Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

CNV leden werkzaam binnen de Vleesindustrie

Via de media heeft u wellicht al vernomen dat CNV Vlees op 2 maart jongstleden, een onderhandelingsakkoord heeft bereikt met de werkgeversorganisatie COV (Centraal Organisatie Vlees).

Het cao-resultaat is op 3 maart jongstleden besproken in de cao-commissie Vlees binnen CNV vakmensen en de cao-commissie legt het resultaat neutraal voor aan de leden. De reden hiervoor is dat meerdere onderwerpen die wij als CNV hebben aangedragen aan de cao-tafel zijn verwezen naar een cao-werkgroep “actualiseren cao” en hierover zijn wel wat zorgen.

De punten uit het cao-resultaat zijn:

  1. Looptijd van 20 maanden en loopt van 1 maart 2016 tot 1 november 2017
  2. Loon: per 1 april 2016 worden de werkelijke lonen verhoogd met 1,5 procent en per 1 januari 2017 worden de lonen nog eens verhoogd met 0,5 procent. Totaal dus structureel met 2 procent gedurende de looptijd.

Een ander heel belangrijk punt is een afspraak over herstel korting VPL rechten/pensioen. Namelijk dat cao-partijen hebben besloten om 1 procent van de loonruimte in te zetten voor herstel van VPL tot en met 2020 (de korting van 13 procent per 1 januari 2016 wordt ongedaan gemaakt)en na 2020 wordt dit ingezet voor herstel van het opbouwpercentage van uw pensioenregeling. De werkgevers dragen 0,6 procent bij en de werknemers 0,4 procent bij voor dit structureel herstel.

In het Sociaal Akkoord tussen de overheid, centrale werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties (waaronder het CNV) zijn afspraken gemaakt betreffende reparatie van het zogenaamde derde WW jaar. Op cao niveau worden hierover afspraken gemaakt tot reparatie en deze gaan ook gelden voor de vleessector.

Cao-werkgroep actualiseren cao Vleesverwerkende Industrie
Op nadrukkelijk verzoek van de werkgevers is deze cao-werkgroep ingesteld en wel om tot structurele wijzigingen te komen in de cao aangaande het loongebouw, arbeidstijden, inzet van werknemers op senioren leeftijd, gezondheidsbeleid, werkdruk, flexwerk et cetera en dat binnen zogenaamde kosten neutraliteit op collectief niveau. Deze werkgroep wordt paritair ingericht (werkgevers en vakbonden) en de uitkomsten hiervan worden gecommuniceerd met werknemers binnen de bedrijven. Op 31 maart wordt de werkgroep geïnstalleerd door cao-partijen en uiteraard houden wij u op de hoogte hiervan dan wel het centraal secretariaat van Vleeswerkt.nl (kijk eens op deze site www.vleeswerkt.nl).

Wij verzoeken u voor 23 maart 2016 hier uw stem uit tebrengen of u wel of niet akkoord bent met dit cao-resultaat. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Mede namens de cao-commissie

P. de Ridder
Bestuurder
M: 0606-51601997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

16-891/PdR/rd