Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Margarine en spijsvettenindustrie - Nieuws

Eindbod nieuwe cao Margarine en Spijsvetindustrie

Na 3 onderhandelingen hebben de werkgevers op 4 juli een eindbod neergelegd voor een nieuwe éénjarige cao.

Het eindbod bevat in hoofdlijnen de onderstaande afspraken:

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017.

Loon

Er komt een structurele loonsverhoging van 1,6% met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2016. Ook deze cao zal de werkgever alle kosten op zich nemen inzake de gedifferentieerde WGA–premie.

Scholing

In de cao blijft staan dat de werknemer € 1.500,- kan besteden aan cursussen die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit hoeft niks met je huidige functie te maken hebben. Afgesproken is dat dit recht aan alle medewerkers duidelijk onder de aandacht zal worden gebracht.

Nachtdienst ouderen

In de cao staat dat medewerkers van 57,5 jaar en ouder niet meer verplicht zijn in nachtdienst te werken. Conform de cao beweegt deze leeftijd mee met 1,5 maal de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit recht om niet meer verplicht in nachtdienst te werken blijft bestaan en kan de werkgever dus, om wat voor reden dan ook, niet weigeren.

Als een werknemer op verzoek van de werkgever wordt overgeplaatst naar de dagdienst en dus geen nachtdiensten meer hoeft te werken, dan heeft hij recht op een afbouwvergoeding van de ploegentoeslag. Nieuw is dat als een werknemer van 57,5 jaar of ouder, op eigen verzoek geen nachtdiensten meer wil werken, hij geen recht meer heeft op de afbouwvergoeding van de ploegentoeslag. Wel blijft in dit geval het recht op een afbouwvergoeding bestaan, als een bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de medewerker niet meer in staat is in nachtdienst te werken.

Feestdagen

Voor medewerkers die vanwege hun geloof andere feestdagen hebben, is het mogelijk op deze feestdagen verlof op te nemen. Dit kan de werkgever niet weigeren. Deze afspraak geldt ook voor de Dag van de Arbeid.

Vakbondscontributie

De werkgever zal weer zorgdragen voor fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie.

WW-reparatie

Conform de afspraken in het landelijk overeengekomen sociaal akkoord van werknemers en werkgevers zullen ook de Margarine en Spijsvet-werkgevers met de vakbonden in overleg gaan over de concrete invulling van de verzekering, zodra er duidelijkheid is over de partij die de WW-verslechtering verzekert. Conform de landelijke afspraken zal de premie ten laste komen van de werknemers. Deze bedraagt in het begin 0,2% en zal in de loop der jaren waarschijnlijk oplopen tot 0,75%. De te maken afspraken hierover worden in een aparte, meerjarige cao vastgelegd.

Automatische jaarlijkse periodiek

Voor een pilotperiode van 1 jaar heeft de werkgever de mogelijkheid om bij aantoonbaar disfunctioneren van een werknemer de jaarlijkse periodiekverhoging met maximaal 2 keer 6 maanden uit te stellen. Voor de medewerker is er wel een bezwaar en beroepsprocedure voor het geval hij het er niet mee eens is.

Extra vrije uren oudere in nachtdienst

Vanaf 59,5 jaar hebben ouderen die in nachtdienst werken recht op extra vrije uren. Toegevoegd is dat werknemers die incidenteel ’s nachts werken naar rato recht hebben op extra vrije uren.

Jouw mening als lid van CNV Vakmensen

De loonsverhoging is gemiddeld wat in de voedingsindustrie dit jaar is afgesproken. De afspraak inzake scholingsmogelijkheden, het feit dat er geen gedifferentieerde WGA premie wordt ingehouden, de vakbondscontributieafspraak en de reparatieafspraak rondom de WW zijn goede afspraken volgens ons.

Wel is het zo dat in het vervolg het niet meer mogelijk is voor een oudere (meestal 3 ploegendienst)werknemer, die op eigen verzoek, zonder bedrijfsartsverklaring, van het nog steeds bestaande onvoorwaardelijke vrijwillige recht gebruik maakt niet meer in de nacht te gaan werken, er geen afbouw ploegentoeslag meer van toepassing is. 

Je kunt ons vóór 22 juli 2016 laten weten of je al dan niet instemt met het eindbod. Dit kan per mail naar l.bons@cnvvakmensen.nl of per post naar:

CNV Vakmensen
Afdeling secretariaat collectief
t.a.v. L. Bons
Postbus 2525
3500 GM Utrecht

Voor vragen of opmerkingen kun je mij ook per telefoon bereiken, zie onderstaand nummer.

Leo Bons
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 - 51 60 1992
E l.bons@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid