Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Rijn- en binnenvaart - Nieuws

Cao-voorstellen Veer Maassluis

We zijn er vroeg bij. Komende week starten met Cxxn al besprekingen voor een nieuwe cao. Naar aanleiding van de ledenvergaderingen hebben we een voorstellenbrief ingediend. Belangrijk punt daarin is dat we ook een loonafspraak willen maken voor de mensen die vallen onder de cao Water.

Looptijd

Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar: van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Inkomen

  • Wij stellen naast de apc een loonsverhoging voor van de lonen en de loonschalen van 2%.
  • Wij willen de gebroken diensttoeslag brengen naar het niveau van de cao Openbaar Vervoer.

Bijdrage ziektekostenverzekering

Wij stellen voor de bijdrage in de kosten van ziektekostenverzekering te verhogen naar € 40 per maand.

Derde WW-jaar

Wij stellen u voor aan te sluiten bij de regelingen zoals die landelijk tussen werkgever en werknemers afgesproken zijn over reparatie van de WW zowel wat betreft duur als opbouw. Tevens willen wij met u een afspraak maken over de betaling van de premie voor het derde WW-jaar. Dat betekent dat als dat definitief is, partijen opnieuw om tafel gaan.

Cao Water

Wij vinden het een ongewenste situatie dat er binnen het Veer Maassluis Rozenburg 2 groepen werknemers zijn, één groep vallend onder de cao Veer Maassluis en de andere groep onder de cao Water.

Wij stellen voor de laatste groep ook onder de cao Veer Maassluis te brengen met ingang van 1 januari 2017, uiteraard met uitzondering van de pensioenregeling. Verder stellen wij voor dat deze groep een eenmalige uitkering ontvangt van 2% als compensatie voor het feit dat zij sinds 2013 geen verhoging meer hebben ontvangen.

ORT over verlof

In het kader van een uitspraak van het Europese Hof van Jusititie dient ook over het verlof onregelmatigheidstoeslagen vergoed te worden. Derhalve willen wij dat dat met ingang van 1 januari 2017 aangepast wordt. Tevens vinden wij dat dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 met de medewerkers verrekend moet worden.

Scholing en ontwikkeling

De cao kent bepalingen betreffende scholing en ontwikkeling (artikel 17 en 20). Wij vinden dat Connexxion bij de Veerdienst weinig invulling geeft aan deze bepalingen. Beroepen veranderen en de arbeidsmarkt verandert. Daarom moet inzetbaarheid van medewerkers een onderwerp van gesprek blijven. Wij verwachten dat Cxxn dit waarmaakt jegens de werknemers van het Veer en dat dit jaarlijks een onderwerp is wat tussen hen besproken wordt. Mogelijke opleidingen of loopbaanscans kunnen dan vastgesteld worden, gebruikmakend van de scholingsregeling die Cxxn kent.

AWVN-bijdrage

Wij stellen u voor deel te nemen aan de AWVN-bijdrage.

Wij behouden ons het recht voor gedurende de onderhandelingen met aanvullende voorstellen te komen.

Evert Jan van de Mheen
Vakgroepbestuurder CNV Vakmensen

Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid