Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Rijn- en binnenvaart - Nieuws

Doorvoering cao Veerdienst Maassluis

Op 22 augustus jl. heeft CNV Vakmensen opnieuw overleg gehad met de heren Van der Meché en Van der Linde over de nog openstaande punten uit de cao. Door de verschillende vakanties heeft dit overleg even op zich laten wachten.

Tijdens het overleg is op een tweetal punten overeenstemming bereikt ten aanzien van de uitvoering, een derde punt staat nog open. Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:

Diplomatoeslagen

Door een aantal medewerkers is gemeld dat de afgesproken diplomatoeslagen niet of niet geheel werden betaald. Dit bleek veroorzaakt te zijn doordat werkgever niet van alle diploma’s een kopie in het dossier had (of dit in ieder geval niet had opgemerkt, omdat het bijvoorbeeld meerdere documenten in één bestand betrof). Afgesproken is dat de reeds bekende gemiste toeslagen alsnog in september worden uitbetaald. Als je dus nog een toeslag mist, moet je dit wel even melden.

Reiskosten woon-werkverkeer

De reiskosten woon-werkverkeer worden berekend over de kortst mogelijke reisafstand. Het probleem wat zich nu voor enkele medewerkers voordoet, is dat zij om op het werk te komen niet de kortst mogelijke route kunnen kiezen. Zij moeten omrijden, omdat de veerboot aan de andere kant van het water ligt. Van deze “omrijkilometers” is in de cao afgesproken dat die netto worden vergoed. Afgesproken is dat de werkgever samen met Gerard Slippens checkt voor welke medewerkers dit van toepassing is en of er een juiste vergoeding is uitbetaald. Als dit niet het geval is, wordt dit in september dan wel uiterlijk oktober gecorrigeerd.
Er staat voor elke woonplaats een vaste vergoeding in de cao en die dient gewoon netto uitbetaald te worden.

Loondoorbetaling bij ziekte

Uit het overleg is gebleken dat er op zich geen interpretatieverschil is over de cao-tekst: het uitgangspunt is loondoorbetaling op basis van de gemiddelde verdiensten over de achterliggende 13 weken.
Er is echter wel verschil van inzicht over de manier waarop je de gemiddelde verdiensten berekent. Werkgever hanteert het uitgangspunt dat de verdiensten gedeeld moeten worden door 30 of 31 kalenderdagen om tot het gemiddelde (166.8/30 of 31) aantal uren per kalenderdag te komen. Maar ook een fulltimer kan nooit 30 of 31 dagen in de maand werken. CNV Vakmensen is dan ook van mening dat het gemiddelde berekend moet worden op basis van het aantal werkdagen van de betrokken medewerker. De methodiek van werkgever kan, zeker voor parttimers, leiden tot zeer grote verschillen.

Afgesproken is dat werkgever een herberekening maakt op basis van werkdagen om de verschillen in kaart te brengen. Daarnaast wordt bekeken of één en ander verwerkt kan worden in het salarisadministratiesysteem. Werkgever is er niet zeker van of dit onderdeel in het systeem gewijzigd kan worden, dus dat moet ook uitgezocht worden. Voorgesteld is dat er doorbetaald wordt alsof je niet ziek bent (dit werd altijd al toegepast voor invoering van Perdis). Wanneer dit systeemtechnisch niet of zeer lastig uitvoerbaar is, dan wordt gekeken of een oplossing gevonden kan worden voor met name de parttimers.

Dit onderwerp is dus nog niet afgesloten, maar er is in ieder geval de bereidheid om er met elkaar serieus naar te kijken en tot een oplossing te komen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid