Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Onderhandelingen cao Vlakglas op niets uitgelopen

Op 31 december 2014 is de looptijd van de oude cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (cao Vlakglas) verstreken. Onderhandelingspartners GBO, CNV Vakmensen en FNV zijn aan de slag gegaan om een nieuwe cao tot stand te brengen.

Deze onderhandelingen zijn op niets uitgelopen. De standpunten van de werkgeversorganisatie enerzijds en de werknemersorganisaties anderzijds staan lijnrecht tegen over elkaar. CNV Vakmensen had ingezet op een loonruimte van 3%. Ontwikkeling en scholing is voor CNV Vakmensen één van de speerpunten.
CNV Vakmensen had daarom de loonvraag in twee delen had gesplitst:

 • een structurele loonsverhoging van 2,5%;

 • een structureel individueel scholingsbudget van 0,5%.

De gevraagde loonruimte van 3% bleek voor de werkgevers vele bruggen te ver, zij gaven aan zich geen structurele loonsverhoging te kunnen permitteren. Ook bleken de werkgevers niet bereid om de op centraal niveau gemaakte afspraken inzake de reparatie van de opbouw en duur van de WW nader in te vullen. Aan de andere kant had de werkgeversorganisatie voorstellen gedaan om de cao aan te passen. De aanpassingsvoorstellen hadden betrekking op de vier volgende thema’s:

 • Flexibiliteit met betrekking tot de overuren en toeslagen. De voorkeur van de werkgeversorganisatie gaat uit naar een systeem met meer flexibiliteit  waardoor het aanbod van werk beter op de marktvraag aangesloten kan worden, zonder de extra kosten.

 • Seniorendagen. De werkgeversorganisatie wil voor nieuwe medewerkers en medewerkers die nog geen seniorendagen hebben, de seniorendagen afschaffen. Daarvoor in de plaats wil de werkgeversorganisatie tot andersoortige afspraken komen. Voor medewerkers die reeds seniorendagen hebben wil de werkgeversorganisatie tot een overgangsregeling komen.

 • Toekenning van het loon. De huidige systematiek in de cao gaat uit van vaste periodieken. Totdat je het eind van je loonschaal bereikt, word je salaris met een periodiek verhoogd. De werkgeversorganisatie wil naar een loongebouw met glijdende schalen met een maximum en een minimum salaris.
  De salarisverhoging wordt dan afhankelijk van je functioneren.

 • Vernieuwing van de cao. De werkgeversorganisatie wil aan de slag om de leesbaarheid van de cao te vergroten.

CNV Vakmensen vond deze voorstellen te ver gaan. De voorstellen staan in het teken van verslechtering in plaats van modernisering. Gezien de geharnaste standpunten verwacht CNV Vakmensen niet, dat er op korte termijn een nieuwe cao voor de Vlakglas tot stand kan komen.

Wel concrete afspraken kunnen maken over scholing en ontwikkeling
CNV Vakmensen is verheugd, dat zij via een andere weg toch concrete afspraken heeft kunnen maken over scholing en ontwikkeling. De cao voor het fonds (STOOV-fonds) dat zich bezighoudt met opleiding en ontwikkeling, wordt vanaf 1 oktober 2015 tot 31 december 2016 voortgezet. In de cao zijn aanvullende afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling. Voor de komende cao is de financiering geregeld. Voor de daarop volgende cao’s zal er in de komende jaren naar een structurele oplossing voor de financiering gezocht moeten worden. De gemaakte scholings- en ontwikkelingsafspraken staan in het teken van duurzame inzetbaarheid. De gemaakte afspraken moeten ertoe leiden, dat werknemers:

 • kunnen functioneren in hun functie;

 • in staat gesteld worden om ontwikkelingen in hun vakmanschap bij te houden;

 • steeds voldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt, binnen en/of buiten de sector;

 • in staat gesteld worden om gezond hun pensioen te halen;

 • minder uitvallen vanwege arbeidsongeschiktheid.

CNV Vakmensen vindt het van wezenlijk belang voor de vlakglasbranche, dat er op het terrein van duurzame inzetbaarheid belangrijke stappen zijn gezet. Op de werkvloer zal het belang van gezond werken en werken met plezier gepromoot (bewustwordingscampagne) gaan worden. Ook het belang van vakmanschap en investeren in je eigen toekomst wordt onderstreept. Voor het opzetten van de bewustwordingscampagne zal de vlakglasbranche gebruik maken van de kennis en kunde die in andere sectoren (bijvoorbeeld de metaalsector) reeds is opgedaan. Om ervaring op te doen zal gestart worden met een pilot van 20 middelgrote bedrijven. Mocht de pilot een succes blijken te zijn, dan kunnen ook andere geïnteresseerde bedrijven aan de bewustwordingscampagne gaan deelnemen. Individuele werknemers die hebben deelgenomen aan het bewustwordingstraject kunnen een voucher van maximaal € 500,- aanvragen om te besteden aan scholing/begeleiding in het kader van duurzame inzetbaarheid. In de nabije toekomst zullen jullie meer over deze campagne horen.

Pensioenfonds Vlakglas
Het bedrijfstakpensioenfonds voor de vlakglas (BPFV) en de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel hebben het voornemen om per 30 september 2015 te fuseren. Kostenbesparing is een belangrijke drijfveer. Samen kunnen de fondsen de werknemers op de langere termijn meer pensioen per deelnemer bieden tegen lagere kosten dan beide fondsen afzonderlijk, waarbij het gewenste niveau van dienstverlening op peil blijft. Over de voorgenomen fusie kunnen jullie meer lezen op de website van het pensioenfonds Vlakglas: www.bpfv.nl.

Mochten
jullie nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om deze te mailen aan ondergetekende via r.heins@cnvvakmensen.nl.


Robbim Heins
bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid