Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Reactie RFH op verzoek vakbonden

We hebben een reactie ontvangen op onze brief over de transitievergoeding voor 50-plussers op 29 november. Wij hadden RFH verzocht om gedurende de looptijd de ruimere transitievergoeding voor 50-plussers te handhaven.

Veranderingen per 1-1-2020
Per 1 januari 2020 wordt de wettelijke transitievergoeding voor 50-plussers aangepast. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert per 1 januari 2020 de berekening van de transitievergoeding ingrijpend. Vanaf de eerste werkdag heeft elke werknemer, dus ook iemand met een oproepcontract, recht op de vergoeding. Daarbij wordt uitgegaan van een derde maandsalaris voor elk gewerkt jaar. Dat geldt voor iedereen; er is geen sprake meer van een aangepaste berekening na 10 jaar dienstverband, ook niet voor werknemers ouder dan 50 jaar.

Wij hebben de volgende reactie van RFH ontvangen:
In het sociaal plan 2017 – 2021 is bewust opgenomen dat de wettelijke transitievergoeding wordt gehanteerd. Tijdens de onderhandelingen over het sociaal plan is dit nadrukkelijk zo besproken en sindsdien doen zich geen andere omstandigheden voor. Dit alles was in scope op het moment van onderhandelen en de besluitvorming. RFH wil dan ook vasthouden aan de gemaakte afspraak.
Aanvullend, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) stelt dat het maken van leeftijdsonderscheid niet is toegestaan. Het bevoorrechten van 50-plussers bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst boven andere medewerkers is zo’n onderscheid dat niet kan volgens de WGBL.
Wij zien ook dat de nieuwe wettelijke transitievergoeding tot een lagere berekening leidt dan de oude. We willen het aanbod doen de impact te verzachten voor de medewerkers die zich in het grensgebied bevinden. Dus voor de medewerkers die vlak na 1 januari 2020 een vaststellingsovereenkomst tekenen. Dit betekent concreet dat we aanbieden in de eerste drie maanden van 2020 de hardheidsclausule toe te passen.

Artikel 8 Hardheidsclausule
Indien toepassing van het Sociaal Plan voor een individuele medewerker zou leiden tot een evident onbillijke situatie, kan de werkgever van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van de medewerker. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest van het Sociaal Plan.
We zullen coulant kijken naar het gebruik van de oude wettelijke transitievergoeding, indien een medewerker op grond van het sociaal plan in de eerste drie maanden van 2020 een vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Wij zijn teleurgesteld over deze reactie, omdat wij anders dan RFH van mening zijn dat je positief mag afwijken en dat dit juist in een bestaand sociaal plan te rechtvaardigen is. Helaas is het juridisch niet afdwingbaar. Wij hebben inmiddels ook de ondernemingsraad van RFH hiervan op de hoogte gesteld.

Tenslotte nog een afspraak die we onder jullie aandacht willen brengen en die geldt voor alle medewerkers onder cao RFH vallen:
Je valt onder een cao-afspraak waarbij je na afloop van een WW- of een loongerelateerde WGA-uitkering recht hebt op een private aanvulling op deze uitkering van de Stichting Private Aanvulling WW- en loongerelateerde WGA-uitkering (SPAWW). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Laat je zorgvuldig informeren door de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Op de website www.spaww.nl is meer informatie over deze regeling te vinden.

Mocht je vragen hebben of informatie willen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.
Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl of 06-47826877
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid