Ledenraadpleging Sociaal Akkoord Schiphol

De vakbonden (CNV Vakmensen en FNV) en Schiphol zijn het eens geworden over een Sociaal Akkoord. Er ligt een principe-akkoord voor grote groepen werknemers op Schiphol, met onder meer afspraken over een zomertoeslag, een Schiphol-arbeidsmarkttoeslag en het aanpakken van de werkdruk op termijn. De drukte is hiermee niet van de ene op de andere dag opgelost, maar de afspraken geven wel vertrouwen en bieden perspectief. Werken op Schiphol moet namelijk weer leuker worden.

Het Sociaal Akkoord omvat een groot aantal afspraken. Niet alleen op materieel gebied (zomertoeslag, Schiphol-arbeidsmarkttoeslag), maar ook als het gaat om andere afspraken (roosters en werktijden, gratis parkeren, meer inzet van marechaussee op piekmomenten). Daarnaast worden op langere termijn afspraken gemaakt over onder meer aanbesteding en een sociale standaard voor het werken op Schiphol. De vakbonden krijgen daar een rol in.

Schiphol-toeslag en zomertoeslag

Belangrijk onderdeel van het akkoord zijn financiële afspraken. Vanwege de grote personeelstekorten hebben we als CNV Vakmensen eerder al gepleit voor een arbeidsmarkttoeslag. Die Schiphol-toeslag komt er nu. Daarnaast komt er een zomertoeslag als beloning voor de extra drukke weken. Het gaat bij elkaar om flink wat geld, dat is echt een opsteker voor al die werknemers op Schiphol die het de afgelopen tijd zo voor de kiezen hebben gehad.

De zomertoeslag gaat al in op 1 juni 2022 en geldt voor werknemers in de beveiliging, schoonmaak, PRM (het begeleiden van werknemers met beperkte mobiliteit), grondafhandeling (check-in, bagage en platform) en het besloten busvervoer. Het gaat om 5,25 euro bruto per gewerkt uur. De toeslag geldt tot 5 september 2022. Daarnaast wordt de toeslag met terugwerkende kracht betaald over de gewerkte uren in de 2 weken meivakantie. Voor iemand die 160 uur per maand werkt, gaat het om 840 euro bruto extra.

Daarnaast krijgen de werknemers in de beveiliging, schoonmaak, PRM en het besloten busvervoer nog een Schipholtoeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur. Deze toeslag loopt van 1 september 2022 tot 1 september 2023. Voor iemand die 160 uur per maand werkt, gaat het om 224 euro bruto extra.

Mocht je alvast willen checken in hoeverre de zomertoeslag en de Schiphol-toeslag van invloed zijn op je fiscale toeslag (bijvoorbeeld voor huur en kinderopvang) kijk dan op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

Veiligheid op de werkplek

CNV Vakmensen heeft vorige week ook aandacht gevraagd voor de veiligheid van met name beveiligers. De bond kreeg zeer zorgwekkende signalen van beveiligers over gevaarlijke situaties. We hebben gepleit voor directe beschikbaarheid van de Koninklijke Marechaussee op de piekmomenten, als de spanning onder reizigers in de vertrekhallen oploopt. Daar hebben we nu een concrete afspraak over gemaakt. De marechaussee is te allen tijde paraat en kan op die hectische momenten zo nodig meteen ingrijpen. Dat is een grote zorg minder voor de beveiligers.

Buiten worden er minimale eisen op het gebied van veiligheid en een veilige werkplek opgelegd aan afhandelaren. Ook minder uitstoot van schadelijk stoffen wordt via een standaard set aan afhandelmateriaal voor algemeen gebruik beschikbaar gesteld op vliegtuig opstelplaatsen. 

Rustruimtes en sanitair 

In de maand mei zijn door Schiphol alle manco's aan rustruimtes en sanitair geïnventariseerd en deze inventarisatie wordt gedeeld met de vakbonden. Voor 1 juli 2022 worden deze manco's zo veel mogelijk opgelost. 

Koffie, thee en water

Afgesproken is dat het medewerkers geen geld mag kosten om op Schiphol te werken. Koffie, thee en water zijn met onmiddellijke ingang op Schiphol voor alle werknemers gratis beschikbaar gesteld door de werkgever. 

Woon-werkverkeer en parkeren op Schiphol 

Schiphol zal met de betreffende werkgevers (uiterlijk bij contractwisseling) de kosten voor woon-werkverkeer voor alle medewerkers voor 100% vergoeden op basis van Openbaar Vervoer. In die gevallen waar het in redelijkheid niet mogelijk is om met het OV naar het werk te reizen, betalen werkgevers een passende reiskostenvergoeding minimaal zoals in de cao's is opgenomen. 

Stages

Stagiairs worden voor een leertraject ingezet en niet worden ingezet als (goedkope) arbeidskracht om arbeidsverdringing te voorkomen.  

Aaneengesloten verlof vakantieperiode 

Schiphol en de vakbonden vinden het belangrijk dat alle medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om jaarlijks in de periode mei - oktober een aaneengesloten periode van minimaal 10 dagen vakantie op te nemen. Schiphol zal vanaf 2023 actief sturen op naleving van deze afspraak. 

Sociale standaard 

Uiterlijk op 1 januari 2023 is er een 'sociale standaard' waarin Schiphol beschrijft op welke wijze zij invulling geeft aan maatschappelijk en sociaal verantwoord opdrachtgeverschap en zal dit toegepast worden in de nieuwe contracten. De 'sociale standaard' bevat een hernieuwde visie op in- en uitbesteden van werk en de toe te passen arbeidsvoorwaarden op Schiphol. Roosters en werktijden zullen daarin ook worden meegenomen. Ook wordt het aantal afhandelaren zo spoedig mogelijk beperkt. 

Vakbondsfaciliteiten 

Indien beschikbaar stelt Schiphol op aanvraag per dag (deel) een (landzijdige) ruimte ter beschikking aan de vakbonden om hun leden te kunnen spreken. Ook stimuleert Schiphol dat alle werkgevers in de sector met de vakbonden concrete afspraken maken over vakbondsverlof. 

Akkoord geeft hoop voor structurele verbeteringen

Met het akkoord is de drukte niet van de ene op de andere dag opgelost. Alleen al in de beveiliging zijn zo’n 500 vacatures. Werven en opleiden kost maanden. Het zal komende tijd echt nog wel druk zijn op Schiphol. Het actieplan dat Schiphol vorige week presenteerde, moet hopelijk al wat lucht geven. Maar we kijken ook naar de langere termijn.

Al jaren vragen we aandacht voor de slechte roosters, beroerde werktijden en hoge werkdruk. We hebben de problemen talloze keren aangekaart, maar meestal schoof Schiphol de verantwoordelijkheid van zich af naar andere bedrijven. Nu lijkt dan eindelijk het kwartje gevallen. Schiphol lijkt echt de ambitie te hebben om op een andere manier te gaan werken en wil meer verantwoordelijkheid nemen voor al die duizenden werknemers die de luchthaven elke dag draaiend houden. De manier van aanbesteden gaat veranderen. We zien echt een omslag in denken, dat is positief. Ook wat de langere termijn betreft is dit een baanbrekend akkoord.

CNV Vakmensen legt het Sociaal Akkoord dan ook positief voor aan de leden.

Breng je stem uit

Wat vind jij ervan? Met deze link kan jij je stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met zondag 12 juni 2022. Wij zijn benieuwd naar jullie reacties. Alvast bedankt!

Erik Maas
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen 
M e.maas@cnvvakmensen.nl 

Erik Honkoop
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M e.honkoop@cnvvakmensen.nl

Downloads