Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Afbouw - Nieuws

Onderhandelingsresultaat voor de cao Afbouw

Daar waar CNV Vakmensen vorige week nog moest melden dat er een abrupt einde was gekomen aan een veelbelovend begin, kan ik nu melden dat partijen, betrokken bij de cao Afbouw, tot een onderhandelingsresultaat gekomen zijn. Wellicht verrast je dat. Met deze nieuwsbrief wil ik tekst en uitleg geven.

Vervolg

Nadat partijen emotioneel uit elkaar zijn gegaan, heeft CNV Vakmensen het initiatief genomen om partijen weer aan tafel te krijgen. Dat is gelukt. Eerst in klein gezelschap. Daar hebben we de problemen en mogelijke oplossingen besproken. Aansluitend is besloten om in breder verband, woensdag 1 juli 2015, verder te praten. Het resultaat is dat we een onderhandelingsresultaat hebben behaald. Daarin zitten plussen en minnen. De belangrijkste vind je hier.

Loon

In deze cao-periode vinden de volgende verhogingen over het overeengekomen loon en de schalen in de cao plaats:
• Structureel + 1,0% per 1 september 2015 (dan wel de eerstvolgende loonperiode na avv).
• Structureel + 2,5% per 1 januari 2016.
• Structureel + 2,5% per 1 januari 2017.
• Structureel + 0,5% per 1 juli 2017.

De premie 55+/55- van 2,7% van de pensioengrondslag vervalt per 1 januari 2016. De premie 55+/55- van 8,3% van de loonsom wordt per 1 januari 2016 4,9% en vervalt geheel met ingang van 1 januari 2017 tenzij cao-partijen anders besluiten. Concreet houdt dit in dat het loon, dat gestort wordt, nog hoger uitvalt dan de procenten zoals nu afgesproken.

Loonbetaling bij ziekte

Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt de loonbetaling bij ziekte 85%, zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar. De wachtdagen vervallen. CNV Vakmensen beseft dat dit voor de meeste ziekmeldingen een nadeel heeft. Voor de langdurig zieken is dit voor het tweede jaar een verbetering. Daarnaast zijn de wachtdagen verdwenen, waardoor iedereen die weer standaard terug heeft.

Vakantiefonds

Dit fonds wordt per 31 december 2015 beëindigd. CNV Vakmensen beseft dat dit voor een deel van de achterban als nadelig ervaren wordt. Het gegeven dat er een jaar gespaard kan worden, tussentijds geen opname gedaan wordt en daarom in mei een hoge uitkering vanuit het vakantiefonds komt, verdwijnt. Daar staat tegenover dat het loon stijgt, het vakantiegeld lager wordt, maar over de vrije dagen loon vanuit de werkgever betaald wordt. Reden tot dit besluit is dat het fonds verschrikkelijk veel geld kost en, buiten het kunnen sparen, geen voordeel heeft. Jaarlijks verdien je er geen cent minder om.

De seniorendagen

De regeling, zoals die bestond in de cao is vervallen. CNV Vakmensen beseft dat dit een aderlating is, zeker als je al lang in de sector werkt en recht op dagen meent te krijgen. Echter, zoals reeds vaak is gecommuniceerd, het was niet meer vol te houden. Werkgeversorganisatie NOA wilde fors terug in het aantal dagen. Zij stelden voor om de dagen door de individuele werkgever te laten betalen. Daardoor wordt de oudere werknemer duurder, omdat de loonkosten niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het fonds. Dat is iets wat CNV Vakmensen niet wil. Vandaar dat dit de best passende oplossing is.

De werknemer die op 31 december 2015 55 jaar of ouder is en in de sector werkzaam blijft, houdt recht op het extra aantal verlofdagen, waar hij op dit moment recht op heeft. De werkgever betaalt over deze extra verlofdagen 90% van het overeengekomen loon door. De pensioenopbouw van de werknemer blijft gebaseerd op 100% van het overeengekomen loon. De werkgever kan de loonkosten over de extra verlofdagen voor bouwplaatsmedewerkers declareren bij het O&O-fonds. Werknemers gaan deze dagen zelf financieren via de premie vanuit het aanvullingsfonds WW, dat verdwijnt.

Verdwijnen aanvullingsfonds WW

Per 1 juli, behoudens enkele uitzonderingen, vindt er een transitievergoeding plaats bij uitdiensttreding. Dus leek het CNV Vakmensen goed om de aanvulling WW te stoppen en zelf de regie in de hand te nemen, waar het seniorendagen betreft.

De premie van 1% wordt nu besteed aan:
- Doorbetaling pensioenpremie gedurende maximaal 6 maanden als je in de WW komt.
- De eindejaarsuitkering voor WAO/WIA voor iedereen die hem nu heeft, of wie er voor 31 december 2015 recht op heeft.
- Financiering van de senioren dagen, zoals hier boven beschreven.

Door dit te doen houdt iedereen vanaf 55 jaar de dagen, bouwt niet extra meer op, maar is er de verwachting dat we iedereen vanaf 55 jaar tot en met zijn pensioen de dagen waarop nu recht is, kunnen doen toekomen.

Reiskosten

Werkgevers wilden in reiskosten fors terug. Hierover zijn ook nieuwe afspraken gemaakt. CNV Vakmensen beseft dat het een geringe teruggang is, maar door de nieuwe afspraken zo te formuleren moet het mogelijk zijn dat heel de sector een heldere regeling krijgt, die ook toegepast moet kunnen worden.

Reisuren

Voor de duur van de reis, welke wordt gemaakt met eigen vervoer, ontvangt de afbouwwerknemer van werkgever een vergoeding van € 10,00 bruto per uur, behoudens de eerste 45 minuten van de heenreis en 45 minuten van de terugreis per dag, welke niet door de werkgever worden vergoed. Voor de afbouwwerknemer, die als bestuurder van een auto met inzittende(n) optreedt, geldt dat het eerste halfuur van de heenreis en het eerste halfuur van de terugreis voor eigen rekening zijn, daarna wordt eveneens € 10,00 bruto per uur vergoed.
CNV Vakmensen beseft dat dit nu anders geregeld is. Echter, in de praktijk wordt er heel vaak vanaf geweken. Vandaar dat CNV Vakmensen er aan hecht een regeling te treffen die voor iedereen eenvoudig toe te passen is en ook voor iedereen gelijk is.

Het dagvenster

De arbeid op de bouwplaats wordt gedurende maximaal 7,5 uur per dag verricht in het dagvenster dat loopt van maandag t/m vrijdag 6.00 uur tot 18.00 uur. Echter, in overleg met de or, pvt of personeel, kan er afgeweken worden en het dagvenster verlengd worden tot 20.00 uur. Ook mogen er 3 zaterdagen per jaar gewerkt worden. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Deze vind je in de tekst van het akkoord.

In de bijlage onder 'downloads' vind je het hele akkoord. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, vakbondscontributie, garantiebanen voor arbeidsgehandicapten en naleving. Lees het na en geef aan of je er mee in kunt stemmen of niet.

CNV Vakmensen gaat ook het land in om het akkoord toe te lichten. Deze bijeenkomsten worden samen met het FNV gehouden. Voor deze bijeenkomsten geldt dat de zaal om 19.00 uur open gaat en de bijeenkomst om 19.30 uur begint.

Dinsdag           14 juli          ’t Veerhuis            Nijemonde 4            3434 AZ  Nieuwegein
Woensdag        15 juli          Mercure               Hertsenbergweg 1     8041 BA  Zwolle
Donderdag      16 juli          Port of Moerdijk     Sebastiaanweg 1      4781 PE  Moerdijk

Kun je niet op de bijeenkomsten komen, geef dan wel aan of je wel of niet in kunt stemmen met het resultaat. Dit kan tot uiterlijk maandag 20 juli 2015, 9.00 uur. Indien je niet reageert, ga ik ervan uit dat je instemt.

Roel van Dijk
bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid