Vervolg cao-overleg cao Banken

leeg

Op 6 januari zijn we weer verder gegaan met de onderhandelingen voor de cao banken voor 2022. De onderhandelingen hebben dit keer in het teken gestaan van meer concrete voorstellen vanuit de werkgevers. Zo is er dit keer gesproken over een loonvoorstel vanuit de werkgevers. We lichten de onderwerpen hierna toe.

Looptijd en loon

Werkgevers hebben aangegeven nu toch voor een éénjarige cao te willen gaan. Eerder wilden ze graag een cao voor een langere periode maar omdat nog veel onzeker is lijkt een cao voor één jaar hen nu het beste. Ze stellen voor om een loonsverhoging van 1,5% te geven per 1 maart en 0,5% per 1 juli. Vakbonden hebben in een eerste reactie aangegeven dat dit achterblijft bij de gemiddelde loonstijging van vorig jaar (2.1%). De lonen in de sector banken zijn vorig jaar per 1 juli gestegen met 1,4%.

Plaats- en tijdsbewust werken

Vakbonden hebben hier allemaal concrete voorstellen gedaan, waarmee we een minimumregeling in de cao willen vastleggen. Werkgevers hebben aangegeven dat zij wel willen dat er een regeling met de ondernemingsraden wordt afgesproken binnen de verschillende banken. In de cao willen zij dan alleen de onderwerpen benoemen die in die regeling moeten worden opgenomen.

Verlof

Werkgevers stellen voor om het wettelijk geboorteverlof (1 week 100% en 5 weken 70% voor de partner) uit te breiden naar 6 weken 100% doorbetaald verlof. Dat is ook wat vakbonden hadden voorgesteld.
Per 2 augustus komt er een nieuwe wettelijke regeling voor ouderschapsverlof (9 weken 50% salaris uitbetaald door het UWV), werkgevers willen gedurende 4 weken aanvullen tot 100%.
Werkgevers willen het bovenwettelijk verlof verhogen van 64,8 uur naar 72 uur. Dat is 7,2 uur extra. Een aantal vakbonden had 5 mei als vaste vrije dag voorgesteld. Daar wil werkgever niet in mee gaan.
Op de voorstellen van vakbonden om de mogelijkheid van verlofsparen tot 100 uur in de cao op te nemen hebben werkgevers gereageerd met de mogelijkheid om een studie te gaan doen gedurende de looptijd van de nieuwe cao. Zij vragen zich namelijk af of dit wel goed uitvoerbaar is.

RVU-regeling

Werkgever wil nu toch wel praten over een RVU-regeling. Dat is de mogelijkheid om 3 jaar voor je AOW-leeftijd op vrijwillige basis met  vervroegd pensioen te gaan. De werkgever mag dan gedurende die 3 jaar een bedrag ter hoogte van de AOW-uitkering verstrekken.

Pensioen

Het afgelopen jaar is er een werkgroep geweest die zich bezig heeft gehouden met hoe de cao aangepast moet worden aan het nieuwe pensioenakkoord. Doordat de wetgeving daarover nog niet definitief is hebben we nog geen definitieve teksten kunnen formuleren. Werkgever stelt voor de mogelijkheden voor verschillende pensioenvormen op te nemen die dan later aangepast kunnen worden. De regelingen van verschillende werkgevers moeten dan eventueel met terugwerkende kracht aangepast kunnen worden. Gezamenlijk zijn we in afwachting van de ontwikkelingen in de wetgeving.

Arbeidsongeschiktheid

Werkgevers willen een aantal teksten in de cao aanpassen. Er worden nu verschillende begrippen gebruikt, wat verwarring oplevert.

Uitzendkrachten en werkcode financiële sector

Werkgevers willen wel meegaan in het opnemen van een vergewisbepaling in de cao, dat betekent dat werkgever zich er van vergewist dat uitzendkrachten gelijk beloond worden in salaris, salarisaanpassing, overwerk en kostenvergoedingen.
Over de werkcode voor de financiële sector willen de werkgevers gedurende de looptijd van de nieuwe cao in gesprek met vakbonden.

PAWW

Vakbonden hebben voorgesteld om de PAWW (derde WW-jaar) te verlengen. Werkgever wil hier in mee gaan.

Dit zijn de belangrijkste punten waarin werkgever concrete voorstellen heeft gedaan. De reactie van werkgevers was nog uitgebreider. Vakbonden hebben aangegeven voor het volgend overleg op alle voorstellen te reageren naar de werkgevers toe. Op 24 en 26 januari praten we verder.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina banken is het hele cao-traject is te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina . Of stuur een mail aan: k.tulner@cnvvakmensen.nlKlazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2248 6274
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl