Als je te maken hebt met een incident, moet je dat melden in je dagrapportage, rapportage op basis van de incidentenongevallen-procedure; maak een specifieke rapportage van de gebeurtenis. Meld het bij je teamleider, bespreek het in het werkoverleg. De teamleider moet het melden bij de klantmanager. Wij hebben aangegeven dat de beveiliger heel vaak geen terugkoppeling krijgt over wat er met de melding gebeurt.
Maar blijf een melding maken, ook al heb je er geen zin in of geen tijd voor. Melden is belangrijk! Alleen dan kan er iets veranderen. En als het nodig is, doe aangifte bij de politie. Niets doen helpt niet!

Tenders
Trigion heeft de laatste tijd veel (overheids-)tenders gewonnen. Dat is uiteraard een goed bericht. In de cao is afgesproken dat de latende partij (dus de partij die het contract verliest), de vakbonden informeert. We hebben gemerkt dat daar de klad in is gekomen; dat geldt overigens voor alle (grote) bedrijven.
Maar ook hier geldt: wacht niet af. Werk jij op een object en heb je te maken met een contractwisseling en heb je daar vragen over? Neem contact met ons op! (En kijk even in art. 95 welke situatie op jou van toepassing is en of je daar misschien ook al een antwoord vindt).

Overige onderwerpen
Verder spraken we nog over Trigion 2.0. Volgens werkgever was de uitkomst van de pilot dat jullie liever niet in zelfsturende teams werken maar met een teamleider; dat jullie liever niet zelf het rooster maken, maar wel graag meer invloed, inzicht en diensten langer van tevoren bekend willen hebben.
Het ziekteverzuim was vorig jaar ruim boven 7%; dat wil men naar beneden brengen. Ziekteverzuim gaat terug in de lijn.
Het zal ook jullie niet zijn ontgaan, er is een behoorlijke arbeidsmarktkrapte. Veel bedrijven kampen met een tekort aan personeel, en dat is in de beveiliging en ook bij Trigion niet anders. Men wil meer mensen een vast dienstverband aanbieden en proberen meer aspiranten te werven.
Laten we hopen dat het helpt, want we hebben er allemaal belang bij dat er voldoende personeel is, al was het maar omdat je ook wel een keer een verlofdag wilt hebben als je daar om vraagt.

Zomerverlof
We hebben gehoord dat Trigion de zomerverlofperiode met 2 maanden heeft verlengd. Dat is niet hoe het in de cao staat. We hebben opheldering gevraagd, ook omdat wij niet zien hoe dit een positieve afwijking is. Je hoort hierover zo spoedig mogelijk meer via onze kaderleden.

Vertrek
Tenslotte een aankondiging van mijn vertrek uit de beveiliging. Vanaf 1 januari a.s. zal ik worden vervangen door mijn collega Erik Honkoop. Hij is nu al druk bezig om zich in te werken en zal zich binnenkort voorstellen of je hoort op een andere manier van hem. Het was niet altijd gemakkelijk maar wel een eer om voor en namens jullie te werken. Ik wens jullie een veilige werkplek toe met voldoende waardering en vooral hoop ik ook dat je je werk gezond mag doen. 

Vragen?
Je kunt me voorlopig nog mailen op onderstaand mailadres.

Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888