Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

ENCI legt eindbod neer in pensioendossier

Zoals aangekondigd op de ledenvergaderingen van eind augustus hebben wij in de afgelopen periode nog diverse malen overleg met de directie gevoerd over de inhoud van een nieuwe pensioenregeling en de toekomst van het pensioenfonds ENCI. Uiteindelijk heeft de directie op 18 september een eindbod neergelegd.

Uitleg van het eindbod

Geen structurele CAO verhoging, maar slechts een eenmalige flextoeslag van 1%, te betalen in november, uitgaande van een eenjarige cao. In combinatie met slecht pensioen (uitleg volgt) is dit een zeer mager eindbod. Sinds jaar en dag hanteert ENCI een pensioenpremie van 20% waarvan ongeveer 1/5de door de werknemers wordt betaald. Zoals op de ledenvergaderingen besproken is, blijft de 20% wat ons betreft van en voor de werknemers. Diverse malen is dit standpunt tijdens de cao-besprekingen met jullie directie door de vakorganisaties aangegeven.

Ook hebben wij keer op keer onze voorkeur aangegeven voor een nieuwe pensioenregeling, namelijk: zowel de opgebouwde pensioenen van de actieven als de toekomstige pensioenopbouw onderbrengen bij BPF Bouw in een middelloonregeling.

BPF Bouw is een groot, stabiel en solide pensioenfonds, waarbij nog nooit een korting op het pensioen heeft plaatsgevonden en waarvan de dekkingsgraad ruim boven het gemiddelde van Nederlandse pensioenfondsen ligt. Bovendien zal BPF Bouw na een aantal jaren weer gaan indexeren, zo is de verwachting. De indexatie zal dan wat ons betreft plaatsvinden over zowel het opgebouwde pensioen als het nog op te bouwen pensioen, als beide daar naar toe zou worden overgedragen.

Ja, het onderbrengen van het opgebouwde pensioen bij BPF Bouw kost extra geld, zo’n 6 à 7 miljoen euro. Dit is dan wel eenmalige bijdrage, die wat ons betreft past in het kader van een fatsoenlijke overgang naar BPF Bouw en zeker te rechtvaardigen is, gelet op de extreme kortingen (11%) van het pensioen die u voor de kiezen hebt gekregen. Hiermee is het pensioenfonds een van de aller slechts presterende pensioenfondsen van Nederland.

ENCI heeft elke keer weer een volledige overgang naar BPF Bouw afgewezen.

VPL regeling

De VPL-regeling is een compensatieregeling voor de afschaffing van het prepensioen in 2006. Op het moment u met pensioen gaat, maar uiterlijk 2020, zou de compensatie aan u worden toegekend. Enci wil de compensatie nu afkopen op basis van 80% van de nog op te bouwen rechten tot 2021. Op zich is dit een redelijk voorstel. Zeker voor de medewerkers die eerder dan 2021 uit dienst treden bij ENCI.

Pensioen vanaf 1-1-2015; toekomstige opbouw

ENCI presenteert daar twee varianten die op de eerste plaats voor wat betreft de kosten niet gelijk behandeld worden. Zoals u weet, is ons uitgangspunt dat 20 % van de loonsom besteed moet worden aan pensioen met daarbij een verdeling van de premie van 1/5 = 3,8% voor de medewerker en 4/5= 16,2% voor de werkgever.

Een overgang van toekomstige opbouw naar BPF Bouw komt ongeveer neer op 16% van de loonsom terwijl je zelf, in het voorstel van de werkgever, meer premie moet gaan betalen in de verhouding 1/3 voor medewerker en 2/3 voor de werkgever. De werkgever wil jou in deze variant alleen maar compenseren met een zeer schamele 0,5%. Voor de goede orde: dan blijft er bijna 4% over ten opzichte van de 20% en eigenlijk alleen maar omdat zij die variant met betrekking tot het nog op te bouwen pensioen niet wil.

ENCI schuift bijna de hele pensioenverantwoordelijkheid naar je toe!

Bij de zogenoemde IDC variant, de variant die ENCI wil, wil ENCI u daarentegen compenseren tot bijna 20% van de loonsom bij ook weer een nieuwe verdeling van de premie in de verhouding 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. De IDC variant kost in totaal ruim 12% van de loonsom. ENCI is, indien de leden van de vakorganisaties die keuze zouden maken, bereid om een compensatie van 5,5% te bieden. Hiermee maakt ENCI wat ons betreft zeer duidelijk dat door die compensatie te bieden zij de leden van de vakorganisaties hoopt te verleiden tot het accepteren van een véél slechtere pensioenregeling. Deze compensatie moet de risicovolle kanten van het pensioen in IDC verhullen.

Die risico’s in een IDC zijn er zeker

Wat zijn de kenmerken van een IDC regeling?
IDC is een individuele beschikbare premieregeling. Kort gezegd, je weet wat je erin stopt (premie), maar je weet pas vlak voor je pensioen wat je met het gespaarde geld aan pensioen kunt aankopen. De verantwoordelijkheid van ENCI gaat niet verder dan het betalen van die premie. Op basis van een zeer onaantrekkelijke 4% verwacht rendementstaffel wordt een maandelijkse leeftijdsafhankelijke inleg (de ‘beschikbare premie’) in een individuele pensioen(beleggings)pot gestort. Wat die beleggingspot waard is, wordt pas duidelijk op het moment van verzilveren vlak voor de pensioendatum. Eerder worden hooguit indicaties gegeven, voor wat ze waard zijn. Op de pensioendatum wordt vanuit het opgebouwd beleggingsdepot pensioen ingekocht naar de stand van zaken van dat moment.

Wie haalt dat rendement van 4% met de huidige rente stand? Hooguit met risicovolle beleggingen in aandelen, maar doe je dat de laatste 10 jaar voor pensioen? Met een hoge gemiddelde leeftijd van de ENCI-medewerkers gaan de meesten geen risico of weinig risico lopen. Bovendien rekenen de meeste verzekeraars tegenwoordig met een verwacht rendement van 3% en dat betekent een hogere premie en zelfs die 3%, stel dat je 10 jaar voor je pensioen zit, is hoog gezien de nu al tijden lage rentestand!

Let wel alle risico’s in IDC zijn voor jou!

Een paar voorbeelden van risico’s:

-    De verantwoordelijkheid van de werkgever voor deze pensioenregeling stopt bij het betalen van de premie; de overige verantwoordelijkheden/risico’s liggen bij jou.

-    Een lage rentestand op pensioendatum heeft een laag pensioen tot gevolg.

-    Is de levensverwachting gestegen op pensioendatum; dan merk je dat direct in de vorm van een lager aan te kopen pensioen.

-    Indexatie tijdens actieve dienst? Moet uit rendement van meer dan 4% uit het beleggingsdepot komen, als rendement negatief is (lager dan 4%) betekent dat lager pensioen.

-    Indexatie na pensionering? Moet ook uit rendement van het beleggingsdepot komen. Dat kun je eigenlijk vergeten. Een vaste indexatie inkopen kost veel geld en gaat af van het aan te kopen pensioen.

-    Verzekeraars, ook waar uiteindelijk het pensioen ingekocht moet worden, gaan op zeker.

-    Zoals al eerder hierboven aangegeven, het BPF Bouw is een van de beter presterende pensioenfondsen in Nederland, zowel in rendement als in dekkingsgraad. Dit pensioenfonds heeft nooit gekort, en heeft indexatie als ambitie.

Opgebouwd pensioen vanaf 1-1-2015

Een overheveling van opgebouwde rechten naar verzekeraar met nominale garantie betekent dat het opgebouwde pensioen wordt ondergebracht bij een verzekeraar. Dit wordt beschikbaar gesteld vanaf de pensioendatum. Let wel: er komt geen dubbeltje meer bij! Aan de andere kant het wordt ook niet meer afgestempeld. Juist vanwege het ontbreken van enig indexatieperspectief zijn wij bij de werkgever blijven pleiten voor overdracht naar BPF Bouw. ENCI wil daar niet aan, want dat kost geld.

Samengevat

Het gaat om een aantal kernvragen :
Hoe belangrijk vind jij het in stand houden van een goede pensioenregeling, of ga je voor het geld/compensatie? Of vind je het eerste wel belangrijk en kies je ook voor solidariteit met je collega’s die zich mogelijk in andere omstandigheden bevinden en groot belang hebben bij een solide pensioenregeling en mogelijke toekomstige afspraken met ENCI die dat beogen?

Nadat het pensioenfonds de pensioenen met bijna het hoogste percentage in Nederland heeft verlaagd, probeert ENCI je te verleiden met een toeslag op je salaris en een (minimale) pensioenregeling, waarmee de werkgever feitelijk zegt: zoek het zelf maar uit!

De vakorganisaties gaan voor het in stand houden van een gedegen pensioenregeling bij een solide pensioenfonds en toeslag op je salaris die behoort bij de 20% van het salaris. Het totale eindbod beoordelen wij dan in zijn geheel ook in beide door ENCI voorgestelde varianten op pensioengebied in samenhang met de compensatie als echt onvoldoende. Wij hopen met bovenstaande uitleg nog eens helder te hebben gemaakt waarom wij het eindbod onacceptabel vinden. Uiteraard zullen wij in de ledenvergaderingen, al dan niet met hulp van de pensioendeskundige, het eindbod in vooral begrijpelijke taal en met voorbeelden nogmaals uitleggen.

In de bijlage tref je ook nog eens de verschillen aan tussen IDC en een middelloonregeling BPF Bouw

Eindbod

Let wel; er is sprake van een eindbod! Dat betekent dat wij uitonderhandeld zijn. Met praten en overleg hebben wij geen in onze ogen acceptabel resultaat kunnen boeken. Als wij het eindbod met elkaar onvoldoende vinden en de leden per vakorganisatie dus tegen stemmen, zullen de leden van de vakorganisaties en de niet georganiseerde medewerkers dus op een andere manier aan ENCI duidelijk moeten maken dat het eindbod voor je nieuwe CAO echt onvoldoende is. Jij bent dus aan zet!
Wij willen je dan ook indringend raadplegen over de te nemen stappen in een eventueel verder actietraject.

Vandaar dat wij je graag uitnodigen voor de gezamenlijke ledenvergaderingen welke gehouden worden op:
IJmuiden:       8          oktober 11.30 uur; kantine
Rotterdam:     8          oktober 14.00 uur; kantine
Maastricht:     9          oktober 14.00 uur; kantine
Den Bosch:     10       oktober 10.00 uur; Heidelberg Benelux zaal.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid