Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Intersnack (voorheen Imko BV) - Nieuws

Arbeidsvoorwaarden Imko afgewezen door leden

Tijdens de ledenvergaderingen op 10 en 12 december 2013 hebben de leden van CNV Vakmensen het laatste voorstel van Imko met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenpakket afgewezen. Leden vinden de veranderingen/verslechteringen te eenzijdig en te onevenwichtig.

Daarnaast zijn er veel klachten over de manier waarop met de medewerkers wordt omgesprongen, bijvoorbeeld in geval van vervanging bij ziekte.
Met name is dit de oorzaak dat er weinig vertrouwen is in de werkgever.
Dit is inmiddels ook aan werkgever medegedeeld.

De leden hebben aangegeven wie zo moeite heeft met het in negatieve zin bijstellen van de arbeidsvoorwaarden. Het feit dat het niet goed gaat bij Imko is immers niet toe te rekenen aan de medewerkers, dus is het ook niet verdedigbaar daarvan de rekening bij de medewerkers neer te leggen. Aan de andere kant hechten de medewerkers wel aan continuïteit van de organisatie. Er is bij een groot deel van de mensen wel bereidheid tot een compromis te komen.

In verschillende gesprekken waren de hoofdlijnen uiteindelijk als volgt:
Van 35-urige naar 40-urige werkweek (voor docenten).
Dit voorstel is ingetrokken door de werkgever, dus de 35-urige werkweek blijft.
Van 35 vakantiedagen naar 25 vakantiedagen.
Werkgever heeft voorgesteld dat de ingeleverde vakantiedagen “terugverdiend” kunnen worden met zogenaamde compensabele uren.
Deze uren worden gemaakt bij bijvoorbeeld beurzen en open avonden en kunnen dan (bij voorkeur) in de lesvrije weken ingezet worden. Daarnaast is de werkgever bereid om in 2014 en 2015, 30 vakantiedagen toe te kennen (in plaats van 25) aan de medewerkers die in 2013 al in dienst waren van Imko.
Leeftijdsdagen afschaffen.
De werkgever is bereid de leeftijdsdagen te handhaven voor medewerkers van 50 jaar en ouder. Dit is een bevroren recht. Medewerkers die nog geen 50 jaar oud zijn, krijgen deze dagen niet meer. De medewerkers die nu al wel ouder dan 50 jaar zijn, houden het recht wat ze nu hebben. Er komen dus geen extra dagen meer bij. Om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten heeft de werkgever toegezegd te zullen investeren in scholing, zoals dat nu ook al bij de andere Calder bedrijven gebeurt.
Reiskosten woon-werk.
De reiskosten voor woon-werkverkeer worden vergoed tegen € 0,19/kilometer met een maximum van 60 kilometer. Dit was 40 kilometer.
Loondoorbetaling bij ziekte.
Werkgever wil slechts 26 weken het loon volledig doorbetalen bij ziekte in plaats van de nu geldende 52 weken. De periode erna wordt 70 procent betaald.

Zoals gezegd hebben leden dit afgewezen. Er is aangegeven dat er mogelijkerwijs voldoende draagvlak is als de vakantiedagen op 30 worden gesteld in plaats van op 25 en dat de loondoorbetaling bij ziekte ongewijzigd blijft. Daarnaast wil men op enkele onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld de compensabele uren wat meer duidelijkheid hebben.


In het gesprek met de werkgever op 17 december 2013 is uitgebreid gesproken over de afwijzing en de redenen waarom. De genoemde voorbeelden over de opgelegde vervanging in andere locaties waren voor werkgever onaanvaardbaar. Er is nogmaals herhaald dat het uitgangspunt is, dat de reistijd enkele reis niet meer dan een uur bedraagt en dat het heel normaal en fatsoenlijk is om hierover met medewerkers te overleggen en niet het per e-mail mede te delen. Dit punt wordt besproken met de planning/vestigingsmanagers. Daarnaast is de werkgever bereid intern te bespreken of er nog ruimte is voor aanpassingen op het vlak van de arbeidsvoorwaarden. Hierover moet nog terugkoppeling aan ons plaatsvinden.

Wat als we geen collectieve afspraken kunnen maken?
CNV Vakmensen kan alleen een handtekening zetten onder collectieve afspraken als de meerderheid van de leden daarmee instemt. Zolang dat niet gebeurt, is er dus geen nieuw collectief arbeidsvoorwaardenpakket. Als dit wel gebeurt, is het nog niet zo dat dit dan automatisch voor iedereen geldt. Dat heeft te maken met de manier waarop wetgeving in elkaar zit. Alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een collectieve afspraak de individuele contracten overrulen. Dit is bij werkgever bekend. Wij hebben meermaals aangegeven dat het kan gebeuren dat individuele leden/medewerkers niet akkoord gaan. Dan zal Imko hierover in gesprek moeten met de betrokken medewerkers of via een rechtszaak de arbeidsvoorwaarden af moeten dwingen. Natuurlijk ondersteunen wij onze leden mocht het zo ver komen.

Begin januari verwachten wij duidelijkheid van de werkgever. Als dit leidt tot nieuwe voorstellen, leggen we dat vanzelfsprekend aan de leden voor.

Rest ons nu nog jullie fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor 2014.


Gerti van Valkenburg
bestuurder

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid