Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

ENCI: voorbereiding actietraject

Stand van zaken Cao ENCI: met de kaderleden eisenpakket geformuleerd. Zoals aangekondigd hebben wij op 13 december met de kaderleden van het CNV en FNV het totale voorstel van ENCI, inclusief het loonbod, punt voor punt besproken en vervolgens een eisenpakket geformuleerd.

Looptijd en loonbod
Looptijd nieuwe Cao ENCI van 1-1-2015 tot 1-1-2019. Daarna vormingsproces nieuwe
HC NL Cao.
Loonontwikkeling: voor 2015/2016 een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto voor iedereen en uit te betalen in mei 2017.  
Per 1/1/2017 3% structureel.
Per 1/1/2018 3% structureel.
In totaliteit willen wij hiermee een acceptabele loonontwikkeling realiseren na twee jaar stilstand.

Ouderen dagen
Wij handhaven ons voorstel voor de ouderendagen gedaan voor bestaand en nieuw personeel met invulling van de leeftijd 64 jaar tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Ons voorstel geeft een faire en evenwichtige verdeling van de ouderen dagen aan tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Let wel: de door ons voorgestelde invulling vanaf 64 jaar is kostenneutraal ten opzichte van de huidige regeling. Afhankelijk van leeftijd en dienstjaren zal nieuw personeel later ook recht krijgen op deze ouderen dagen.

Garanties bestaand personeel
Wij hebben de garantiebepalingen en compensatievoorstellen punt voor punt doorgenomen en verder onderzocht of er geen arbeidsvoorwaarden en/of voorzieningen zijn die ook voor compensatie in aanmerking moeten komen. Binnenkort zullen wij jullie hierover schriftelijk gedetailleerd informeren. Wij denken een goed beeld te hebben van alle arbeidsvoorwaarden en voorzieningen die voor compensatie in aanmerking moeten komen. Hierbij toch een oproep om een persoonlijke toeslag of voorziening te melden bij een van de kaderleden zodat niemand iets misloopt.

Kern van onze insteek met betrekking tot de garantiebepalingen en overgangsmaatregelen is dat bestaande functies, werkroosters, ploegentoeslagen, persoonlijke toeslagen/voorzieningen en ontziemaatregelen (m.u.v. ouderendagen, zie boven) plus het perspectief daarop tot aan het einde van het dienstverband/AOW-gerechtigde leeftijd gehandhaafd moeten blijven. Dit geldt ook voor de CRG-ers en de koppeling met de cao moet blijven bestaan.

Persoonlijk keuze budget (PKB)
Voor zowel nieuw als bestaand personeel wil ENCI een nieuwe arbeidsvoorwaarden creëren, namelijk het persoonlijk keuzebudget (PKB). Wij zijn niet principieel tegen een PKB maar nut en noodzaak wordt op dit moment niet gevoeld. Waar wij wel faliekant op tegen zijn, is het feit dat de bijdrage in het PKB gebruikt wordt om de structurele loonkosten te drukken. Let wel: de percentages die ENCI jaarlijks in het PKB wil geven, zijn geen onderdeel van je vaste loon. Dus tellen niet mee voor de vakantietoeslag, zijn niet pensioengevend en tellen straks ook niet mee voor de vergoeding van het sociaal plan. 

De bijdrage aan het PKB mag nooit ten koste gaan van de structurele loonsverhoging. Wij hebben op dit moment geen behoefte aan een bijdrage in het PKB.

Vakbondscontributie
Indien ENCI blijft vasthouden aan het niet fiscaal vriendelijk willen verrekenen van de vakbondscontributie voor 2016 zullen wij de procedure voor naleving van de cao op dit punt starten. Als mogelijke compensatie stellen wij daarom de extra eis dat ENCI aan vakbondsleden 80 euro netto moet vergoeden. Dat is ongeveer het fiscale voordeel. Voor 2017 en 2018 dient de fiscale verrekening van de vakbondscontributie met voorrang te worden opgenomen in de Werkkostenregeling (WKR).

Levensfasebewust Personeelsbeleid
Wij handhaven ons voorstel dat er in het kader van het Levensfasebewust Personeelsbeleid, onder andere invulling, moet worden gegeven aan mogelijkheden om minder te gaan werken zoals bijv. "80/90/100"; dat is een dag minder werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Bestaand personeel/Nieuw personeel  
Uit eerste berekeningen blijkt dat het verschil in arbeidsvoorwaardenniveau tussen bestaand personeel en nieuw personeel waarvoor de nieuwe cao gaat gelden al snel kan oplopen tot meer dan 25%. Dat verschil is onacceptabel groot. De nieuwe cao is beslist niet zo marktconform en aantrekkelijk voor nieuwkomers, zoals ENCI doet voorkomen. Blijft dit verschil zo groot dan komt er grote druk te staan op de in de ogen van ENCI (te) dure huidige werknemers. Een werkgelegenheidsgarantie is dan zeker op zijn plaats. Tevens vrezen wij dat ENCI in de toekomst met een dergelijk arbeidsvoorwaardenpakket niet meer de juiste mensen kan aantrekken.

Hoe nu verder
Wij gaan onze reactie en eisenpakket tot in detail schriftelijk aan ENCI voorleggen met daarbij de glasheldere boodschap dat de onderhandelingsruimte na zo'n lange tijd en zoveel onderhandelingsronden zeer, zeer beperkt is.

In het nog te plannen cao-overleg in januari moet dan ook echt duidelijk worden of wij uiteindelijk toch tot een resultaat komen of dat wij definitief uit onderhandeld zijn. Bij geen resultaat zal het actietraject vol van start gaan.

Ter voorbereiding op het actietraject is tijdens het kaderoverleg inmiddels een actiecomité opgericht. Zij gaan alvast aan de slag om nadere invulling te geven aan het actietraject.

Wij hebben veel signalen van ongeduld ontvangen. Dat begrijpen we maar vragen toch jullie geduld om het overleg in januari af te wachten.

Wij blijven in ieder geval rotsvast bij ons standpunt:
JULLIE VERDIENEN EEN FATSOENLIJKE CAO WAARIN HET VERLEDEN GERESPECTEERD IS! 

In het vertrouwen jullie voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en tot slot, prettige feestdagen en vooral een gezond 2017 toegewenst.

Namens de onderhandelingsdelegatie BLG CNV Vakmensen en de kadergroep FNV
René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 20 29 61

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid