Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Sappi Maastricht: een kerstboom zonder ballen?!

De looptijd van de cao is al sinds 1 april 2015 verstreken. Na bijna tien maal te hebben onderhandeld, hebben wij nog steeds geen cao en geen sociaal plan. Het is bijzonder vervelend om zo de feestdagen en 2016 in te gaan.

Geen sociaal plan bij reorganisatie Pallettransport

Op 9 september hebben wij jullie nog medegedeeld dat wij onderhandelden met de directie  over een sociaal plan. Wij hadden toen bijna overeenstemming over een nieuw sociaal plan. Op 27 november heeft de Ondernemingsraad een negatief advies gegeven inzake de voorgenomen reorganisatie Pallettransportsheet finishing. De ondernemingsraad wenste  eerst een goed sociaal plan, zodat de betrokken 29 boventallige werknemers weten op welke wijze de sociale gevolgen opgevangen kunnen worden. Pas nadat er sprake was van een goed sociaal plan zou de ondernemingsraad positief advies geven. Een prima advies wat ons betreft. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen hebben de drie vakbonden met de directie achter de schermen overleg gehad over het versneld overeenstemming bereiken van een sociaal plan. Op basis van dat overleg hadden wij de indruk dat wij een nieuw sociaal plan op korte termijn aan jullie ter besluitvorming konden voorleggen.

Onze verbazing (en irritatie) was ook groot toen de directie de OR op 1 december jl. mededeelden dat er geen sociaal plan zou komen, maar dat Sappi de medewerkers, na een maand wachttijd, begin januari 2016 een individueel aanbod zal gaan doen. Boventallige medewerkers dan wel werknemers die zich vrijwillig (gaan) aanmelden hebben dan naast de wettelijk verplichte transitievergoeding(=ontslagvergoeding) recht op een tegemoetkoming in de pensioenschade conform oud sociaal plan. Nadere uitwerking volgt bij een individueel aanbod, aldus Sappi. Tja, de wegen van Sappi zijn soms ondoorgrondelijk. Afgezien dat deze  gang van zaken benedenmaats is, lopen de betrokken werknemers in het bijzonder de werknemers die zich vrijwillig aanmelden een groot risico: de arbeidsovereenkomsten worden straks via een zgn. vaststellingsovereenkomst (VSO) beëindigd zonder goedkeuring van OR, zonder een sociaal plan. De UWV zal de ontslagaanvragen dan extra kritisch gaan beoordelen. Ons dringend advies: mocht je een VSO aangeboden krijgen, onderteken pas een VSO NADAT de VSO door je eigen vakbond gecontroleerd is. Vraag dus een bedenktijd van minimaal een week. Voorkom dat je straks een boete door UWV krijgt opgelegd i.v.m. verwijtbaar werkloosheid !

Nog steeds geen cao-akkoord

De cao-onderhandelingen lopen forse vertragingen (nu al 9 maanden) op door de uitwerking van de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens inzake met name de seniorendagen (art.50.5) en de leeftijdsdagen (art.18.2.). Het is niet zo zeer de vraag óf art 18.2 en 50.5 omgebouwd moeten worden (zodat beide artikelen voldoen aan de Wet Gelijke behandeling), maar het is nu meer de vraag HOE en onder welke voorwaarden beide artikelen budgettair neutraal omgebouwd moeten worden. Afgelopen periode hebben wij veelvuldig overleg gehad met OR-leden en kaderleden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een tegenvoorstel van de drie vakbonden. Op 17 december jl. hebben wij informeel de hoofdlijnen gedeeld met de directie. Afhankelijk van de reactie van Sappi kunnen wij begin 2016 weer de cao-onderhandelingen herstarten. Mocht Sappi niet ingaan op ons voorstel dan zijn ledenraadplegingen onvermijdelijk. Dan zijn jullie als leden aan zet!

Verder wens ik een ieder, ondanks deze kale kerstboom van Sappi, fijne feestdagen en een goed en gezond 2016.

Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen

E: j.severijns@cnvvakmensen.nl