Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Cao-onderhandelingen schilders: samen aan het werk

Dat is het motto waarmee CNV Vakmensen de komende cao-onderhandelingen in wil gaan. Speerpunten binnen het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid zijn onder andere de ontwikkeling van mensen, duurzame inzetbaarheid, werkgelegenheid en beloning.CNV Vakmensen streeft ernaar ieder mens tot zijn recht te laten komen; zowel op materieel als immaterieel gebied. CNV Vakmensen wil werknemers toerusten en ondersteunen zodat ze hun talenten zo goed en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. Maar CNV Vakmensen gaat ook uit van duurzame inzetbaarheid en de eigen kracht van werknemers. Kort samengevat gaat het de bond om weerbaarheid en wendbaarheid van de werknemer.

Wij stellen echter ook vast dat vele werknemers, ondanks het investeren in zichzelf, in toenemende mate hun dienstbetrekking dreigen kwijt te raken dan wel feitelijk al zijn kwijtgeraakt. Daarbij constateren wij tot ons ongenoegen dat velen zijn vervangen door arbeidskrachten met een flexibel karakter, te denken valt aan uitzendkrachten, buitenlandse werknemers en zzp. CNV Vakmensen hecht eraan met u tot concrete afspraken te komen met het doel de groei van flexibele arbeidskrachten tegen te gaan en terug te dringen. CNV Vakmensen wil afspraken over de vormgeving van sectoraal arbeidsmarktbeleid waarbinnen instroom, ontwikkeling en behoud van werknemers centraal staat. Zo komen partijen sterker uit de crisis en zijn ze weerbaarder voor de toekomst.
 

1. Duur van de overeenkomst

CNV Schilders gaat in deze voorstellen uit van een cao met een looptijd van bijna 1 jaar, dat wil zeggen van 6 april 2013 tot en met 1 april 2014.


2. Lonen

CNV Schilders stelt voor de vast overeengekomen lonen van alle werknemers met ingang van 6 april 2013 te verhogen met 2,5%.


3. Vergoedingen

CNV Vakmensen stelt voor alle in de cao Schilders opgenomen vergoedingen te verhogen met de prijsindexatie per 1 juli 2013 en 1 januari 2014, inclusief de reiskosten.


4. Loon tijdens ziekte

CNV Vakmensen is van mening dat mensen die buiten hun schuld om arbeidsongeschikt worden, direct in hun inkomen getroffen worden. CNV Vakmensen ziet daarom graag een andere staffel in de cao gehanteerd worden dan de staffel die nu van toepassing is. Alle werknemers, kort of lang arbeidsongeschikt, krijgen te maken met directe teruggang van 5% van het inkomen. Dit voelt onrechtvaardig. CNV Vakmensen hecht eraan nieuwe afspraken te maken, waarin zeker tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid 100% loon wordt ontvangen.


5. Flexkrachten/zzp

CNV Vakmensen wenst de adviezen van de werkgroep flex te bespreken. Indien dit niet leidt tot resultaat stelt CNV Vakmensen voor om overeen te komen dat zo weinig mogelijk flexkrachten ingezet worden binnen een organisatie. Hier valt ook zzp onder.

Daarnaast stelt CNV Vakmensen voor om de werkingssfeer van de cao op alle werkzame werknemers, dus eigen personeel, ingeleend of zzp, van kracht te laten zijn, waardoor er geen concurrentie op de uitoefening van werkzaamheden plaats vindt en flexkrachten hetzelfde inkomen genieten als collega’s die onder de werkingssfeer van de cao Schilders vallen.

Ook hecht CNV Vakmensen eraan om afspraken met werkgevers te maken over de inhuur van flexkrachten/zzp. CNV Vakmensen onderkent het belang van de inhuur van flexkrachten door werkgevers om periode van ziekte en pieken te overbruggen. Het kan echter niet zo zijn dat werkgevers structureel gebruik maken van flexwerkers ten koste van vast personeel. Daarom hecht CNV Vakmensen eraan de afspraak te maken dat het percentage flexkrachten dat een werkgever inhuurt beperkt is tot 10% van de werknemers van het bedrijf.


6. Scholing

CNV Vakmensen hecht waarde aan het gegeven dat een werknemer goed om moet kunnen gaan met het gereedschap of materiaal dat tot zijn beschikking wordt gesteld. Dit geldt zeker voor het werken met hoogwerkers. Te vaak constateren we dat werknemers ongeschoold met hoogwerkers moeten werken.

Hiervoor heeft CNV Vakmensen al eerder aandacht gevraagd. Arbouw heeft, mede doordat betrokken partijen in deze cao hier aandacht voor hebben gevraagd, in het werkplan voor 2013 een onderzoek opgenomen naar het werken met hoogwerkers.

Doel is dat risico’s in kaart worden gebracht. Bij die risico’s is er specifiek aandacht voor hoogte, gebruik, ondergrond en soort apparaat. Een mogelijkheid om de veiligheid te bevorderen is dat gebruikers van hoogwerkers voldoende opgeleid zijn om met de hoogwerker te werken. Hier is CNV Vakmensen, in het kader van veilig en gezond werken, een groot voorstander van.

CNV Vakmensen stelt voor de uitkomsten van dit onderzoek te volgen en aansluitend hier afspraken over te maken in de volgende cao.


7. De IBR-regeling

In de laatste cao is afgesproken dat de IBR gehandhaafd blijft. CNV Vakmensen heeft de wens deze regeling te continueren, maar ook nadrukkelijker te promoten, zodat de werknemers hier ook gebruik van gaan maken.

Daarnaast hecht CNV Vakmensen eraan dat de bijdrage weer op het oude niveau wordt terug gebracht, zodat werknemers weer meer tegoed opbouwen in de IBR-regeling en gerichter scholing kunnen volgen.


8. WAO en Wajong

In de huidige cao is een werkgroep in het leven geroepen die onderzoek doet naar werkgelegenheidsmogelijkheden in de Schilderssector voor mensen met een beperking (Wajongers, werknemers met een WGA-uitkering, etc.). CNV Vakmensen wil met partijen overeen komen dat de uitkomst van deze werkgroep besproken wordt. Daarna ziet CNV Vakmensen dit graag vertaald in concrete afspraken voor de nieuw overeen te komen cao.


9. Vijf Mei

Eens in de vijf jaar is 5 mei een landelijke feestdag. CNV Vakmensen stelt voor dat 5 mei in dat geval een collectieve door de werkgever doorbetaalde verlofdag is.


10. UTA

CNV Vakmensen stelt voor de gemaakte afspraken ook voor UTA personeel te doen gelden.


11. INGANG AOW

De huidige cao gaat nog uit van de pensioengerechtigde leeftijd. In de nieuwe cao kan het zijn dat mensen al langer door moeten werken dan tot de leeftijd van vijfenzestig jaar. Daar waar nodig dienen zowel tekstueel als inhoudelijk aanpassingen te komen.


12. Aanvullende voorstellen

CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor om voorafgaand of tijdens de onderhandelingen met aanvullende of gewijzigde voorstellen te komen. Dit kan zowel inhoudelijk als redactioneel van aard zijn.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid