Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Start Cao-overleg Sappi Netherlands

Zoals bekend is jullie cao per 1 april 2015 afgelopen. Normaal gesproken hadden we dan al diverse cao-onderhandelingen gehad. Dit keer dus niet. Dat heeft zo zijn reden. De drie vakbonden zijn succesvol bezig geweest met de problematiek “te weinig gewerkte diensten 2014”. In april gaat Sappi dat corrigeren. Daarnaast wensten de drie vakbonden eerst diverse lopende zaken besproken te hebben alvorens te starten met de cao-onderhandelingen. Zo kon het dus gebeuren dat op 23 maart Sappi al met cao voorstellen kwam en de vakbonden nog niet. Op 13 mei gaan de vakbonden hun cao voorstellen toelichten.

Vakantieplanning 2015

In december 2014 hebben jullie de vakantieaanvragen voor 2015 moeten indienen. Conform cao Sappi hadden deze aanvragen gebaseerd dienen te zijn op de feitelijke diensten per 1 januari 2015. Voor de meesten van jullie dus de 5 ploegendienst. Bij Sappi lopen zaken soms echter anders dan de cao het voorschrijft. Sappi heeft de vakantieplanning vanwege bedrijfsbelang (?) gebaseerd op de 4 ploegendienst. Tijdens de recente ledenraadplegingen hebben meerdere werknemers duidelijk gemaakt dat zij daardoor benadeeld werden: op basis van de 4 ploegendienst zijn ze meer verlofdagen kwijt dan op basis van de 5 ploegendienst. Sappi gaat deze fout nu corrigeren door werknemers die benadeeld zijn conform cao te compenseren (in tijd of geld). Er is een voorwaarde: je moet je zelf wel melden bij interim HR manager Rijnie Blom. Sappi bagatelliseert dit probleem: er hebben slechts 3 werknemers zich gemeld. Ons advies: controleer even jouw situatie en meld je aan indien je benadeeld bent (in cc aan j.severijns@cnvvakmensen.nl). De schade wordt niet automatisch gecorrigeerd!

"oudere bepalingen“ gaan wat Sappi betreft op de schop!

Zoals bekend hebben we al lang een lopende discussie met Sappi over diverse cao-afspraken die wel/niet voldoen aan de Wet Gelijke Behandeling. Sappi wenst onderstaande artikelen te schrappen:
.art 18 lid 2: extra verlofdagen op basis van leeftijd of dienstjaren;
.art.50 lid 2: geen afbouw van loon na bereiken van 55 jarige leeftijd;
.art.50 lid 3: geen overwerk en consignatie bij 55 jaar of ouder;
.art.50 lid 5: vanaf 57 jaar bouw je fasegewijs max. 201 seniorendagen op.
Sappi heeft in 2014 voorgesteld het schrappen van deze artikelen (deels) te compenseren in levensfasebewust personeelsafspraken, uitgaande van het budget van art. 18 lid 2 en art.50 lid 5 van 2015 en 2016. De vakbonden hebben dat voorstel in 2014 rigoureus van de hand gewezen: de ombouw van deze artikelen in levensfasebewust personeelsbeleid is voor ons bespreekbaar MITS budgettair neutraal. De voorgestelde “wisselkoers” is echter veel te laag. Jullie leveren dan veel te veel arbeidsvoorwaarden in. Ons tegenvoorstel werd door Sappi in 2014 ook resoluut afgewezen. Om nu uit deze patstelling te komen heeft Sappi een formeel verzoekschrift ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens (Commissie Wet Gelijke Behandeling). Populair verwoord: Sappi gaat nu via de rechter trachten deze artikelen te schrappen. Inmiddels hebben we het verzoekschrift van Sappi ter beoordeling al voorgelegd bij onze bondsadvocaten. Wordt beslist vervolgd.

Pensioen Sappi gaat per 1-1-2015 over naar PGB

Achter de schermen is afgelopen jaar hard gewerkt om jullie pensioen bij pensioenfonds Sappi Netherlands per 1 januari 2015 over te dragen naar het bedrijfstakpensioenfonds PGB. Sappi zal jullie via informatiebijeenkomsten en pensioenweetjes nader hierover informeren.

Sociaal plan

Bij de laatste cao-onderhandelingen hebben we het oude sociaal plan op diverse punten bijgesteld.
Daarnaast hebben we het sociaal plan op diverse punten tekstueel moeten bijstellen. Het nieuwe sociaal plan zal spoedig op intranet geplaatst worden. Op 1 juli 2015 eindigt het sociaal plan.

Cao onderhandelingen Sappi 2015-2016

In een notendop stelt Sappi voor:
-    Geen structurele maar een flexibele loonsverhoging;
-    De volgende artikelen wenst Sappi te wijzigen: 3,4,7,8,12,14,16,19,23,47,52,55,57,58,en 60
-    Ondanks dat invoering van de 4 ploegendienst van de baan is wenst Sappi de huidige afspraken voor de 5 poegendienst min of meer ook van toepassing te laten zijn voor de 4 (of meer) ploegendienst.

De cao voorstellen van CNV Vakmensen treffen jullie aan onder het kopje ‘downloads’.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid