Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Plukon Royale - Nieuws

Ledenraadpleging cao Plukon

Zoals u weet is de cao Plukon afgelopen aan het eind van P5-2014. Begin juli 2014 hebben wij na raadpleging van onze leden, voorstellen ingediend bij Plukon. Op 20 mei 2015 heeft echter pas het eerste cao-overleg plaatsgevonden. Een moeizaam akkoord over het zogeheten VPL-dossier was hiervan de reden.
In onze nieuwsbrief van 29 mei 2015 met als kop “Plukon zet de toon in cao-overleg, vakbonden onaangenaam verrast”, maken wij melding dat Plukon eenzijdig een tweetal maatregelen heeft genomen die het cao-overleg onder druk zetten:

1. Invoering van een nieuw loongebouw per 30 maart 2015. Nieuwe medewerkers (vast en flex) starten met een salaris op 100% Wet Minimum Loon (WML). Na drie jaren ontvangen zij dan het ‘normale’ salaris;
2. Per periode 5-2015 zijn de salarissen met 1,5% verhoogd. Plukon volgt daarmee de salarisontwikkeling in de sector. De salarissen zijn daar in december 2014 al met eenzelfde percentage verhoogd. De salarissen op 100% WML voor de nieuwe medewerkers volgen de wettelijke de wettelijke verhoging per 1 juli en 1 januari van enig jaar.

 Begin september 2015 presenteert Plukon vervolgens al haar voorstellen. Op hoofdlijnen komen de voorstellen neer op:

1. Verder flexibilsering van werktijden en versobering van toeslagen;
2. Afschaffen of versoberen ouderenverlof;
3. Handhaven van het ingevoerde loongebouw vanaf 30 maart 2015.

Voorstellen voor loonontwikkeling ontbraken in de Plukon-voorstellen. Plukon leek dit mede afhankelijk te willen maken van de overige afspraken voor een nieuwe/gewijzigde cao en de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen in de Pluimvee Verwerkende Industrie (PluVI), ofwel de sectorcao PluVI.

In een tweetal ledenbijeenkomsten, op 11 november in Wezep en op 14 november 2015 in Dedemsvaart hebben wij de leden bijgepraat over de voorstellen van Plukon en de gezamenlijk inzet van vakbonden. De uitkomst van de ledenvergadering was een unaniem nee tegen het totaalpakket van cao-voorstellen van Plukon.
Aan het einde van het overleg op 25 januari 2016 hebben wij Plukon meegedeeld dat wij eerst terug willen naar onze leden en daarmee een pas op de plaats willen maken. Op 14 maart 2016 volgt dan het achtste cao-overleg.

Plukon volgt de ontwikkelingen in de sectorcao nauwgezet. Ook al omdat de vestigingen in Goor, Blokker en Ommel onder deze cao vallen. Plukon wil het verschil in arbeidsvoorwaarden niet verder uit de pas laten lopen. In de sector heeft werkgeversorganisatie NePluVI dezelfde thema’s/speerpunten benoemd waarover zij met ons tot afspraken willen komen: loongebouw (startend met 100% WML), afschaffen/versoberen leeftijdsdagen en flexibilisering/toeslagen. De cao Plukon en de sectorcao vormen eigenlijk ‘communicerende vaten’. Men kijkt naar elkaar, men wacht op elkaar, men volgt elkaar.

 Plukon heeft in tegenstelling tot NePluVI haar voorstellen over verdere flexibilsering van het werk en de versobering van de toeslagen ingetrokken. Blijven drie hoofdthema’s over: loongebouw, leeftijdsdagen en loonontwikkelingen. In de “Mededeling’ van Plukon op de borden van 28 januari 2016 wordt de discussie over deze hoofdthema’s juist weergegeven. Voor ons is en blijft persoonlijke ontwikkeling ook een belangrijk thema.

Om een (langdurige) impasse in dit cao-proces te voorkomen willen wij komen tot aanvaardbare en dus goede afspraken over de leeftijdsdagen en de loonontwikkeling in de cao Plukon. Alleen dan zijn wij bereid om het door Plukon ingevoerde loongebouw te accepteren. Daarbij sluiten wij aan op onze voorstellen van 28 januari 2016 voor de sectorcao.

Leeftijdsdagen

Een regeling die recht aan de oudere en duurzaam inzetbare werknemer. Een meer geleidelijke toename van het leeftijdsverlof als ontziebepaling vanaf 40 jaar. Vanaf vijf jaren voor AOW-gerechtigde leeftijd de mogelijkheid van een werkweek van 32 uur met 100% pensioenopbouw en 100% salaris.
Het financiële voordeel voor de werkgever wordt teruggegeven in een persoonlijk budget.
 

Persoonlijke ontwikkeling

Wij vinden afspraken over persoonlijke ontwikkeling tot uiting gebracht in een individueel opleidingsbudget van belang voor de werknemers in de maakindustrie, dus ook voor de pluimvee verwerkende industrie. Ontwikkelingen in de markt en techniek nopen ondernemingen en werknemers in zich te blijven investeren. Scholing en ontwikkeling als wapen tegen dreigende werkloosheid als gevolg van die ontwikkelingen. Wij willen daarom 0,5% van het jaarsalaris structureel te reserveren voor persoonlijke ontwikkeling/scholing/opleiding. Wij wijzen daarbij de mogelijkheden die ‘James van de vakbond’ en ‘XS4Talent’ op dit gebied bieden.

Looptijd/loonontwikkeling

Bij een looptijd van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017.
Per 1 mei 2016 : 2% structureel
In de maand december 2016 een 0,5% eenmalige uitkering over 13 keer het periode-inkomen.

Over alle andere onderwerpen/voorstellen verwachten wij wel tot overeenstemming met Plukon te komen of hebben daarover al overeenstemming bereikt.
Hoewel vakbonden zijn gekomen met tegenvoorstellen voor een toekomstig (lees aanvang gewijzigde/nieuwe cao) nieuw loongebouw, blijft Plukon bij haar standpunt dat afwijking van het per 30 maart 2015 zeer schadelijk is voor de concurrentiepositie van Plukon in de sector. Zoals gezegd zijn wij bereid dit te accepteren. Voor de FNV is dit overigens niet acceptabel.

Met deze brief heb ik u geprobeerd mee te nemen in dit complexe, moeizame cao proces. Ik heb mij daarbij beperkt tot de hoofdlijnen. Ik hoop dat ik hierin ben geslaagd. Het is nu tijd dat u zich kunt uitspreken over het proces en de inhoud. Daarom vraag ik u bijgevoegde antwoordformulier geheel ingevuld en ondertekend uiterlijk dinsdag 16 februari, te retourneren naar CNV Vakmensen, secretariaat collectief, postbusnummer 2525, 3500 GM in Utrecht of per mail via: aem.peper@cnvvakmensen.nl

Ik zie uw antwoordformulier met vertrouwen en met belangstelling tegemoet.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl
Bijlage: antwoordformulier tussentijdse ledenraadpleging

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid