Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Railinfrastructuur - Nieuws

Eindelijk cao resultaat Railinfrastructuur

Op 25 oktober is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Railinfrastructuur. Het heeft erg lang geduurd en het waren lastige onderhandelingen. We zijn niet helemaal tevreden en daarom leggen we het resultaat neutraal aan jullie voor. Oordeel zelf en breng voor 12 november je stem uit.

Het heeft even geduurd maar of je dan ook wat hebt……?

Op 16 juli hebben we al gemeld dat het een moeilijk proces is. Het afronden van de cao onderhandelingen in september is niet gelukt, dat is een maand later geworden. De cao in één keer moderniseren lukt niet. Nu wordt een eerste stap gemaakt en bij de nieuwe cao is het de bedoeling om daar weer een stap in te zetten. De Technische Commissie die door werkgevers en vakbonden is ingesteld om allerlei zaken door te rekenen en met voorstellen te komen blijft tot eind 2019 actief om de modernisering verder vorm te kunnen geven.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat en het visiedocument van cao partijen tref je als bijlage bij deze nieuwsbrief aan en staan ook op onze website.

De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat:

 1. Looptijd cao van periode 8 2018 t/m periode 13 2019 (dus tot en met 31 december 2019).
 2. De lonen gaan in periode 1 2019 met 4,25% omhoog.
 3. De modernisering van de cao gaat uiterlijk in per periode 3 van 2019. Dit kan ook eerder als een bedrijf de benodigde systemen daarvoor op orde heeft.
 4. Vanaf periode 3 van 2019 komen er meer mogelijkheden om tijd te sparen. Je kan dan de toeslagen voor het werken buiten het dagvenster omzetten in vrije tijd. Dit geld kun je sparen om eerder met pensioen te gaan. In 2019 wordt een onderzoek gedaan naar het instellen van een tijdspaarbank waarin je geld wordt bewaard. Als er op 1 januari 2020 nog geen tijdspaarbank is ingesteld wordt je gespaarde geld verhoogd met de loonsverhogingen die dan afgesproken worden.
 5. De rust na een nachtdienst wordt aangepast aan de arbeidstijdenwet. Dat betekent dat als je nachtdienst eindigt na 02.00 uur je minimaal 14 uur rust moet hebben (dat was al zo in de cao geregeld). Van de mogelijkheid om deze rust 1 keer per week in te korten tot 8 uur wordt geen gebruik gemaakt in de Railinfra. Maximaal 5 keer per 2 weken en 22 keer per jaar mag je 12 uur in een nachtdienst werken. Na een nachtdienst van 12 uur heb je minimaal 12 uur rust. Na een reeks van 3 of meer nachtdiensten mag je minimaal 46 uur (was 48 uur) niet werken.
 6. Het maximum aantal nachtdiensten wordt aangepast aan de arbeidstijdenwet. Dat betekent dat je 36 nachtdiensten per 16 weken, ofwel 117 nachtdiensten per jaar mag werken. Dit was 32 nachtdiensten per 13 weken. Voor werknemers in de energievoorziening (EV), bovenleidingsystemen (BS) en installatietechniek (IT) geldt een maximum van 140 nachtdiensten per jaar. De 6e en 7e nachtdienst blijven vrijwillig.
 7. De minimale dienstlengte is 8 uur. Binnen deze 8 uur kan ook gereisd worden. Voor deze reisuren geldt vanaf periode 1 2019 het normale loon bij werken. Over reisuren die binnen de 8 diensturen vallen maar buiten het dagvenster moet de onregelmatigheidstoeslag betaald worden.
 8. De regeling arbeidstijdenmanagement komt te vervallen.
 9. Elk jaar kun je op 5 mei een roostervrije dag opnemen. Eén keer in de 5 jaar (als dit een officiële feestdag is) wordt 5 mei beloond als een feestdag.
 10. Vanaf 1 januari 2019 wordt over verlofdagen ook het gemiddelde van de onregelmatigheidstoeslagen betaald van het afgelopen jaar. Hiermee wordt voldaan aan de uitspraak van het Europees Hof dat je tijdens verlof eenzelfde salaris moet krijgen als bij werken.
 11. Ook over de betaling van de onregelmatigheidstoeslag over de periode van 15 oktober 2012 t/m 31 december 2018 zijn afspraken gemaakt. Hieronder wordt de afspraak uitgelegd.

Onregelmatigheidstoeslag vanaf 15 oktober 2012

Iedere werknemer die op 1-1-2019 in dienst is van een werkgever vallend onder de cao Railinfrastructuur kan een keuze maken uit opname in vrije tijd of in geld.

 1. Je kiest voor vrije tijd. Dan krijg je 100% van de waarde van je onregelmatigheid over de afgelopen jaren. Voor dit bedrag kun je vrije dagen opnemen.
 2. Je kiest voor geld. Dan heb je drie mogelijkheden.
90% van de waarde van je onregelmatigheid wordt uitbetaald over 78 perioden (6 jaar). 80% van de waarde van je onregelmatigheid wordt uitbetaald over 65 perioden (5 jaar). 60% van de waarde van je onregelmatigheid wordt uitbetaald over 52 perioden (4 jaar).

Verder is afgesproken dat:

 • Werknemers die niet meer op 1-1-2019 in dienst zijn krijgen 75% van eventueel opgebouwde onregelmatigheid als zij zich voor 1 april 2019 bij de werkgever hebben gemeld. Geen recht op betaling is er als zij een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten bij uitdiensttreding tegen finale kwijting.
 • Bij overlijden ontvangen nabestaanden 100% van het openstaande bedrag.
 • Bij uitdiensttreding na 1-1-2019 krijg je 75% van het openstaande bedrag.
 • Bij beëindiging van het dienstverband vanwege bedrijfseconomische redenen (ontslag) krijg je 100% van het openstaande bedrag.
 • Het openstaande bedrag wordt vanaf 1 januari 2020 verhoogd met de loonstijgingen uit de cao en is daarmee waardevast geworden.

Wat vind jij hiervan?

De cao commissie van CNV Vakmensen heeft dit onderhandelingsresultaat beoordeeld en is van mening dat gelet op de inspanningen van werknemers om te komen tot een modernisering van de cao een iets betere loonstijging recht had gedaan aan die inspanning. De onderhandelingsdelegatie heeft aan werkgevers dan ook aangegeven dat bij een loonstijging van 4,5% in periode 1 van 2019 er sprake was van een principeakkoord dat positief aan de leden voorgelegd had kunnen worden. Helaas is dit signaal door werkgevers niet opgepakt. Daarom legt de cao commissie dit onderhandelingsresultaat neutraal aan jou voor. Jouw stem geeft de doorslag of dit onderhandelingsresultaat wordt omgezet in een akkoord of dat we dit afwijzen.

Breng je stem uit op via deze link. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres. Stem vóór 12 november 2018 over dit onderhandelingsresultaat.

Tjitze van Rijssel
Waarnemend onderhandelaar cao Railinfra
Peter Bloemendaal
Bestuurder Railinfra Cao commissie cao Railinfrastructuur.

Bijlagen: visiedocument 2020 en tekst onderhandelingsresultaat cao Railinfrastructuur.Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid