Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Stem nu over het eindbod van De Heus

CNV Vakmensen en FNV hebben terugkoppeling gegeven van de ledenraadplegingen en de gehouden enquête aan De Heus. De reactie van De Heus tref je aan in deze nieuwsbrief.

Op woensdag 19 juni is er een derde bijeenkomst geweest tussen de bonden en De Heus.
CNV Vakmensen en FNV hebben op grond van de enquête en twee ledenraadplegingen (één in Meppel en één in Utrecht) aanvullende voorstellen gedaan. Dit is op schrift gezet en tijdens de bijeenkomst aan de werkgever gegeven. In de bijlage kun je het resultaat teruglezen. Je vindt daarin ook de daaruit voortvloeiende aanvullende voorstellen. In deze nieuwsbrief vertellen wij hoe De Heus hierop gereageerd heeft. Wij leggen het resultaat neutraal aan jullie voor. Nu is het woord aan jullie als lid van CNV Vakmensen. Laat uiterlijk 18 juli 2019 12.00 uur aan ons weten wat jij van het resultaat vindt.

                                                                 KLIK HIER OM TE STEMMEN

TOELICHTING OP STEMMING
CNV Vakmensen en FNV denken dat je op grond van deze terugkoppeling prima in staat bent om te beoordelen of je wel of niet moet instemmen met het eindbod van De Heus. Wij leggen daarom het eindbod (zie bijlage werkgever) NEUTRAAL aan jullie voor. Het is de bedoeling dat alleen direct belanghebbenden, die zelf in een ploegenrooster werken (vnl. operators of bulkverladers) én lid zijn van de bond, een stem uitbrengen.
Andere door ons geregistreerde leden zijn geen belanghebbende en worden niet geacht mee te stemmen. Ter controle hebben wij daarom aan de stemming een paar vragen toegevoegd en gaan wij ook nog aan de hand van een door HR ter hand gestelde lijst na of het inderdaad gaat om de direct betrokkenen leden.

Voor een complete beoordeling is het nodig om het door de werkgever toegestuurde eindbod en de daarbij behorende proforma-berekening te betrekken.

Terugkoppeling van De Heus op voorstellen uit de ledenraadplegingen en enquête
Aan de hand van onze voorstellenlijst koppelen wij de reactie van De Heus terug.

Andel
Op het voorstel om Andel buiten het roostersysteem te houden heeft De Heus aangegeven hierin niet mee te gaan. Het bedrijf wil geen onderscheid maken. De Heus gaf aan dat de problematiek ook nadrukkelijk in de roadshow aan de orde is geweest en besproken. Omdat het volgens De Heus alleen zou gaan om de zaterdagochtend waar op grond van veiligheid twee mensen aanwezig hoeven te zijn is er voor het bedrijf geen aanleiding op dit voorstel in te gaan.

Meppel
Het voorstel om met een roosterdeskundige opnieuw naar de roostermogelijkheden van Meppel te kijken is afgewezen. Er was herkenning van de bezwaren vanuit Meppel, omdat die ook geuit waren in de roadshow. Echter is De Heus volgens Gert Jan Schipper tegemoet gekomen aan de weerstand door het vanuit de werknemers zelf voorgestelde rooster over te nemen.

De Heus wil de bemensing van 9 niet groter maken. Vanuit het bedrijf wordt aangegeven, dat er onlangs al 1 persoon aan de bezetting van Meppel is toegevoegd. Bedrijfsmatig blijft De Heus bij zijn standpunt om wél de teams te doorbreken en op individuele basis te gaan werken.

Utrecht
Het voorstel om samen met een roosterdeskundige van de bond naar een beter rooster in Utrecht te zoeken wordt afgewezen evenals het voorstel om samen met een ORBA-deskundige de functiezwaarte van de operators opnieuw te beoordelen. De Heus geeft samengevat aan dat een allround-operator ook de taken van de bulkverlader moet kunnen uitoefenen. Verder komt er volgend jaar een “superblok” waardoor de nu ervaren problematiek vanzelf wordt opgelost.

OVERIGE VOORSTELLEN
Clausule gewetensbezwaar zondagwerk

De Heus wil komen met een toelichtend schrijven op de wettelijke mogelijkheid.
Inkomensgarantie, waarbij op enige mate rekening wordt gehouden met inkomensachteruitgang vanuit het huidige rooster
Hier ziet De Heus niets in, omdat er op sommige locaties minder uren worden gedraaid.
Duidelijke spelregels op schrift opgeschreven in een akkoord
Akkoord.
Proforma-berekening van bruto naar netto om goede beoordeling te maken
Deze zal per locatie (dus niet volledig geïndividualiseerd) gegeven worden.
Hogere beloning bij invallen in nachtdiensten
Niet afwijken van de cao.
Verbetering van de urenmatrix  waardoor de ploegentoeslagen hoger worden
De Heus geeft aan dat zij hun eindbod heel redelijk vindt en wil niets aanpassen.
Vier ATV-dagen niet inroosteren om enige flexibiliteit in tijd te houden
De Heus wil het houden bij hun eindbod.

Gevolgen
Indien de meerderheid van de leden instemt met het nieuwe roostersysteem dan gaat dit in met ingang van 1 januari 2020. Indien de leden NIET instemmen (reactie 2 en 3) dan zullen de bonden aan De Heus meedelen dat het eindbod is verworpen en dat op grond van artikel 3.1 lid 3 bonden geen toestemming verlenen om de voorgestelde ploegenroosters in te voeren.

Mochten er nu op een bepaalde locatie heel veel mensen 2 hebben gestemd (meer dan 75%), dan willen wij met hen op die locatie bekijken of er maatwerk voor die locatie met De Heus is te bereiken. Dit zal dan wél pas na de vakantie worden opgepakt.

Vragen
Mochten jullie naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kun je met ondergetekende contact opnemen.

Wietze Kampen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 04
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid