Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

Concept wijzigingsvoorstellen cao Bavaria

Onderstaand treft u de concept-voorstellen, u kunt tot uiterlijk 25 maart reageren en/of aanvullende voorstellen indienen. U kunt uw reactie sturen aan: g.valkenburg@cnvvakmensen.nl of doorgeven aan één van de kaderleden van CNV Vakmensen.

De reacties worden door de kaderleden besproken, waarna de definitieve voorstellen bij Bavaria zullen worden ingediend. In tegenstelling tot de eerdere nieuwsbrief starten de onderhandelingen niet op 11 april, maar op 18 april.

1. Looptijd
Een looptijd van 1 jaar, te weten 1 januari 2013 tot 1 januari 2014.

2. Inkomen
Wij stellen voor de schaal- en feitelijke lonen met ingang van 1 januari 2013 met 2,5% structureel te verhogen.
Wij wensen alle in de cao overeengekomen vaste toeslagen en vloerbedragen met eenzelfde percentage te verhogen.

3. Pensioen
Eerder spraken wij met elkaar af dat de pensioenpremie in de jaren 2013 en 2014 op hetzelfde niveau blijft als in 2012, waarbij de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2014 op 67 jaar gesteld wordt. Daarnaast spraken wij af dat cao-partijen het pensioenfondsbestuur de opdracht zullen geven, met het oog op de komende wetswijzigingen, een aantal scenario’s te schetsen voor de toekomstige pensioenregeling. Aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit.
Wij wensen deze afspraken te verankeren in de cao.

4. Duurzame inzetbaarheid
Onder begeleiding van AWVN is er in 2012 onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid, waarbij diverse aanbevelingen zijn gedaan. In het verlengde daarvan willen wij een studie naar verantwoorde roosters voorstellen, met als doelstelling te komen tot invoering van minder belastende werkroosters.
Daarnaast hebben we vernomen dat er zowel bij Holland Malt als bij de Koningshoeve wordt gewerkt buiten de standaardroosters uit de cao. Deze (maatwerk)roosters als ook de daarbij behorende beloning dienen in de cao te worden opgenomen.

5. Ontwikkeling van werknemers
Scholing, zowel vakgericht als arbeidsmarktgericht, wordt steeds belangrijker.
Wij stellen dan ook voor dat elke werknemer een POB (Persoonlijk Ontwikkel Budget) van € 500,- per jaar krijgt, waarmee arbeidsmarktgerichte opleidingen kunnen worden gefinancierd.
Daarnaast stellen wij voor dat elke werknemer eenmaal in de vijf jaar, voor rekening van Bavaria, een EVC-test of loopbaanscan kan doen.

6. Werkgelegenheid
Wij stellen voor dat het contract van een werknemer, die aantoonbaar langer dan één jaar bij Bavaria werkzaam is op basis van een uitzendcontract, omgezet wordt in een vast dienstverband bij Bavaria.
De protocolafspraak inzake opleidings- en werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wensen wij te concretiseren met als taakstelling vijf van dergelijke plekken in 2013 in te vullen.

7. Overig
Wij stellen voor de mogelijkheid op te nemen dat ook de toeslag voor werken op feestdagen kan worden opgenomen in tijd-voor-tijd.
Wij krijgen regelmatig vragen over artikel 15a, wij stellen dan ook voor in overleg dit artikel tekstueel aan te passen.

Wij behouden ons het recht voor met aanvullende of gewijzigde voorstellen te komen.
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid