Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Margarine en spijsvettenindustrie - Nieuws

Cao-onderhandelingen: laag loonbod van de werkgevers

Dinsdag 18 september hebben we voor de eerste keer overleg gehad met een werkgeversdelegatie over de nieuwe cao voor de Margarine- en Spijsvetindustrie. De vorige cao liep tot 31 juli 2012. Dat wil niet zeggen dat u nu zonder cao zit (een cao heeft altijd een nawerking van 1 jaar) maar dat betekende wel dat we weer moesten onderhandelen over een nieuwe cao. Op zo’n eerste dag wordt er nog niet echt onderhandeld.

Normaal gesproken word op zo’n eerste dag gesproken over de situatie in de bedrijfstak en bij de verschillende bedrijven. Daarna lichten de verschillende partijen de vakbonden FNV en CNV Vakmensen en de werkgevers hun voorstellen toe.

Presentatie Dak-pensioenregeling

Deze keer zijn we begonnen met een presentatie door het bureau Towers Watson over de toekomst van de huidige Dak-pensioenregeling. De Dak-pensioenregeling is een collectieve regeling en is ondergebracht bij ASR. Het contract loopt echter op 31 december 2012 af, dus moet het opnieuw ondergebracht worden. Dit kan bij ASR, maar dan wel tegen veel slechtere condities en mogelijk een hogere premie (voor werkgevers en werknemers). Uit de presentatie van Towers Watson bleek dat dit niet echt een oplossing is. Cao partijen zullen de komende periode in eigen kring nadenken wat zij een goede oplossing vinden.

Cao-voorstellen

Door CNV Vakmensen zijn de volgende punten voorgesteld;

 • looptijd 1 jaar
 • loonsverhoging 2,5% ingaande 1 augustus 2012.
 • minimumvloer in de vakantietoeslag verhogen met 2,5%
 • werkgeversbijdrage in de kosten van de ziektekostenverzekering van € 12,50 netto per salarisperiode.
 • Voortzetting huidige afspraak WGA-premie (volledig voor rekening van werkgevers)
 • de werkgelegenheidgarantie van alle werknemers. Geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.
 • verder ontwikkelen Levensfasegericht personeelsbeleid (aanbevelingen van de werkgroep moeten hierbij worden betrokken)
 • zoveel mogelijk juridische rechtvaardigheidsgronden toe te voegen aan de zgn. ontziebepalingen in de cao.
 • ontziebepalingen in de cao voor werknemers van 50 jaar en ouder in stand houden.
 • meer deeltijdwerk mogelijk maken
 • de wettelijke vervaltermijn van 18 maanden verlengen naar 5 jaar.
 • continuering van de werkgeversbijdrage aan vakbonden. Ook gedurende de looptijd van deze cao continueren .
 • ondertekening de ‘Code goed opdrachtgeverschap’ . Zie voor meer informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/home/

Wensen werkgevers

 • Inkomen: Bod afhankelijk van totale pakket afspraken, met name tav pensioen- en levensfasebeleid.
 • In artikel 10.4 (laatste alinea, 1e volzin). Zgn. pensioenbonus alleen i.g.v. beëindiging dienstverband wegens pensioen vóór 65 jaar.
 • Levensfasegericht personeelsbeleid: Introductie vitaliteitsbeleid door afschaffing van (deel van) ontziebepalingen; vrijkomende budget kostenneutraal aanwenden voor individuele keuzebudget.
 • Vakantiedagen: Tijdens arbeidsongeschiktheid alleen volledige opbouw van de wettelijke dagen. Voor (opbouw van) bovenwettelijke dagen de huidige bepaling handhaven. Indien vakantie genoten tijdens arbeidsongeschiktheid, dit ter beoordeling van arbo-arts, dan ook vakantiedagen opnemen.
 • Beëindiging dienstverband: Koppeling AOW en pensioenleeftijd opnemen, zodat arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt per einde maand waarin AOW-leeftijd wordt bereikt.

Bij inkomen staat dat het loonbod afhankelijk zal zijn van het totaal pakket van afspraken. Toch hebben de werkgevers aan het einde van hun toelichting een loonbod van 1,25% structureel per 1 augustus 2012. Dit is natuurlijk te laag. Dit dekt nog niet eens de inflatie.

Hoe nu verder?

Op 16 oktober gaan we weer verder praten over de nieuwe cao. Dan krijgen we een reactie van de werkgevers op onze voorstellen. Zo spoedig mogelijk na dit overleg zul je weer worden geïnformeerd over het verloop van de onderhandelingen.

Mede namens Jan Spoelstra - kaderlid CNV Vakmensen
Dolf Polders - Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid