Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Verslag 1e periodiek overleg RFH

Op maandag 17 februari 2020 heeft het eerste periodiek overleg van dit jaar plaatsgevonden. Hoewel Anja de Bree verhinderd was, is het overleg op ons verzoek toch doorgegaan. De aangepaste strategie van RFH, gepresenteerd op de dag van de Coöperatie, 12 december, is toegelicht.

De drie belangrijke punten uit de toekomstvisie van RFH:
-Eind 2020 moeten alle transacties die via Royal FloraHolland lopen, digitaal plaatsvinden via het platform Floriday en Blue Roots
-RFH wil eind 2020 landelijk beeldveilen introduceren, waardoor de fysieke veilingklokken zullen verdwijnen. Medio maart zal men beginnen met een pilot beeldveilen voor anthuriums.
-De veiling wil het komend jaar de logistieke afhandeling van transacties tussen kwekers en kopers en de logistiek tussen de vestigingen efficiënter inrichten en dat volgens het Just In Time principe.  
Deze stappen hebben consequenties voor de medewerkers. Op dit moment is nog niet helder wat de gevolgen zijn, functies verdwijnen, worden anders ingevuld maar duidelijk is het op dit moment nog niet. Zowel de bonden als de OR blijven de ontwikkelingen volgen. Vanuit ons is benadrukt dat het belangrijk is dat medewerkers die betrokken zijn bij de verandering, ook betrokken worden bij de invulling van de verandering. Zij zijn de mensen met de ervaring.

Petitie LDK Aalsmeer over de toepassing van de plus en min-uren systeem.
Tijdens het periodiek overleg heeft een delegatie van LDK Aalsmeer een petitie aangeboden over de toepassing van plus- minuren systematiek. Dit systeem is eenzijdig door RFH per 1 januari 2020 op de afdeling LDK doorgevoerd en dat levert nu al problemen op. Door het aanbieden van deze petitie wilde de groep van LDK hun ongenoegen uiten over de toepassing van het systeem. De petitie is door Ron van het Hoog in ontvangst genomen met de toezegging om op zeer korte termijn samen met de medewerkers en vakbondsbestuurders in gesprek te gaan over de pijnpunten en gevolgen van het toepassen van het plus en min-uren systeem bij LDK. De boosheid en frustratie over dit systeem speelt zich niet alleen af in Aalsmeer, maar wordt ook breed gedeeld op de andere locaties. Er is de laatste maanden veel spanning en frustratie ontstaan, waarbij vaste medewerkers veel minuren hebben opgebouwd, terwijl uitzendkrachten meer mochten werken. De herkenbare flexpunten, die in de cao worden benoemd als punt waar je je kunt melden voor wegwerken minuren, zijn verdwenen. De consequentie is dat als er door RFH binnen 4 weken geen afspraak is ingepland de minuren boven grens uit de staffel worden kwijtgescholden. Heb jij ook klachten of nare ervaringen over dit systeem, stuur ons een mail om dit kenbaar te maken. 

Beloning uitzendkrachten
Als vervolg op overleg van november is ook nu de correcte beloning van uitzendkrachten aan de orde geweest. Helaas moesten we vaststellen dat wederom een aantal UZK niet conform de vakvolwassen schaal zijn betaald. De evaluatie over stand van zaken loopt en volgend overleg krijgen we weer een overzicht.

Bevestiging contract van onbepaalde tijd
RFH heeft deze week medewerkers een brief gestuurd met het verzoek van het ondertekenen van een brief waarin wordt bevestigd dat hij of zij een contract bij RFH heeft voor onbepaald tijd. Dit komt voort uit nieuwe wet WAB, waarbij werkgevers moeten aangeven hoeveel medewerkers zij op bepaalde tijd of onbepaalde tijd contract hebben. Als medewerker contract heeft voor onbepaald tijd is de WW premie die RFH moet betalen lager dan wanneer iemand dat niet heeft. Deze brief is in overleg met vakbonden en OR verstuurd.

Verlofprocedure zomer 2020
De afgelopen periode heeft RFH in 2019 een enquête over de verlofaanvraag zomer 2020 uitgezet. Omdat vakbonden hier niet bij betrokken waren hebben de vakbonden een eigen enquête uitgezet. Ook de enquête die door vakbonden is uitgezet heeft als resultaat dat men graag de aanvraagperiode voor zomervakantie en rond kerst wil vervroegen. Helaas was het in 2019 niet meer mogelijk om dit door te voeren. Wij hebben nu ingestemd met het vervroegen van deze periode voor de zomer van 2021. RFH zal de OR betrekken bij het opstellen een vakantieaanvraag-beslisboom. Wij hebben RFH geadviseerd om deze periode te koppelen met de schoolvakanties die door Rijksoverheid jaarlijks wordt gepubliceerd. Daarnaast hebben we aangegeven om dit ook juridisch te toetsen, omdat de wet de werkgevers verplicht om medewerker binnen twee weken reactie te geven op de vakantieaanvraag. Wordt vervolgd.

Stand van zaken outsourcing fustwasserij Naaldwijk
Op dit moment is RFH nog steeds bezig met het evalueren van het outsourcingstraject van de fustwasserij in Aalsmeer. Dit gaat dan vooral over het aantal fusten dat een machine kan wassen. De tests van de afgelopen maanden heeft nog niet geresulteerd in definitieve keuze voor het outsourcen van de fustwasserij in Naaldwijk. De directie gaat nu ook andere scenario’s meenemen, waaronder het langer doorwassen op de huidige machines in eigen beheer.
Voor Rijnsburg is besloten dat RFH het zelf blijft doen.
De OR heeft aangegeven dat er een pas op de plaats gemaakt moet worden en dat er voor 2 jaar rust moet komen. Vanuit de bonden lijkt een periode van 5 jaar rust billijk

Functiewaardering RFH
Wij hebben jullie al eerder geïnformeerd over de wens van RFH om het functiegebouw aan te passen. Op een aantal afdelingen, waaronder afdeling Commercie is deze aanpassing zonder instemming van vakbonden doorgevoerd. Voornaamste doel van RFH is het terugdringen van het aantal verschillende functies. Helaas moesten wij vaststellen dat dit niet conform de cao wordt uitgevoerd. Inmiddels hebben hierover een aantal gesprekken plaatsgevonden waarbij vakbonden nog steeds niet overtuigd zijn van nut en noodzaak van de actie van RFH. Wij zullen op 2 april verder praten over de ontstane situatie en bekijken of we in goed overleg tot een passende oplossing kunnen komen. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben n.a.v. deze informatie neem dan contact op met Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl of 06-47826877

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid