Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

29 januari is opnieuw overleg geweest bij Bavaria

Bij dit overleg zijn wij niet echt veel opgeschoten, de geschilpunten liggen er nog steeds. Volgens Bavaria moeten partijen hun verantwoordelijkheid nemen op de verschillende dossiers, blijkbaar hebben diezelfde partijen alleen een andere definitie van "verantwoordelijkheid nemen".

Flexibiliteit in roosters
Er is een werkgroep bezig met het uitwerken van roosters, inventariseren van knelpunten en mogelijke oplossingen. Bonden hebben aangegeven eerst het resultaat van die werkgroep af te willen wachten en op basis van de uitkomsten eventueel de cao open te willen breken als dat nodig is.
Dit is voor Bavaria niet genoeg. Bavaria wil alle bepalingen in de cao m.b.t. maximum voor wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur schrappen met als enige begrenzing de Arbeidstijdenwet. Het mandaat t.a.v. roosters en arbeidsduur moet verschoven worden naar de OR. Bonden en OR moeten hierin dus hun verantwoordelijkheid nemen en erop vertrouwen dat de roosters in goed overleg tot stand komen. CNV Vakmensen vindt dit eerder getuigen van naïviteit dan van het nemen van verantwoordelijkheid.

Pensioen
Tijdens het cao-overleg is een brief van het Pensioenfonds aan de orde geweest. In deze brief geeft het Pensioenfonds aan in 2016 onvoldoende premie binnen te krijgen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast staat in deze brief dat het Fondsbestuur eerder al Bavaria over deze problematiek heeft geïnformeerd.
In het kader van het nemen van verantwoordelijkheid heeft Bavaria echter nooit de moeite genomen deze informatie met cao-partijen te delen, waardoor wij nu ineens geconfronteerd zijn met een probleem wat vóór 12 februari moet zijn opgelost.
Het totale tekort bedraagt € 791.000, waarvan circa € 650.000 voor de cao-populatie. Bonden hebben aangegeven bereid te zijn hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en twee EVU-dagen uit het DI-budget te willen gebruiken om een deel van dit bedrag        
(€ 145.000) af te dekken. Bavaria is bereid de resterende € 500.000 voor het cao-personeel bij te dragen.

Loonsverhoging
Bavaria houdt vast aan het voorstel de bestaande eindejaarsuitkering deels variabel te maken en is bereid tot een loonsverhoging van 1% eenmalig. Als werknemers hun verantwoordelijkheid nemen en drie (variabele) EVU-dagen inleveren, is Bavaria daarnaast bereid 1,25% structurele loonsverhoging per 1 januari 2016 toe te kennen.
Deze vorm van verantwoordelijkheid nemen is in de ogen van CNV Vakmensen gewoon een sigaar uit eigen doos, je betaalt je eigen loonsverhoging.

3e WW-jaar
In 2013 is op landelijk niveau tussen overheid, werkgevers en werknemers een akkoord gesloten, waarbij de duur en de opbouw van de publiek gefinancierde WW is ingekort. Aan cao-tafels zou dit in een private verzekering vervolgens gerepareerd moeten worden.
Bonden hebben bij het voorlaatste overleg een tekstvoorstel ingediend om deze reparatie te regelen. Daarop is nog geen reactie gekomen van Bavaria, dus CNV Vakmensen wacht even af of Bavaria op dit vlak haar verantwoordelijkheid neemt en bij het volgend overleg hierop met een reactie komt.

Ledenvergaderingen
Er zijn dus nog veel openstaande punten, die zwaar wegen voor beide kanten van de tafel. Reden voor bonden om opnieuw hierover in overleg te gaan met onze leden.
Op 17 februari a.s. zijn er daarom gezamenlijke ledenvergaderingen met FNV. De vergaderingen zijn om 12.30 uur, 14.30 uur en 20.30 uur in het Dorpshuis in Lieshout.

Gezien de moeizame manier waarop het overleg verloopt, rekenen wij op een hoge opkomst!

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Kaderleden: Roger Jansen, Peter de Vries en Jos van Kemenade

Gerti van Valkenburg
Bestuurder
06-53351287
g.vanvalkenburg@cnvvakmensen.nl