De tweede onderhandelingsronde cao ABN AMRO: mobiliteit in de schijnwerpers

Op 18 mei is er voor de tweede keer door ABN AMRO, CNV Vakmensen en de andere bonden gesproken over een nieuwe cao en sociaal plan vanaf 1 januari 2022. Nadat op 11 mei de voorstellen zijn toegelicht, is er voor gekozen om nu eerst te focussen op mobiliteit (vervoer) en sociaal plan.

Allereerst de reiskostenvergoeding in de cao
Op dit moment zijn er verschillende regelingen bij de bank. Zit je in één van de Hay-functiegroepen 1-11, dan heb je een OV-kaart óf een kilometervergoeding óf een e-leaseauto als je meer dan 15.000 zakelijke kilometers per jaar rijdt. De functiegroepen 12-15 hebben een vervoersbudget waaruit evt. vervoermiddelen kunnen worden betaald. De bank wil naar een uniforme regeling voor iedereen in de functiegroepen 1-15. In het voorstel kun je kiezen voor een vergoeding op basis van een mobility-app (waarmee je per dag aan kunt geven hoe je naar je werk reist, per fiets, OV, auto, of dat je thuis werkt) en een OV-abonnement (zoals die er altijd al was). Reis je meer dan 15.000 zakelijke kilometers per jaar, dan heb je recht op een e-leaseauto. Medewerkers in de groepen 12-15 die nu een leaseauto hebben maar minder rijden, kunnen de auto tijdens het leasecontract nog houden en daarna, net als de andere medewerkers kiezen voor OV of de mobility-app. Het vervoersbudget blijft voor hen bestaan; nieuwe medewerkers in die groepen krijgen het vervoersbudget niet meer. Dat geldt ook voor collega’s die nu nog niet in functiegroep 12 of hoger zitten maar promotie zouden maken.

Er is lang gesproken over het voorstel van de bank. Er kwamen veel praktische zaken aan de orde; ook hebben de vakbonden vragen gesteld over de kosten en een vergelijking gevraagd met de huidige afspraken. We staan niet onwelwillend tegonover het idee van de mobility-app maar er moet nog wel verder over gesproken worden.

Het voorstel van de bank m.b.t. hoofdstuk 7 uit het sociaal plan
De bank heeft voorgesteld hoofdstuk 7 uit het sociaal plan te schrappen. In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen voor het geval je werk verplaatst wordt en je woon-werkverkeer meer dan 90 minuten enkele reis gaat bedragen. Het argument van de bank is dat er veel meer thuis gewerkt wordt, dat de verwachting is dat dat zo blijft en dat het daarom waarschijnlijk niet meer zal voorkomen dat een (o)verplaatsing zal leiden tot veel meer reizen, in ieder geval niet 5 dagen per week.

De vertrekvergoeding in het sociaal plan
In het huidige sociaal plan hebben we afgesproken dat je bij ontslag vanwege boventalligheid recht hebt op een vertrekvergoeding gebaseerd op inkomen en dienstjaren; dat leidt tot een bedrag dat vervolgens met 2,3 wordt vermenigvuldigd en aangevuld met nog eens twee maandsalarissen. De bank wil de vermenigvuldigingsfactor verlagen naar 1,7. Dat betekent dat de vertrekpremie ongeveer 25% verlaagd wordt.

Vakbonden hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de voorstellen van de bank m.b.t. het sociaal plan. Zoals je in onze voorstellenbrief hebt kunnen lezen, pleiten wij juist voor een ongewijzigde verlenging van het sociaal plan met 5 jaar.

Op 2 juni verder
Over twee weken praten we verder. Dan zal het opnieuw gaan over het sociaal plan. We hebben een aantal keren aangegeven dat we graag willen dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Andere onderwerpen die dan aan de orde zullen komen zijn de voorstellen op het gebied van thuiswerken en mobiliteit, RVU (regeling vervroegd uittreden), 80-90-100-regeling, reskilling, feestdagen, en de 0-7% salarisverhoging op basis van functioneren.

Vragen en/of opmerkingen?
Hoe denk jij hierover? Deel het op ons online community platform JeAchterban. We reageren zo snel mogelijk.

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Aletta Bulsink
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: 06 204 71 888