Al het nieuws

Cao-overleg ABN AMRO, 4e overlegronde, nog geen toenadering

Op 14 juni vond de 4e onderhandelingsronde plaats. Er zijn vooralsnog 8 onderhandelingen gepland. We zijn nu dus op de helft en je zou verwachten dat er in de verte iets van overeenstemming lonkt, maar helaas is dat nog niet het geval. Hoewel de besprekingen in een goede sfeer verlopen is er nog geen enkele toenadering te bespeuren.

Ieder handhaaft eigen standpunten, beperkte thuiswerkvergoeding, niet met terugwerkende kracht
Tijdens dit 4e overleg hebben zowel de bank als de bonden nogmaals hun standpunten toegelicht en argumenten aangedragen ter onderbouwing van de eigen voorstellen. Dat leidt nog niet tot overeenstemming of iets wat daarop lijkt.

De bank is er van overtuigd dat we na Corona 3 dagen per week thuis gaan werken en nog maar 2 dagen op kantoor. Ondanks het grote beslag dat dit legt op de woonomgeving van medewerkers is de bank niet bereid om een hogere thuiswerkvergoeding toe te kennen dan € 2 per dag, waarop overigens alleen recht bestaat als je de hele dag thuiswerkt.

CNV Vakmensen heeft gevraagd om een thuiswerkvergoeding vanaf 16 maart 2020, toen we van de overheid allemaal verplicht thuis moesten gaan werken. Daar wil de bank niet aan. In de beleving van de bank is er pas vanaf 1 januari 2022 sprake van een recht op een thuiswerkvergoeding.

Cao, geen RVU, geen 80-90-100, geen verlofsparen
Er zijn door de bonden verschillende voorstellen gedaan om het werk op oudere leeftijd vol te houden, c.q. gemakkelijker te kunnen combineren met andere (zorg-)taken. Op al deze voorstellen is door de bank afwijzend gereageerd. Volgens ABN AMRO zijn er geen zware beroepen bij de bank en kun je prima gezond doorwerken tot je pensioen. Minder werken is mogelijk, maar dat doe je dan voor eigen rekening. 

Tijdens de huidige cao heeft iedereen een extra week verlof gekregen; omdat de bank graag wil dat je dat verlof ook echt als vrije tijd geniet, is de verjaringstermijn voor dit verlof 5 jaar, aldus ABN AMRO.

Cao, flexibele feestdagen, inclusief 5 mei
De bank stelt voor dat 1 van de huidige feestdagen kan worden ingeruild voor een religieuze of culturele feestdag. Daar wordt wel een aantal voorwaarden aan verbonden (het werk moet wel kunnen worden gedaan); ook vindt de bank dat 5 mei in dit rijtje thuis hoort en dus geen bijzondere status heeft. CNV Vakmensen heeft tijdens het overleg laten weten dat 5 mei wel degelijk een bijzondere dag is en naar onze mening niet past in een rij inruilbare feestdagen. Verder maken we ons zorgen over de voorwaarde die nu al dreigt te worden gesteld dat 'het werk wel gedaan moet kunnen worden'.

In onze vorige nieuwsbrief vertelde ik je van het voorstel van één van de collegabonden over het flexibel inzetten van feestdagen. Daar is veel op gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Jullie reacties sterken ons in onze opvatting en we nemen die mee naar de cao-tafel.

Cao, rouwprotocol
In de zomer van 2020 heeft CNV Vakmensen een handreiking Rouw op de werkvloer gepubliceerd. We willen meer aandacht voor rouw in de cao en daarmee op de werkvloer. Ons voorstel hebben we op 14 juni toegelicht. Dat komt neer op meer bewustwording bij zowel leidinggevenden als collega's, de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken en het aanstellen van een buddy. 

Ben je geïnteresseerd in de handreiking, laat het me weten (via een e-mail naar a.bulsink@cnvvakmensen.nl), dan stuur ik je de digitale versie toe.

Sociaal plan, lagere vergoeding, relatiebeding in opstapregeling, hoofdstuk 7 alleen tot en met functiegroep 6
Er wordt niet alleen onderhandeld over de cao maar ook over het sociaal plan. Dat is des te belangrijker nu de verwachting is dat er de komende jaren het nodige gaat veranderen en banen gaan verdwijnen (strategy review).

In de vorige nieuwsbrieven lieten we je al weten dat de bank de vergoeding fors wil verlagen: van een transitievergoeding met een factor C= 2,3 plus 2 extra maandsalarissen naar C= 1,7. De bonden hebben hier afwijzend op gereageerd.

Anders dan de bank geloven wij niet dat mensen een afwachtende houding hebben in de hoop dat ze kunnen vertrekken met een hoge vergoeding. Wél geloven wij dat mensen die (vaak jarenlang) het beste van zichzelf hebben gegeven in het werk voor de bank tijd en geld nodig hebben om een verlies van hun baan op een goede manier te kunnen opvangen (én ook dat iedereen gewoon heel graag bij de bank wil blijven werken!).

Ook wil de bank het hoofdstuk over de standplaats uit het sociaal plan, of althans aangepast hebben. Deze afspraak is, aldus de bank, in het sociaal plan opgenomen vanuit de gedachte dat iemand 5 dagen per week moet reizen naar een nieuwe plek. Dat is niet meer aan de orde en dus kan het hoofdstuk wel uit het sociaal plan. Alleen medewerkers tot en met functiegroep 6 die als gevolg van de aard van hun werk tenminste 75% op kantoor moeten zijn, zouden hier nog een beroep op kunnen doen.
Ook blijft de bank bij haar standpunt dat er een relatiebeding in de opstapregeling moet (kunnen) worden opgenomen.

29 juni, onderhandelingsronde nummer 5
Vlak voor het overleg op 14 juni ontvingen we informatie n.a.v. een onderzoek over de doorstroming voor medewerkers van 55 jaar en ouder, over de carrièrreswitchregeling en over het beloningsbeleid. Omdat we geen tijd hadden om daar naar te kunnen kijken, komen we daar op de 29e eventueel op terug.

Zoals je kunt lezen, is er nog veel te doen voordat er overeenstemming is over een nieuwe cao en een nieuw, wat ons betreft ongewijzigd, sociaal plan. Heb je ideeën, suggesties of wil je ons laten weten hoe jij over een en ander denkt, laat het mij en de actieve leden van CNV Vakmensen bij ABN AMRO weten via a.bulsink@cnvvakmensen.nl. Ook kun je reageren via ons online community platform JeAchterban. Laat een reactie achter en wij reageren zo snel mogelijk.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen 
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: 06 20 47 18 88