Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Periodiek overleg 15 juli Royal Flora Holland

We hebben een periodiek overleg gehad met Royal Flora Holland. Op de agenda stonden onder andere een presentatie over Verzuim/Sterk in je werk en Participatiewet, de voorgenomen organisatiewijzigingen bij afdeling Kwaliteit en idem bij VOD, het Pensioenreglement en de communicatie hierover.

Presentatie HR Consultant Duurzame Inzetbaarheid

HR Consultant Duurzame Inzetbaarheid Anya van der Vlist is ingegaan op de ontwikkeling van de verzuimcijfers over de afgelopen periode. Op dit moment zijn de cijfers nog hoger dan verwacht. Voor de hele organisatie was het doel 5% en is het nu 5,6%. Hierbij zijn er duidelijke verschillen tussen de afdelingen te zien. De afgelopen periode is er hard gewerkt om het verzuimcijfer te beïnvloeden. Procedures zijn aangepast en aangescherpt en er is meer aandacht voor verzuim en het voorkomen ervan. De vervolgstap is nu aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid. Vanuit RFH wordt aandacht besteed aan:

 • Vitaliteit: energie, motivatie & veerkracht
 • Werkvermogen: fysiek, psychisch & sociaal in staat om te werken
 • Employability: brede en blijvende inzetbaarheid binnen en buiten organisatie.
Vanuit vakbonden wordt duurzame inzetbaarheid en stappen die daarin gezet worden, gezien als een geheel aan maatregelen en afspraken zodat je op een gezonde, goede manier kunt doorwerken tot AOW-gerechtigde leeftijd. Al eerder is aangegeven dat vakbonden hierbij een rol vervullen. Om dit belang te onderstrepen is hierover in de cao een afspraak gemaakt. De samenwerking met/en betrokkenheid van bonden kan beter.

In Naaldwijk is een pilot gestart om vanuit de verplichting van werkgever te voldoen aan de norm zoals gesteld in de participatiewet. Hierover hebben we nadere informatie ontvangen. Tevens hebben wij nogmaals onze ondersteuning aangeboden bij het realiseren van extra werkplekken voor mensen met een beperking die ook onder het doelgroepenregister van de participatiewet vallen. Wij gaan ervanuit dat wij samen met FloraHolland deze doelstelling kunnen realiseren.

Stand van zaken organisatiewijzigingen

ICT: de adviesaanvraag voor outsourcing is nog niet verstuurd naar de OR. Medewerkers verkeren nu al langere tijd in onzekerheid. Vakbonden hebben weer geconstateerd dat dit leidt tot onrust en onvrede.

Kwaliteit: medewerkers van productreclamatie maken zich zorgen over de consequenties voor hun afdeling. In de adviesaanvraag wordt hier niet over gesproken en ze hebben geen kans gehad om te reageren op de functie van kwaliteitsadviseur, terwijl deze functie grote overeenkomsten vertoond met hun oude functie van keurmeester.

VOD: hier gaan 16 arbeidsplaatsen verloren. Voor een beperkt aantal (5) is er een mogelijkheid om binnen de Flexpool aan de slag te gaan. De functie binnen de Flexpool is echter aanzienlijk anders dan de huidige functie. Immers, voor medewerkers Flexpool geldt o.a. dat ze een week van te voren het rooster krijgen, ze worden geacht alle voorkomende werkzaamheden te doen.

Medewerkers zijn verbaasd dat hen geen mogelijkheid geboden wordt om binnen andere functies aan de slag te gaan en zo het werk van uitzendkrachten over te nemen. Hiervoor is tijdens het overleg nadrukkelijk gepleit en wij zijn van mening dat betrokken medewerkers, indien ze dat willen, de keuze moeten krijgen om aan de slag te blijven bij Royal Flora Holland. Het argument dat met de komst van het nieuwe veilen alles anders wordt, is wat betreft bonden geen reden om nu niet zorgvuldig naar diverse mogelijkheden, en verschuiving van inzet van uitzendkracht naar baanbehoud voor vaste medewerker, te kijken. Het nieuwe veilen is gericht op de toekomst en dan zal er sowieso veel veranderen. Op moment dat het nieuwe veilen dichterbij komt zal dit ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor medewerkers, maar tot dat moment willen wij graag de mogelijkheid voor medewerkers om de keuze te maken.

Pensioenreglement

Het heeft een tijd geduurd, maar inmiddels is er een nieuw pensioenreglement dat past bij de afspraken over het pensioen zoals die in 2014 zijn gemaakt. Het reglement is door bonden akkoord bevonden omdat alle afspraken zoals gemaakt hierin verwoord zijn. Jullie werkgever zal jullie binnenkort hierover nader informeren.

Overige actiepunten

 • De punten overwerk veilmeesters Aalsmeer en latere begintijd Rijnsburg, worden in verband met vakantie van betrokken leidinggevenden verschoven naar het volgende overleg.
 • De tekst van individuele vso wordt aangepast naar aanleiding vragen CNV Vakmensen.
 • Er komt geen extra mogelijkheid om inhoudelijk bezwaar te maken tegen dialooggesprek, anders dan op dit moment.
 • Bij het bereiken van de 60- jarige leeftijd wordt er door FloraHolland een brief verstuurd over de regeling ADV voor senioren. We hebben verzocht om deze brief ook te versturen bij 61, 62 jaar en ouder. Meer informatie over deze regeling kun je vinden in de cao, blz. 25.
 • Roosters LDA. Tijdens het overleg hebben we én aangegeven dat er duidelijke protocol afspraken in de cao zijn gemaakt over de voorwaarden waaraan roosters moeten voldoen én dat we hopen dat de resultaten van Déhora, die in opdracht van FloraHolland onderzoek doet naar arbeidstijdenmanagement, met bonden worden besproken zoals afgesproken.

Het volgende periodiek overleg is op woensdag 21 september. Heb je nog vragen of opmerkingen ten aanzien van deze nieuwsbrief dan kan je vanzelfsprekend terecht bij de vakbondsbestuurders.

Bestuurder CNV Vakmensen             
Kitty Huntjens
E k.huntjens@cnvvakmensen.nlM 06 47 82 68 77

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid