Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Periodiek overleg Royal FloraHolland

Het overleg start met een onverwachte mededeling. Het startte met de vraag of wij het interview van Steven hadden gelezen in het vakblad de Bloemisterij.

Dat was niet het geval, dus werden we bijgepraat. RFH heeft een aantal zaken op scherp gezet en is druk bezig met regiobijeenkomsten om de gewijzigde/aangepaste koers toe te lichten.

In het kort de 3 belangrijke punten uit de toekomstvisie van RFH:

 • Eind volgend jaar moeten alle transacties die via Royal FloraHolland lopen, digitaal plaatsvinden via aanbod op Floriday en orders via een digitaal verkoopkanaal. Als kwekers eind 2019 zich niet geregistreerd hebben dan volgen sancties. En als er eind 2020 geen certificaat is dan volgen eveneens sancties. RFH biedt in dit proces op alle mogelijke manieren ondersteuning zodat registratie en certificaat behaald kunnen worden. Ook is ondersteuning vanuit RFH mogelijk bij de koppeling van systemen van kwekers/kopers;
 • De veiling ambieert bovendien om volledige grip te krijgen op de logistieke afhandeling van transacties tussen kwekers en kopers en de logistiek tussen de vestigingen. Floriday biedt mogelijkheden voor veranderingen op logistiek vlak. Steven noemt dit het 2e belangrijke punt in de strategie van de veiling. “Als orders 100% digitaal gaan plaatsvinden dan kunnen we de hele logistiek verder optimaliseren. Afgelopen jaar hebben we met ILB (Integrale Logistieke Besturing red) een nieuwe IT-infrastructuur neergezet waarmee we in staat zijn zowel de kloklogistiek als leveren uit voorraad te ondersteunen. Beiden kunnen we nu parallel aanbieden via onze locaties. Dat betekent dat we echt de regie over de hele logistieke afwikkeling van de orders tussen de locaties van de kwekers en achterdeuren van de kopers gaan pakken.”;
 • En de fysieke veilingklokken gaan medio 2020 verdwijnen.

Deze stappen hebben consequenties voor de medewerkers:

 • Doordat er enkel digitaal geveild wordt zijn er geen opstekers meer nodig;
 • Door de andere manier van veilen, verandert het werk van de veilmeester;
 • Werk binnen RFH wordt anders;
 • De verwachting is dat dit niet tot verlies van banen leidt, maar wel dat er veranderingen in de werkzaamheden komen. RHF wil de interne flexibiliteit vergroten, waarbij medewerkers breed inzetbaar zijn of allround moeten gaan werken.

Er is al een heleboel gebeurd. Het verdienmodel van RFH is veranderd en daarom probeert men oplossingen te vinden. Sommige mislukken, anderen gaan door. ILB (leveren uit voorraad) is een van de voorbeelden waarmee gewerkt wordt. Het gaat dan om de uitvoering op 3 locaties, 3 logistieke processen, waarbij uniform werken, volgens dezelfde standaarden, voorop staat. Daarnaast is RFH gericht op versnellen naar de nieuwe wereld, goede dienstverlening op dockservice, waarbij men gaat werken vanuit het concept warehouse bijvoorbeeld door het leveren uit voorraad.

Stand van zaken FM
Ontwikkelingen FM een toelichting door Frans Slingerland en Nancy Been.
Vooraf hadden vakbonden een aantal vragen gesteld, met als insteek hoe zie je de toekomst van FM, is er nog sprake van vergaande outsourcing in de komende jaren? De reactie is dat een aantal afdelingen van FM onlosmakelijk bij RFH horen en niet kunnen verdwijnen. Genoemd worden dan Vastgoed, Onderhoud gebouwen, Facilitering klanten/medewerkers en Integrale veiligheid. Op dit moment is er nog niets bekend over outsourcing op specifieke afdelingen. De afdeling bedrijfsmiddelen staat al langer onder druk, er is al eerder gesproken over overgang van onderneming of outsourcing, maar dat is steeds weer stopgezet. Inmiddels is er binnen deze afdeling sprake van een onderbezetting dus moet er weer worden nagedacht over mogelijke oplossingen.

Stand van zaken Bedrijfsbrandweer
Een zeer actuele kwestie is het afstoten van de bedrijfsbrandweer. Er ligt een adviesaanvraag bij de or en tijdens het overleg bleek dat de or heeft ingestemd. De betrokken medewerkers maakten zich in een gesprek met de vakbonden grote zorgen over de voortgang en veiligheid van medewerkers, bezoekers en klanten. Ook voelden zij zich door de werkgever nauwelijks gehoord in hun bezwaren en hebben ze het idee dat er met veiligheid “gespeeld” wordt. De rol van de brandweer als zijnde BHV-ers moet worden overgenomen door collega’s en men maakt zich zorgen over de deskundigheid van BHV. Een van de vereisten is dat er bij de wijziging van BHV-structuur ook oefeningen worden ingepland, iets waar het tot nu toe aan heeft ontbroken. De brandweer moest wel altijd oefeningen houden en daar werd deskundigheid op peil gehouden. Voor de vakbonden was het van belang dat de zorgen van de medewerkers gedeeld werden, juist omdat veiligheid en goede BHV-structuur organisatie breed van enorm belang is. Het feit dat goede BHV-structuur organisatie brede verantwoordelijkheid is werd onderschreven.

Pensioen
Per 1 januari 2020 vallen de medewerkers onder een nieuwe pensioenregeling bij PGB. De opgebouwde pensioenrechten bij Nationale Nederlanden (NN) blijven achter bij NN. Op dit moment zijn we samen met directie RFH in gesprek over de wijze waarop wij invulling geven aan het indexatiedepot bij NN. Wij hopen jullie op zeer korte termijn hierover nader te kunnen informeren.

Beloning uitzendkrachten
RFH geeft op dit moment uitvoering aan de cao-afspraak met betrekking tot het correct toepassen van de beloning van uitzendkrachten, waaronder de doorstroom van de aanloopschaal 5 naar vak volwassen schaal 10 na 8 maanden. Verder zijn we in gesprek over de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 en met name over de oproepovereenkomsten.

Verlofprocedure zomer 2020
De afgelopen periode heeft RFH, zonder de vakbonden hierbij te betrekken, een enquête over de verlofaanvraag zomer 2020 uitgezet. Het was de wens om de datum voor het indienen van de verlofaanvraag te vervroegen. Deze wijziging kon, wat de vakbonden betreft, in de cao worden doorgevoerd maar er is nu niet meer genoeg tijd om dit te realiseren aldus RFH.

Stand van zaken outsourcing fustwasserij
Op dit moment is RFH nog steeds bezig met het evalueren van het outsourcingstraject van de fustwasserij in Aalsmeer en dat gaat men name over het aantal fusten dat een machine kan wassen. RFH heeft dit afgelopen maanden gemonitord en verwacht eind van dit jaar een advies aan de directie te geven over het vervolgtraject op de andere locaties. Het neveneffect is dat de andere medewerkers al heel lang in onzekerheid moet afwachten over de gevolgen van hun fustwasserij. De vakbonden zullen samen met Ron van het Hoog, projectleider fustwasserij, op 27 november in gesprek gaan met de medewerkers van Naadwijk over hun frustratie over de duur van dit traject. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Transitievergoeding Sociaal Plan
Per 1 januari 2020 wordt de wettelijke transitievergoeding voor 50-plussers worden aangepast. Met de WAB verandert per 1 januari 2020 de berekening van de transitievergoeding ingrijpend. Vanaf de eerste werkdag heeft elke werknemer, dus ook iemand met een oproepcontract, recht op de vergoeding. Daarbij wordt uitgegaan van een derde maandsalaris voor elk gewerkt jaar. Dat geldt voor iedereen; er is geen sprake meer van een aangepaste berekening na 10 jaar dienstverband, ook niet voor werknemers ouder dan 50 jaar. Wij hebben RFH via een brief formeel gevraagd om gedurende de looptijd van het huidige sociaal plan (t/m 30 juni 2021) de transitievergoeding van 50-plussers te handhaven. Wij hopen jullie op korte termijn de reactie van RFH te melden.

Functiewaardering
Onlangs hebben wij vernomen dat RFH het functiegebouw willen aanpassen. Voornaamste doel is het terugdringen van het aantal verschillende functies. Helaas moesten wij vaststellen dat dit niet conform de cao wordt uitgevoerd. Het is zeer teleurstellend dat wij op een zeer laat moment hierover zijn geïnformeerd. Wij hebben RFH hierop aangesproken en op basis van de huidige plannen kunnen wij onze medewerking niet geven en vinden wij dat het FUWA-project tijdelijk opgeschort moet worden. Wij wachten op een formele uitnodiging van de directie om hierover te praten. Wordt vervolgd.

Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn er veel onderwerpen besproken en speelt er genoeg bij RFH. Wij blijven dit nauwgezet volgen en wij zullen jullie op de hoogte jouden. Het loont dus om vakbondslid te zijn en samen staan we sterk. Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gezond en strijdbaar 2020.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 47 82 68 77 of k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid