Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Cao-overleg Vlakglas gestrand

Fusie Pensioenfondsen is voorlopig van de baan. CNV Vakmensen betreurt dat de fusie tussen Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel en Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf voorlopig van de baan is.

Er waren zeer ver gevorderde plannen voor een fusie tussen deze twee fondsen. Door de fusie zouden samenwerkingsvoordelen behaald worden en de uitvoeringskosten per deelnemer zouden aanzienlijk afnemen. Echter, de fusie tussen de pensioenfondsen voor de groothandel en de vlakglas werd vanuit de schildersbranche met argusogen bekeken. De schildersbranche voorzag een overlap van de werkingssfeer van het nieuwe fusie-fonds met de werkingssfeer van de geldende pensioenregeling in de schildersbranche.  
 
Door juridisch gehakketak tussen de werkgeversorganisaties van de vlakglas en de schildersbranche gaat de fusie vooralsnog niet door. Een hoogoplopend conflict tussen beide werkgeversorganisaties over de werkingssfeer van het nieuw op te richten fusiefonds ligt hieraan ten grondslag.  
 
De fusie tussen de pensioenfondsen voor de groothandel en de vlakglas kan pas doorgaan als de werkgeversorganisaties in de vlakglas en de schildersbranche het met elkaar eens worden.
 
Vooralsnog gaat het Bedrijfstakpensioenfonds Vlakglas als zelfstandig pensioenfonds verder voor de aangesloten werkgevers en hun werknemers.

Het bestuur van het Pensioenfonds Vlakglas past hoogte van de pensioenpremie aan

Het bestuur van het Pensioenfonds Vlakglas heeft zich genoodzaakt gezien om de pensioenpremie te verhogen. De pensioenpremie wordt verhoogd naar 31,4% van de pensioengrondslag. Het afgelopen jaar bedroeg de pensioenpremie 25,3% van de pensioengrondslag.  Van deze verhoging komt twee derde voor rekening van de werkgevers. De overige een derde komt voor rekening van de werknemers. De inhoud van de pensioenregeling blijft gelijk. De huidige pensioenopbouw blijft gehandhaafd op 1,84%.
 
De premieverhoging was noodzakelijk om de pensioenregeling te kunnen blijven betalen.
 
Daarnaast heeft het bestuur de premie vastgesteld voor de Pensioenaanvullingsregeling en de Overgangsregeling SpaarVut. Vanuit het pensioenregeling ontvangt u binnenkort bericht over de pensioenregeling en aanverwante regelingen en de daarbij horende premies.

Werkgevers wilden fors ingrijpen in de inhoud van de pensioenregeling

  De werkgeversorganisatie in de vlakglas (GlasBranche Organisatie) heeft geprobeerd om de werkgeverskosten van de verhoging pensioenpremie naar 31,4% van zich af te houden. Daarvoor in de plaats wilde de Glasbranche Organisatie fors ingrijpen in de inhoud van de pensioenregeling. De GlasBranche Organisatie had voor ogen, dat de pensioenopbouw met maar liefst 15% gereduceerd zou worden. In plaats van een jaarlijkse opbouw van 1,84% wilde het GBO naar een opbouw van 1,56%. Door dit forse ingrijpen in de pensioenopbouw zou er van de uiteindelijke pensioenuitkering van de vlakglaswerknemer aanzienlijk minder over blijven.
 
Als de vakbonden akkoord waren gegaan met de sterk gereduceerde opbouw had de pensioenpremie voor de bedrijfstak op 27,3 % van de pensioengrondslag vastgesteld kunnen worden. CNV Vakmensen en FNV konden alleen akkoord gaan met de forse aantasting van de pensioenregeling, als de glasbranche organisatie bereid was om behoorlijk in de buidel te tasten. Met andere woorden bereid was om een reële structurele loonsverhoging overeen te komen.

Constructieve opstelling CNV Vakmensen in onderhandelingen cao Vlakglas

CNV Vakmensen is in het onderhandelingstraject niet blind geweest voor de belangen van de GlasBranche Organisatie. De forse verhoging van de pensioenpremie ligt de GlasBranche Organisatie als een baksteen op de maag. CNV Vakmensen heeft zich bij het zoeken naar een oplossing constructief opgesteld. CNV Vakmensen was bereid om aan een oplossing mee te werken, mits daar een reële loonsverhoging tegenover zou staan.

GlasBranche Organisatie te laat tot onderhandelen bereid, CNV-ledenraadpleging onmogelijk

In eerste instantie was er bij de GlasBranche Organisatie geen enkele bereidheid om te onderhandelen over een loonsverhoging. Pas op het moment, dat de consequenties van haar halsstarrige houding de GlasBranche Organisatie duidelijk werd, was zij bereid om over een structurele loonsverhoging te onderhandelen. De GlasBranche Organisatie kwam pas te elfder ure tot inkeer. Door de late inkeer van de GlasBranche Organisatie kon CNV Vakmensen haar eigen leden over een eventueel cao-onderhandelingsresultaat niet meer raadplegen. Door het bestuur van het pensioenfonds Vlakglas was immers een deadline gesteld. Het niet kunnen raadplegen van de eigen achterban was voor CNV Vakmensen een hard gelag. De GlasBranche Organisatie is hieraan volledig voorbij gegaan. Bijgestaan door kaderleden en de eigen organisatie heeft CNV Vakmensen zo goed en zo kwaad haar koers gevaren.

Cao-bod GlasBranche Organisatie te mager

In ruil voor de forse ingreep in de pensioenopbouw was GBO uiteindelijk bereid om voor het jaar 2016 een cao over een te komen. De GlasBranche Organisatie was bereid om een structurele loonsverhoging van 1,5 % over een te komen. Daarnaast zou er in oktober 2016 een eenmalige uitkering van 1% volgen. De gemaakte afspraken zouden geen terugwerkende kracht hebben.
 
Voor het overige stelden de werkgevers voor om de opbouw van de seniorendagen op te schuiven:
 
te beginnen bij 52 jaar (nu 50 jaar) en te eindigen bij 66 jaar (nu 64 jaar).  
 
In het jaar 2016 moesten cao-partijen dan de bereidheid hebben om serieus over aanpassingen in de cao te praten. Daarnaast zouden de aan de pensioen-verwante regelingen aangepast worden.
 
De door de werkgevers aangeboden loonsverhoging was een sigaar uit eigen doos en werd bekostigd vanuit de mindere premiekosten. Werknemers zouden dan opgezadeld worden met een aanzienlijk slechtere pensioenregeling. Na het op tafel leggen van het loonbod, was de GlasBranche Organisatie niet meer bereid om het loonbod verder op te plussen.
 
CNV Vakmensen heeft er uitdrukkelijk op gewezen, dat er sinds de winter 2011 binnen de vlakglasbranche geen structurele verhoging meer is toegekend. Het is tijd voor een reële loonsverhoging. Dit verzoek bleek aan dovemansoren gericht.  De werkgevers bleken niet bereid om met meer over de brug te komen.  
 
Kortom: de pensioenregeling is overeind gebleven. De premie-verhoging komt voor het grootste deel voor rekening van de werkgevers. Ondanks alle inspanningen van CNV Vakmensen is het niet gelukt om een cao met een reële loonsverhoging uit het vuur te slepen.
 
Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om te mailen naar bestuurder Robbim Heins: r.heins@cnvvakmensen.nl

Robbim Heins
bestuurder
E: r.heins@cnvvakmensen.nl