Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Het is winter en niet alleen buiten

Vanaf 1 januari 2013 heeft CNV Vakmensen mij aangesteld voor de CAO Schilders. Hiermee neem ik het stokje over van mijn collega, Henk Wuijten. Hij gaat binnen CNV Vakmensen als pensioenbestuurder verder.

Zwaar weer voor schilders

Zoals wellicht bekend is, verkeerd de bouwnijverheid in zwaar weer en hebben de schilders daar ook onder te lijden. Dat zijn dan ook niet de leukste tijden om aan deze klus te beginnen. Los van dat wat er gebeurt in de sector, staan de fondsen door een fors verlies van werknemers er ook niet rooskleurig voor. Duizenden schilders hebben hun baan verloren, waardoor door veel minder mensen meer geld opgebracht moet worden om de regelingen tot uitvoering te laten komen. Daardoor hebben partijen, werkgevers en werknemers, beslissingen moeten nemen die niet leuk zijn. De maatregelen zijn echter wel nodig om onze fondsen niet in de rode cijfers te laten belanden. De vakgroep van CNV Vakmensen is hierover ingelicht en heeft hier, met pijn in het hart, akkoord op gegeven.De vakgroep heeft aangegeven de maatregelen niet leuk te vinden, maar gezien de problematiek, hun fiat te geven aan deze maatregelen.

Definitieve maatregelen

Vooralsnog zijn de maatregelen van tijdelijke aard. Tijdens de nieuwe cao-onderhandelingen zullen definitieve maatregelen genomen moeten worden.

Voorwaarde voor deze maatregel is wel dat partijen gaan onderzoeken hoe en op welke wijze misbruik van flex en oneerlijke concurrentie bestreden kunnen worden. Hiervoor is een werkgroep ‘arbeidsmarkt in relatie tot flex en zekerheid’ in het leven geroepen. Deze werkgroep doet een aanbeveling voor de komende cao-onderhandelingen.

Nieuwe cao-voorstellen

1. Aanvullingen bij werkloosheid
De bedragen van de aanvullende uitkeringen bij werkloosheid worden verlaagd tot:
- bij aanvang WW-uitkering € 394 (478)
- compensatie vakantierechten € 130 (158)
- na 8 weken WW € 260 (315)
- vakantietoeslag voor UTA € 177 (214)
- voortzetting pensioenopbouw: 87,5% gedurende maximaal 6 maanden WW
Aanvragen voor deze uitkeringen stuurt de werknemer naar Cordares.

2. Extra verlof oudere werknemers
Werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op extra verlofdagen. Bepalend is de leeftijd die in 2013 wordt bereikt. Het aantal dagen wordt voor iedereen drie minder:
55 jaar                          7 dagen
56 jaar                          8 dagen
57 jaar                          9 dagen
58 jaar                         10 dagen
59 jaar                         11 dagen
60 jaar en ouder          12 dagen
Bij een vierdaagse werkweek in het jaar voorafgaand aan pensionering na 60 jaar: maximaal 37 dagen.De werkgever kan voor cao-personeel de loonkosten over de opgenomen dagen declareren bij het Vakantiefonds.

3. Eindejaarsuitkering voor WAO-ers
De bedragen van de in december 2013 uit te keren eindejaarsuitkering WAO worden verlaagd tot:  
€ 598    (725)    bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid
€ 433    (525)    bij 65 tot 80% arbeidsongeschiktheid
€ 359    (435)    bij 55 tot 65% arbeidsongeschiktheid
€ 299    (363)    bij 45 tot 55% arbeidsongeschiktheid
€ 239    (290)    bij 35 tot 45% arbeidsongeschiktheid

Waarom verlaging bedragen?

De financiële positie van de fondsen waaruit de aanvullingen en de declaraties van de extra verlofdagen worden betaald is verslechterd. Door afname van het aantal werknemers in de bedrijfstak dalen de inkomsten. Door toename van werkloosheid stijgen de uitgaven voor de aanvullingen bij werkloosheid.Door langer doorwerken na het 60ste jaar stijgt het aantal extra verlofdagen voor oudere werknemers dat wordt opgenomen en kan worden gedeclareerd. De afgelopen jaren is gebruik gemaakt van de reserves, maar de bodem is nu bereikt. Er is geen geld meer om op de oude voet door te gaan. Door de economische situatie is het niet mogelijk om aan de werknemers en werkgevers veel hogere premies te vragen. 

Wat gebeurt er met de premies?

De premie voor de aanvullingsregeling is opgenomen in de premie voor het O&O fonds. Er is een werknemersbijdrage van 1,2%. De werkgever gaat ook 0,2% bijdragen aan de aanvullingsregelingen.

Voor het extra verlof oudere werknemers betaalt de werkgever een bijdrage per werknemer per dag. Deze wordt verhoogd tot € 2,80 per dag. Dit was € 2,60 per dag, maar zou boven de € 3,00 moeten zijn om kostendekkend te zijn. Vandaar verhoging premie, maar ook verlaging van dagen. Het kan helaas niet anders.

Wanneer gaat dit in?

De wijzigingen gelden met ingang van 1 januari 2013. Is de eerste werkloosheidsdag na 1 januari 2013, dan gelden de nieuwe bedragen. Het aantal extra verlofdagen voor oudere werknemers geldt met ingang van 1 januari 2013 voor iedereen die in 2013 de leeftijd van 55 jaar of ouder bereikt. De nieuwe premies gelden met ingang van week 1 van 2013.

Zijn dit definitieve maatregelen?

Nee. Cao-partijen hebben nu tijdelijk deze maatregelen getroffen om te voorkomen dat de fondsen in de rode cijfers komen. Ook is het niet mogelijk aan werknemers en werkgevers extreem hoge premies te vragen. In februari 2013 starten Cao-partijen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Ze zullen dan gaan praten over definitieve afspraken. Voorlopig gelden de aanpassingen voor 2013. 

Start cao-onderhandelingen

In februari 2013 gaan partijen van start met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Graag vernemen wij of er wensen zijn vanuit de leden die meegenomen moeten worden voor de nieuwe onderhandelingen. Deze worden dan ingebracht in de vakgroep, zodat de vakgroep de nieuwe cao-voorstellen kan definiëren.

Geef jouw mening

Wil jij jouw mening geven over de nieuwe cao-voorstellen? Stuur deze dan voor 1 februari 2013 per e-mail >>

Roel van Dijk
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid