Ben jij onze kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ABN AMRO?

CNV Vakmensen is gevraagd kandidaten voor te dragen voor het verantwoordingsorgaan van het ABN AMRO Pensioenfonds. De zittingsduur van het huidige verantwoordingsorgaan loopt af op 30 juni 2021. Daarom worden er in het voorjaar van 2021 verkiezingen gehouden. Als jij je druk maakt over jouw pensioen en daar meer bij betrokken bij wilt zijn dan je tot nu toe bent en als je voldoet aan de 'eisen' die het pensioenfonds stelt, mail ons dan met je motivatie. En wie weet, zie jij volgend jaar vanuit de medewerkers toe op de gang van zaken bij het pensioenfonds.

Wat doet een verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds eigenlijk?
De rol en verantwoordelijkheden van het Verantwoordingsorgaan liggen op drie terreinen:
• Het Bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan geeft hierover jaarlijks een oordeel aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder het verslag van de Niet-Uitvoerend Bestuurders (NUB) die toezicht houden. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en aan het bestuursverslag toegevoegd.
• Het Verantwoordingsorgaan houdt toezicht op de evenwichtige belangenafweging. Het Bestuur is verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging in al zijn besluiten.
• Het Verantwoordingsorgaan heeft daarnaast nog een aantal adviestaken.

Welke eisen worden er gesteld aan leden van het verantwoordingsorgaan (en dus ook aan de kandidaten)?
Van het VO wordt het nodige gevraagd. De voorkeur gaat uit naar leden met een positief-kritischeinstelling en kennis van en interesse in pensioenen. Verder dient de kandidaat bereid te zijn om ontbrekende kennis op te doen over alles wat voor een goede taakvervulling van het VO nodig is. Daarbij is het van belang dat de kandidaat voldoende tijd heeft voor het lidmaatschap aan het VO. Een volledige profielschets (competentievisie ) is als bijlage meegestuurd.

Tijdsbesteding
De inschatting van het VO is dat met het VO-werk tenminste een halve dag per week is gemoeid en voor de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van het VO één dag per week. Het tijdsbeslag gedurende het jaar verschilt. In de eerste maanden van het jaar is er een piek in verband met de beoordeling van het bestuursverslag.
Ook kan er sprake zijn van een meer dan gemiddelde belasting bij de behandeling van adviesaanvragen bij belangrijke strategische thema’s zoals bijvoorbeeld rond de uitwerking van het pensioenakkoord. De vergaderingen worden overwegend tijdens kantooruren gehouden. VO-leden die bij ABN AMRO of een andere aangesloten onderneming werkzaam zijn, worden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen onder werktijd. Daarnaast geldt dat leden privé de nodige tijd aan studie en voorbereidingen dienen te besteden.

Vergoeding
De leden die werkzaam zijn bij ABN AMRO of de aangesloten ondernemingen ontvangen geen vergoeding. In overleg met hun leidinggevenden zullen zij de vergaderingen in werktijd bijwonen. Aan de leden van het VO namens de pensioengerechtigden wordt jaarlijks een vaste onkostenvergoeding verstrekt en een reiskostenvergoeding per vergadering op locatie.

Geïnteresseerd?
Vul bijgaande bereidverklaring in waarin je aangeeft kandidaat te willen zijn namens CNV Vakmensen, en stuur deze vóór 10 december 2020 terug aan het secretariaat van CNV Vakmensen: secretariaat@cnvvakmensen.nl  
Wil je eerst nog meer weten? Dan adviseren we je ook te kijken op de site van het pensioenfonds: www.abnamropensioenfonds.nl onder het kopje onze organisatie en vervolgens verantwoordingsorgaan.

Aletta Bulsink,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2047 1888
a.bulsink@cnvvakmensen.nl 

Downloads