Al het nieuws

Pensioen belangrijke thema bij cao-onderhandelingen Rabobank

Vorige week maandag en donderdag heeft CNV Vakmensen weer met Rabobank gesproken over een nieuwe cao. Een belangrijke thema tijdens deze twee onderhandelingsronden was pensioen. Pensioen is na salaris een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Binnen de pensioenregeling bouwt elke medewerker een inkomen op welke op de pensioendatum levenslang wordt uitgekeerd. Niet iedereen gaat op hetzelfde moment met pensioen, je kunt vanaf 57 jaar al met (deeltijd) pensioen gaan. Vanaf 1 januari 2023 is het ook mogelijk om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen als bedrag ineens.

Ons pensioenstelsel staat al jaren onder druk door de lage rentestand. Door de lage rentestand verhogen pensioenfondsen de premie, waardoor pensioen in de afgelopen jaren duurder is geworden. Met de Rabobank is een aantal jaar geleden een maximale premie afgesproken. Heeft het pensioenfonds meer premie nodig, dan wordt de premie niet verhoogd, maar wordt er minder pensioen ingekocht. Op landelijk niveau wordt al jaren gesproken om tot een nieuwe inrichting van ons pensioenstelsel te komen. In 2019 zijn werknemers- en werkgeversorganisaties erin geslaagd om afspraken te maken over de inrichting van een nieuw pensioenstelsel. Om dit nieuwe pensioenstelsel in te kunnen voeren, is nieuwe wetgeving noodzakelijk. De concepttekst van deze nieuwe wetgeving ligt nu ter advisering bij de Raad van State. Verwacht wordt dat uiterlijk begin april de Raad van State met een advies zal gaan komen. Na advisering van de Raad van State kan de concept wetgeving naar de Tweede Kamer toegestuurd worden voor de parlementaire behandeling. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2023 de nieuwe wetgeving in moet gaan.

Duidelijk is dat in het nieuwe pensioenstelsel er alleen mogelijkheden zijn om pensioen op te bouwen op basis van een beschikbare premieregeling. De kern van een beschikbare premieregeling is dat de hoogte van de premie de arbeidsvoorwaardelijke pensioentoezegging is. De huidige pensioenregeling bij Rabobank is een zogenaamde uitkeringsovereenkomst. De kern van een uitkeringsovereenkomst is dat de hoogte van uitkering de arbeidsvoorwaardelijke toezegging is. Er gaat dus veel veranderen in de pensioenregeling bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Afgesproken is dat na invoering van de nieuwe wetgeving alle pensioenregelingen in een periode van vijf jaar over moeten naar het nieuwe pensioenstelsel.

Sinds vorig jaar is een paritaire werkgroep binnen Rabobank bezig met de pensioenregeling. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Rabobank, vakbonden, Rabobank Pensioenfonds en externe adviseurs. Deze werkgroep heeft als opdracht gekregen om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de pensioenregeling bij Rabobank met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast onderzoeken zij hoe de pensioenregeling van Rabobank het beste ingericht kan worden tussen 1 januari 2023 en de datum dat ook de pensioenregeling van Rabobank overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Tijdens de cao-onderhandelen praten vakbonden en Rabobank met elkaar over de inrichting van de pensioenregeling die geldt vanaf 1 januari 2023.

Voor de pensioenregeling die op 1 januari 2023 in moet gaan, liggen er twee opties op tafel. Of we verlengen de huidige pensioenregeling óf we kiezen er nu voor om per 1 januari 2023 al over te gaan naar een beschikbare premieregeling. Kiezen we voor de beschikbare premieregeling, dan voldoet deze nog niet aan de nieuwe wetgeving. In beide situaties geldt dan ook dat er in de komende jaren er wederom een overgang zal moeten gaan plaatsvinden. CNV Vakmensen vindt het belangrijk om beide opties goed te onderzoeken en met elkaar te vergelijken.

CNV Vakmensen vindt het belangrijk om bij een beschikbare premieregeling vooraf duidelijk de pensioendoelstellingen te definiëren. Uitgangspunt hierbij is dat het pensioenresultaat in de nieuwe regeling er niet op achteruit gaat en dat op pensioendatum een deelnemer over een voldoende inkomen beschikking heeft. Op basis van de vastgestelde pensioendoelstellingen zal bekeken moeten worden welke premie hiervoor nodig is. Daarnaast moet de hoogte van de premie zodanig zijn dat eventuele negatieve risico’s (beleggingsrisico) voldoende opvangen kunnen worden om de vastgestelde pensioendoelstellingen ook te kunnen realiseren. Lastig in deze discussie is dat je nu niet kunt veronderstellen wat je over 20, 30 of 40 jaar aan inkomen bij pensionering nodig hebt. Wil je als deelnemer gebruik maken om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan, of gebruik te willen maken van eerst een hoog inkomen en later van een lager inkomen of een deel van het pensioenkapitaal ineens uitgekeerd te krijgen, dan is het wel van belang dat we nu voldoende premieniveau afspreken om deze keuzes ook te kunnen maken.

Hoe nu verder

Op 17, 18 en 22 maart praten we verder met Rabobank over de invulling van de pensioenregeling die op 1 januari 2023 in moet gaan.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 /
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl