Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Margarine en spijsvettenindustrie - Nieuws

Cao-onderhandelingen cao Margarine- en Spijsvetindustrie

Dinsdag 17 oktober hebben wij voor de tweede maal overleg gehad met een werkgeversdelegatie over de nieuwe cao voor de Margarine- en Spijsvetindustrie. Wij zijn echter op deze tweede dag niet ver gekomen. De twee grootste problemen zijn de Dak-pensioenregeling.

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al iets gezegd over de Dak-pensioenregeling. Het contract dat ondergebracht is bij ASR loopt op 31 december 2012 af, dus moeten het opnieuw ondergebracht worden. Cao-partijen zouden in eigen kring nadenken wat een goede oplossing zou kunnen zijn. Veel mogelijkheden zijn onderzocht maar of de regeling wordt veel duurder (voor werknemer en werkgever) of de regeling wordt veel slechter (minder pensioen voor de werknemer).

De enige oplossing die er lijkt te zijn, is het onderbrengen van de Dak-pensioenregeling bij de individuele bedrijven. Dus afstappen van een collectieve regeling. Maar onduidelijk is of dit kan en of de regeling dan wel gelijk zal blijven, in kosten voor de werkgever en in pensioenrechten voor de werknemer. Omdat dit allemaal onduidelijk is, zijn de werkgevers niet bereid om een ander loonbod te doen.

Bij de volgende vergadering gaan wij hierover verder.

Cao-punten

Hieronder staan de verschillende, door vakbonden en werkgevers, ingebrachte cao-wijzigingsvoorstellen. CNV Vakmensen en het FNV hebben de wijzigingsvoorstellen samen gevoegd tot één pakket van voorstellen.

De cursieve voorstellen zijn, afhankelijk van het totaal resultaat, akkoord.

 • Looptijd 1 jaar – akkoord.
 • Loonsverhoging vakbonden:   
  - 2% per 1 augustus 2012
  - ½ % per 1 januari 2013
  - 300 euro eenmalig per 1 december 2012
 •  Loonsverhoging werkgevers: 
  1,25% per 1 augustus 2012
 • Vakbonden: minimumvloer in de vakantietoeslag verhogen met 2% per 1 augustus 2012 en ½ % per 1 januari 2013.
 • Voortzetting huidige afspraak WGA-premie (volledig voor rekening van werkgevers)  - akkoord.
 • Vakbonden: de werkgelegenheidsgarantie van alle werknemers. Geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.
 • Vakbonden: verder ontwikkelen Levensfasegericht personeelsbeleid (aanbevelingen van de werkgroep moeten hierbij worden betrokken) – studie.
 • Vakbonden: zoveel mogelijk juridische rechtvaardigheidsgronden toe te voegen aan de zgn. ontziebepalingen in de cao.
 • Vakbonden: ontziebepalingen in de cao voor werknemers van 50 jaar en ouder in stand houden.  
 • Werkgevers: Levensfasegericht personeelsbeleid: Introductie vitaliteitsbeleid door afschaffing van (deel van) ontziebepalingen; vrijkomende budget kostenneutraal aanwenden voor individuele keuzebudget.
 • Vakbonden: meer deeltijdwerk mogelijk maken.
 • staffeling in de afbouw van de vakantiedagen – akkoord.
 • Vakbonden: afbouw van de vakantiedagen onder voorwaarden.Werkgevers: Vakantiedagen: Tijdens arbeidsongeschiktheid alleen volledige opbouw van wettelijke dagen. Voor (opbouw van) bovenwettelijke dagen huidige bepaling handhaven. Indien vakantie genoten tijdens arbeidsongeschiktheid, dit ter beoordeling van arbo-arts, dan ook vakantiedagen opgenomen.
 • continuering van de werkgeversbijdrage aan vakbonden – akkoord.
 • Vakbonden: ondertekening de ‘Code goed opdrachtgeverschap’.
 • in artikel 10.4 (laatste alinea, 1e volzin). Zgn. pensioenbonus alleen i.g.v. beëindiging dienstverband wegens pensioen vóór 65 jaar. – akkoord.
 • Beëindiging dienstverband: Koppeling AOW en pensioenleeftijd opnemen, zodat arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt per einde maand waarin AOW-leeftijd wordt bereikt. – akkoord.

Hoe nu verder?

De komende tijd zal onderzocht worden of het mogelijk is om de Dak-pensioenregeling onder te brengen bij de individuele bedrijven. Wij hopen dat daar op 26 oktober meer duidelijkheid over is, omdat dan het volgende cao-overleg gepland staat. Het kan zijn dat er dan nog geen duidelijkheid is en dan gaan wij op 13 november verder.

Natuurlijk informeren wij je weer zo spoedig mogelijk na het volgende overleg.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid