Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pluimveeverwerkende industrie - Nieuws

Ledenraadpleging sectorcao Pluimvee Verwerkende Industrie

Zoals u weet is de sectorcao PluVI afgelopen op 30 april 2014. Medio 2014 hebben wij na raadpleging van onze leden voorstellen ingediend bij werkgeversorganisatie NePluVI. Om verschillende redenen zijn er pas in november 2015 afspraken gemaakt over een traject dat moet leiden tot een nieuwe/gewijzigde sectorcao. In vijf cao-overleggen zou er dan op 28 januari 2016 een onderhandelingsresultaat moeten liggen. Dat is helaas niet gelukt. Hierna ga ik nader in op het cao-proces en de inhoudelijke voorstellen op hoofdlijnen. Aan het einde van mijn brief vraag ik u namens de onderhandelingsdelegatie naar uw mening door uw stem te geven over proces en inhoud.

Na 1 mei 2014 heeft de NePluVI haar leden (werkgevers) geadviseerd de volgende twee maatregelen voor nieuw personeel vanaf 30 maart 2015 te nemen:
1. Startsalaris van 100% Wet Minimum Loon (WML);
2. Geen ADV-rechten (16 ADV-dagen);

Daarnaast heeft NePluVI haar leden geadviseerd de salarisschalen met 1,5% te verhogen per december 2015. Bovendien is zij samen met een extern adviesbureau eind 2014 gestart om de door haar gewenste cao-modernisering vorm en inhoud te geven.

NePluVI heeft de maatregelen 1 en 2 geadviseerd aan haar leden omdat vanaf die datum de uitzendcao ABU bepaalt dat uitzendkrachten vanaf dag 1 betaald moeten worden volgens de cao inlener, in dit geval dus de sectorcao. Dit geldt voor alle beloningscomponenten, waaronder de salarissen, ADV en toeslagen. Bij ongewijzigd beleid zou dat voor werkgevers een aanzienlijke verhoging van kosten op arbeid betekenen. Uit eigen gepubliceerde cijfers blijkt dat de verhouding vast-flex ligt tussen op 5000 vast en 3000 flex.

De uitkomst van de cao-modernisering, althans zoals dat door NePluVI is uitgewerkt, is in december 2015 aan ons gepresenteerd. NePluVI wil op hoofdlijnen afspraken met ons maken op de volgende thema’s/speerpunten:
1. Arbeidstijden/toeslagen;
2. Leeftijdsdagen/ADV/persoonlijk budget (levensfasebewust personeelsbeleid);
3. Beloning;
4. Cao in lijn brengen met nieuwe/gewijzigde wet- en regelgeving.

Tot en met het derde cao-overleg heeft NepluVI deze thema’s aan ons gepresenteerd en nader toegelicht. Waar het in onze visie op neer komt is dat werkgevers willen bezuinigen op arbeid. NePluVI geeft aan dat zij inverdieneffecten aan alle werknemers wil teruggeven. Voor ons is ook duidelijke dat bepaalde groepen in rechten worden getroffen. Werkgevers geven daarbij de kosten eerlijker te willen verdelen over alle werknemers.

Aan het einde van het vierde cao-overleg op 21 januari heeft NePluVI vakbonden voor een principiële keuze gesteld: werkgevers geven de ADV-rechten terug aan nieuw personeel, zodra er overeenstemming wordt bereikt over een totaalpakket aan cao-afspraken. Zij hechten in het bijzonder aan goede afspraken over:
• Dagvenster (verruiming);
• Zaterdag als gewone werkdag;
• Acceptatie van ‘WML-agenda’.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid