Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Trawlvisserij - Nieuws

Enquête Cao Trawlvisserij - modern beloningsbeleid

In de cao staat dat cao-partijen zich in het tweede kwartaal zullen inspannen voor een rechtvaardig beloningsbeleid. Wij hebben jouw input nodig om dat te bereiken. Daarom volgt na een inleiding een enquête. Deze inleiding bestaat uit 7 hoofdpunten en een toelichting.

Lees deze inleiding eerst goed door en vul daarna pas de enquête in. Jouw input is van grote invloed op de uitkomst. 

Deel deze nieuwsbrief met zoveel mogelijk van je maten. Het is belangrijk dat dit thema breed gedragen wordt. Ook van belang om te weten is, dat de mening van de leden altijd van doorslaggevende betekenis is voor de inzet en de te behalen uitkomsten.

Om je een beeld te kunnen vormen waar de enquête over gaat, is het van belang te weten wat de opdracht van de werkgroep loonsysteem is. 

De letterlijke tekst van de opdracht aan de werkgroep luidt als volgt: 

Werkgroep loonsysteem
In het tweede kwartaal van 2017 wordt er in een comité, waarin vertegenwoordigd zijn de twee cao-onderhandelaars van CNV Vakmensen en een vertegenwoordiging van de Redersvereniging van de Zeevisserij met voldoende zwaarte, een studie verricht naar de besomming, de verdeling van de 26,85% gage, het garantieloon, het vakantieloon, de vakantiebijslag, het loon bij arbeidsongeschiktheid, de functieclassificatie, een alternatief beloningssysteem naar aard en hoogte en de status van cao-bepalingen.

Volgens CNV Vakmensen voldoet een modern beloningsbeleid aan de volgende uitgangspunten:

 1. De hoogte van het inkomen is in het nieuwe loonsysteem minimaal gelijk aan het oude systeem.
 2. Het garantieloon geeft voldoende inkomen om de vaste lasten te dekken.
 3. Garantieloon, “Binnen-ligloon” en Loon bij arbeidsongeschiktheid zijn in het eerste jaar even hoog.
 4. Na een wachttijd moeten de zorgtaken (Kort Verzuimverlof) in aanmerking komen voor betaling.
 5. Het vakantiegeld dient een hoogte te hebben van ongeveer een maandsalaris (8,25% van het jaarinkomen).
 6. De hoogte van de beloning dient onafhankelijk te zijn van de vissoort die wordt gevangen.
 7. Functiezwaarte en beloning moeten in verhouding met elkaar staan.

Hieronder volgt een toelichting op deze 7 uitgangspunten:

Ad 1    Hoogte van het inkomen
In het verleden is afgesproken dat 26,85% van de aan land gebrachte vis aan de bemanning volgens een bepaalde verdeling (delen) wordt uitbetaald en 73,15% is voor de rederij. De toegenomen arbeidsproductiviteit van de werknemer is niet teruggekomen in het loon. Hier moet een afdoende verklaring voor komen.

Ad 2    Inkomenszekerheid
Er dient niet alleen inkomenszekerheid te zijn bij werken maar ook als de visser arbeidsongeschiktheid wordt of vanwege de rederij niet op zee kan zijn. Ongeacht het systeem dat wordt gevaren mag het loon voor de “binnen-lig-periodes” niet te veel afwijken van de “periodes op zee”.

Ad 3    Loon bij arbeidsongeschiktheid 
Per 1 januari 2017 wordt het loon bij ziekte minimaal vergoed conform een nieuw op te nemen tabel in de cao. De lonen behorende bij de rangen zijn afgeleid van de staffel(factor) die bij “de tabel garantieloon” wordt gehanteerd, waarbij de Matroos een Ziekteloon krijgt van € 2.200 per maand. Het uit te betalen ziekteloon zal nooit minder zijn dan het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon (WML). De tabel die in de cao 2018 wordt opgenomen, dient uit te gaan van de staffel zoals bij het varen wordt gebruikt. De staffel garantieloon moet meer in overeenstemming gebracht worden met de werkelijkheid (staffel zoals tijdens het varen gebruikelijk is). De leden van CNV Vakmensen hebben bij het principeakkoord 2017 de opmerking gemaakt dat zij de daar gemaakte stap als een eerste stap in de goede richting beschouwen. De volgende opmerkingen werden meegegeven die bij de werkgroep ingebracht moeten worden:

- Matrozen verdienen al snel boven het maximum dagloon (in 2017: € 53.701). Daarom moet de begrenzing op het maximum dagloon in de berekeningen voor het loon bij arbeidsongeschiktheid eruit. De meeste vissers zijn met de nieuwe afspraak niets opgeschoten.
- In de meeste andere cao’s wordt er in het eerste jaar aangevuld tot 100% van het laatst verdiende loon en het tweede jaar tot 70%. Dit uitgangspunt moet er voor de Trawlvisserij ook komen. Dit betekent dat het loon bij arbeidsongeschiktheid (ziekengeld) voor een matroos voor het eerste jaar moet komen te liggen op ca. € 4.500 (100%) en het tweede jaar op ca. € 3.800 (70%) per maand.
- De te hanteren staffel moet dezelfde zijn als bij het varen; dus niet de staffel die bij het garantieloon wordt gehanteerd.
- Er dient een rechtvaardig loon te zijn bij het verrichten van zorgtaken.
Los van het instellen van een werkgroep is het belangrijk dat er al afspraken zijn gemaakt over loon bij ziekte. De ziekengelduitkering onder het maximum dagloon hebben we aanzienlijk kunnen verhogen. Is het ziekengeld nu nog 70% van het dagloon. De bodem is per 1 januari 2017 voor een matroos naar € 2.200 per maand gegaan. De lonen van de andere rangen worden daarvan afgeleid, conform de staffel die ook bij het garantieloon wordt gehanteerd. Per 1 januari 2017 zullen de garantielonen stijgen met 1,5%.
- Er dient een oplossing te komen voor loonbestanddelen die het nettoloon negatief beïnvloeden. Indien de werknemer bijvoorbeeld pensioenpremies moet betalen op het moment dat het garantieloon wordt uitbetaald, zorgt de pensioenpremie er op dat moment voor dat het nettoloon onder druk komt te staan.

Ad 4    Zorgtaken
Met zorgtaken voor relaties in de eerste categorie worden zorgtaken bedoeld die betrekking hebben op een partner met wie duurzaam een huishouden wordt gevoerd, (pleeg- en adoptie)kinderen, (groot-) (schoon)ouders; huisgenoten, alleenstaande zussen of broers. Geïnventariseerd moet worden of er ook rekening gehouden moet worden met zorgtaken van relaties die verder weg staan dan de eerste categorie. Bijvoorbeeld (alleenstaande) neven, nichten, ooms, tantes en vrienden. 

Ad 5    Vakantieloon
Het vakantieloon wordt nu afgeleid van het garantieloon volgens de staffel die in de cao staat. In het nieuwe systeem moet er een grotere relatie met het werkelijk verdiende loon zijn. 

Ad 6    Het te verdienen loon is onafhankelijk van de te vangen vissoort
Eigenlijk is het vreemd dat de vissoort de hoogte van het inkomen bepaalt. Het vangen van een vissoort bepaalt niet de zwaarte van je werkzaamheden. Voor de invoering van de quota ging je vissen op die vissoort die het meest lucratief was. De visser maakte zelf een afweging waarop werd gevist. Tegenwoordig bepaalt niet de bemanning maar de maatschappij op welke vissoort wordt gevist. De bemanning heeft alleen nog maar invloed op de kwaliteit en de hoeveelheid gevangen vis. Is het dan niet logisch dat die twee elementen ook meer de hoogte van het loon moeten bepalen? In de enquête zal aan dit punt aandacht worden besteed. 

Ad 7    Functiezwaarte en beloning moeten in verhouding met elkaar staan
Afhankelijk van de verantwoordelijkheid en zwaarte van het werk dient de (verdeling van de) besomming te worden vastgesteld. 

Enquête invullen Aan de hand van de enquête kunnen we bepalen of en in welke mate je de doelstellingen onderschrijft. Aan het eind van de enquête kun je nog een aantal eigen inzichten toevoegen. Heb je de inleiding gelezen? Vul dan nu via deze link de enquête in. Wil je hierover verder doorpraten, ga dan naar Je Achterban.

Mede namens Gert Koster
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 39 45 87
E: g.koster@cnvvakmensen.nl

Wietze Kampen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 04
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid