Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Trawlvisserij - Nieuws

Grote stappen gezet beloningsbeleid Trawlvisserij

Geen armoedeval meer bij arbeidsongeschiktheid. Vakantiegeld wordt meer afspiegeling van de werkelijke verdiensten. Voorgesteld wordt om de resultaten ineens in de cao in te voeren en vanwege de hoge kosten hieraan een looptijd van twee jaar te koppelen. Je kunt nu hierover stemmen.

CNV Vakmensen heeft vanuit het cao-akkoord 2017 samen met de werkgevers verenigd in de PFA, nagedacht over een beloningsbeleid dat beter bij de sector past. Alle Trawlvissers waren door middel van een enquête op jeachterban.nl uitgenodigd over dit onderwerp mee te denken. Daarvan is ruimschoots gebruik gemaakt en wij hebben ook enige malen een terugkoppeling gegeven over de stand van zaken. 

Proces naar de uitkomst

Met de uitkomsten van de enquête in hun achterzak hebben Wietze Kampen, Gert Koster tezamen met kaderlid Bas van der Niet gekeken hoe het beloningsbeleid zo dicht mogelijk bij de uitkomsten van de enquête te brengen. Uit indringende verkennende gesprekken kwam naar voren dat aandringen op inzicht in de totstandkoming van pakkenprijzen et cetera zou leiden tot vastlopen van het proces. Wel zouden er resultaten behaald kunnen worden op verbetering van de lonen bij arbeidsongeschiktheid, vakantiegeld, staffel (verhouding van de delen) et cetera. Kortom, vooruitgang op de belangrijkste elementen uit de enquête waarop door de invullers verbetering werd gewenst. Besloten is toen om op die belangrijkste punten eerst de pijlen te richten. 

Loonruimte gebruiken

Dit heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk een in onze ogen zeer goed resultaat is bereikt. Dit resultaat gaat de werkgevers heel veel geld kosten. Maar omdat werkgevers ook graag de sociale onevenwichtigheden uit het huidige beloningssysteem wensen te halen, zijn zij bereid dit te betalen. Echter, omdat geld maar eenmaal kan worden uitgegeven, is de voorwaarde gesteld ook de loonruimte van de cao hiervoor aan te wenden en de resultaten van de werkgroep op te nemen in een cao-akkoord voor twee jaar. Wij als onderhandelaars bij de cao willen sterk adviseren om hiermee in te stemmen. Dan volgen nu de belangrijkste uitkomsten! 

Ziekengeld

De uitbetaling per dag bij arbeidsongeschiktheid (in spreektaal ziekengeld) bedraagt 70% van het gemiddeld per dag gerealiseerde loon werknemersverzekeringen over het kalenderjaar voorafgaande aan de eerste ziektedag. Het maximum uit te keren bedrag is gekoppeld aan het wettelijk maximum dagloon en bedraagt op dit moment € 4515,30 per maand.

De minimum uitbetaling bij arbeidsongeschiktheid gaat 6 weken na de eerste ziektedag voor de rang van matroos van € 2.200 bruto per maand naar € 2.800 bruto per maand. Gedurende de eerste 6 weken (globaal de periode van één reis) blijft het minimum bedrag in de tabel zoals het nu is. De betaling wordt twee jaar na de eerste ziektedag beëindigd. Door deze verbetering is er geen armoedeval meer bij arbeidsongeschiktheid! De overige rangen krijgen een uitbetaling gebaseerd op dit loon conform de nieuwe staffel (zie hieronder). 

Garantieloon

Per 1 januari 2018 worden de garantielonen verhoogd met 1,5%. De nieuwe staffel wordt toegepast (zie hieronder) en de garantielonen worden vanaf de volgende cao niet meer gekoppeld aan de verhogingen van de cao Zeevisbedrijf. 

Staffel

De uitkomst van de enquête leidde tot een staffel van de delen die grotendeels door de werkgevers is overgenomen. Deze staffel wordt onder andere gebruikt voor het garantieloon, vakantiegeld en arbeidsongeschiktheid. De staffel komt er nu als volgt uit te zien:           

Functie

Aantal delen

Schipper

2,0

Eerste Stuurman

1,5

Tweede Stuurman

1,35

Derde Stuurman

1,20

Hoofd Werktuigbouwkundige

1,85

Tweede WTK

1,50

Derde WTK

1,30

Vierde WTK

1,10

Quality Manager

1,30

Bootsman

1,15

Kok

1,10

Ploegbaas

1,10

Matroos Achterdek

1,10

Volmatroos

1,10

Matroos

1,00

Matroos 7/8

0,875

Matroos 6/8

0,750

Et cetera

 

De staffel bij varen blijft ongewijzigd. 

Vakantietoeslag

De vakantietoeslag wordt verhoogd van € 2.346,95 naar € 2.688 voor een matroos. De hierboven uitgeschreven staffel is van toepassing op de andere beloningen van de andere rangen. 

Hoogte van loon zorgverlof

De hoogte van het loon bij zorgverlof wordt gekoppeld aan het verhoogde ziekteloon na de zesde week. Dit is aanzienlijk hoger dan de betaling van het garantieloon dat nu (2017) wordt gegeven. 

Omzetten naar cao?

In het comité beloningsbeleid hebben werkgevers aangegeven de afspraken te willen omzetten in cao-afspraken en daarbij ook een aantal andere voor hen belangrijke zaken op te nemen. Zo wensten zij graag de mogelijkheid te hebben op een aantal punten in de cao te kunnen afwijken per rederij. Wij hebben aangegeven dat dit kan onder de voorwaarde dat dit in overleg met CNV Vakmensen wordt gedaan. De afwijking geschiedt bij cao. Verder is afgesproken dat de cao een looptijd heeft van 2 jaar maar dat er tussentijds wel afspraken gemaakt kunnen worden over het pensioen. De uitgewerkte details treffen jullie bij deze nieuwsbrief aan en kunnen later ook teruggevonden worden op de website: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/vlees-en-vis/cao-trawlvisserij. Tevens treffen jullie een bijlage aan met de uitgewerkte veranderingen per rang, zodat jullie een evenwichtige stem kunnen uitbrengen.

Stemmen!

Wij vragen je nu of je kunt instemmen met de bereikte uitkomsten. Lees voordat je stemt het volledig uitgewerkte voorstel voor akkoord cao Trawlvisserij 2018 – 2019 goed door evenals de uitgewerkte bijlage in euro’s per rang! Wij zijn van mening dat er een zeer goed resultaat is bereikt en denken niet dat er betere resultaten met een officieel cao-overleg bereikt kunnen worden. Daarom adviseren wij om akkoord te gaan met het voorstel, wat betekent dat er dan ook een cao-akkoord is bereikt. Ben je niet tevreden over de uitkomsten dan willen we graag weten waarom niet en verzoeken we je een toelichting te geven voor je keuze. 

Ga nu naar de stemming via deze link. Je kunt je stem uitbrengen tot uiterlijk maandag 27 november 2017. 

De stemming geeft de volgende keuzemogelijkheden: 

  • Akkoord met de uitkomst van het beloningsonderzoek en opnemen als cao-akkoord in een tweejarige cao die loopt van 1-1-2018 tot 31-12-2019.
  • Niet akkoord met de uitkomst van het beloningsonderzoek en/of er moeten cao-onderhandelingen gevoerd worden over andere onderwerpen. (Ik ben mij ervan bewust dat de onderhandelingsresultaten van het onderzoek worden uitgeruild voor andere arbeidsvoorwaarden). 

Je kunt je stem ook toelichten in de stemming. 

Wij willen jullie hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen. 

Wietze Kampen                       Gert Koster                             Bas van der Niet
Bestuurder                               Vakbondsconsulent                Kaderlid
CNV Vakmensen                     CNV Vakmensen                    CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 04
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid