Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

a.s.r. onderhandelingsresultaat

Afgelopen maandag was er een extra cao- onderhandeling ingepland bij a.s.r. De laatste vastgelegde ronde van een week eerder waren partijen al dicht bij elkaar en we hadden dit extra overleg nodig om samen tot een resultaat voor een nieuwe cao bij a.s.r. te komen.

Na een aantal maanden van constructief overleg hebben a.s.r. en CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie gezamenlijk afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. Er liggen afspraken over o.a. loon, thuiswerken, werkgeluk, sabbatical, de RVU en betere scholingskansen voor uitzendkrachten. De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

De teksten van het onderhandelingsresultaat worden nog verder uitgewerkt; hier alvast in hoofdlijnen de afspraken:

Loon
Medewerkers krijgen per 1 maart 2021 en 1 maart 2022 een structurele loonsverhoging van 2,25%.

Thuiswerken en reizen
Door corona is er ook rondom arbeid en de werkplek voor veel medewerkers veel veranderd. Nu werkt bijna iedereen al een lange tijd thuis en dit zal nog wel even zo zijn is de verwachting. Ook na corona zal dit waarschijnlijk een blijvende impact hebben en zal de situatie blijven waarin meer veel meer blijven thuiswerken dan voor corona.  Met beide situaties is rekening gehouden in de gemaakte afspraken.

 • Er van uitgaande dat we op termijn weer deels op kantoor kunnen werken, krijgen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 30 netto per maand. Dit gaat uit van drie dagen per week een thuiswerkvergoeding van € 2,50 per dag, over een jaar volledig werken min vier weken vakantie. Voor parttimers wordt dit bedrag naar rato uitgekeerd. De afspraak ligt hiermee boven de nibudnorm van € 2,00 per thuiswerkdag.
 • Alle huidige medewerkers die op 31 december 2020 bij a.s.r. in dienst waren en op 1 februari 2021 nog in dienst zijn, ontvangen met het salaris van februari 2021 een eenmalige uitkering van € 300 bruto.
 • Vooruitlopend op de stemming is met de vakorganisaties afgesproken dat gedurende het eerste kwartaal van 2021 per maand € 50 netto voor een full time dienstverband wordt uitgekeerd. Omdat jullie in deze periode volledig thuiswerken en we niet uitgaan van drie maar vijf thuiswerkdagen.  Voor parttimers is dit naar rato.

Voor reizen zijn ook afspraken gemaakt die rekening houden met de nieuwe situatie van meer thuiswerken en ook met regels vanuit de belastingdienst die meer gaat kijken naar werkelijk gereden kilometers. De mogelijkheid om de de reiskosten te blijven vergoeden veranderd hierdoor.

 • Vooruitlopend op de stemming is met de vakorganisaties afgesproken de huidige tegemoetkoming in de reiskosten per 1 januari 2021 te laten vervallen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de huidige medewerkers met een pandgebonden functie.
 • Per werkelijk gereisde kilometer wordt op declaratiebasis de fiscaal toegestane vergoeding van € 0,19 netto uitgekeerd, met een maximum van 40 kilometer enkele reis. De fiscale uitruil bij meer dan 40 kilometers blijft mogelijk, maar alleen over de werkelijk gereden dagen en niet over 214 dagen. Hierover zijn jullie ook eerder geïnformeerd door a.s.r. en dit is in lijn met de fiscale wijziging en de nieuwe manier van werken. Voor het reizen met openbaar vervoer zijn jullie eerder al geïnformeerd door a.s.r. over de tijdelijke regeling.
 • Voor zakelijke reizen in opdracht van a.s.r. stimuleert a.s.r. het gebruik van OV (100% vergoeding o.b.v. 2e klas) en de elektrische deelauto’s (voor alle medewerkers beschikbaar). Uiteraard gaat dit uit van de periode na de Coronamaatregelen, in de huidige tijd worden OV-reizen niet gestimuleerd.
 • Gebruik je voor een zakelijke reis toch je privéauto, dan blijft de vergoeding € 0,28 per kilometer (netto voor zover toegestaan door de Belastingdienst). Daarnaast mag je voortaan – in tegenstelling tot voorheen – zakelijke parkeerkosten declareren.

Vitaliteit
In de nieuwe cao is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit.

Thuiswerkplek
a.s.r. en de vakorganisaties zijn een thuiswerkregeling overeengekomen met aandacht voor een gezonde en veilige thuiswerkplek. Naast de thuiswerkvergoeding biedt a.s.r. een werkplek- en vitaliteitscheck, inclusief workshops en trainingen aan. Ook hebben we afgesproken dat medewerkers hulpmiddelen voor het thuiswerken in bruikleen kunnen krijgen om zo ook thuis op een fysiek en mentaal juiste manier te kunnen werken.

Sabbatical
Het is mogelijk om 1 keer per 5 jaar voor minimaal 2 maanden en maximaal 3 maanden aansluitend verlof op te nemen. Dit verlof wordt deels doorbetaald voor een percentage van 120% over de duur van je verlofperiode. Bij een verlof van 2 maanden wordt 60% van het salaris doorbetaald, bij drie maanden is dit 40%. Je pensioenopbouw loopt in deze periode door.

Medewerkers van 60 jaar en ouder kunnen hun sabbatical verdelen over een langere periode en deze in dagen opnemen. Dit laatste in het kader van afspraken over duurzame inzetbaarheid tot aan je pensionering, geeft deze optie medewerkers de mogelijkheid om vast een stapje terug te doen. We spreken dit nu af als een pilot met duidelijke kaders.

RVU regeling
Medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, kunnen aanspraak maken op de RVU-regeling (vervroegde uittreding). Deze regeling geeft a.s.r. de ruimte om 3x het AOW-bedrag vrijgesteld van RVU-heffing te verstrekken aan medewerkers die eerder uit dienst treden. Deze optie komt vanuit het nationale pensioenakkoord. Door afspraken te maken in de cao, kunnen ook medewerkers bij a.s.r. hiervan gebruik maken en de keuze maken om eerder te stoppen met werken.

Uitzendkrachten
In de cao zijn ook afspraken gemaakt over uitzendkrachten. a.s.r. gaat deze groep gerichte opleidingen aanbieden en biedt uitzendkrachten gelijke kansen bij doorstroom naar een vaste functie bij a.s.r. Dit in lijn met de werkcode die a.s.r. en vakorganisaties in 2019 hebben ondertekend.

Vervolg
Het onderhandelingsresultaat wordt nu op papier gezet. Na de uitwerking zal CNV Vakmensen deze delen onder haar leden en komt er de mogelijkheid om te stemmen.  CNV Vakmensen legt het resultaat positief voor aan de leden. We hebben op veel punten afspraken kunnen maken en ook de loonafspraak is, in de huidige tijd waarin bij veel bedrijven en sectoren loonafspraken vanwege corona onder druk liggen, passend bij a.s.r. waar wel loonsverbetering mogelijk is.

CNV Vakmensen hoopt begin volgende week een stemming uit te zetten waarin jij je mening kan geven over het resultaat. Maak gebruik van deze mogelijkheid om je mening te geven om zo een representatieve uitslag te krijgen.

Contact
Heb je vragen over deze nieuwsbrief, de gemaakte afspraken of je werk? Neem dan gerust contact met mij via t.westerink@cnvvakmensen.nl

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
E:  t.westerink@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 20 29 91

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid