Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kartonnage - en Flexibele Verpakkingenbedrijf - Nieuws

Leden stemmen in met Cao Kartoflex

In de afgelopen weken hebben leden kunnen stemmen over de Cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingsbedrijven. Het onderhandelingsresultaat is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Het resultaat kan je hieronder lezen.

Kartoflex en CNV Vakmensen hebben na vier keer onderhandelen uiteindelijk op 27 november 2019 overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe CAO voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf. Dit constructieve overleg heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat dat met een positief advies wordt voorgelegd aan de respectievelijke achterbannen. De leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid ingestemd met het resultaat.

Het onderhandelingsresultaat ziet er als volgt uit.

Looptijd
de looptijd van de CAO is 32 maanden, te weten van 1 november 2019 tot en met 30 juni 2022.

Inkomen
De schaalsalarissen en de feitelijke salarissen worden verhoogd met:
3,0% per 1 maart 2020
2,5% per 1 maart 2021
1,0% per 1 januari 2022 

Eenmalige uitkering
Met de loonbetaling van februari 2020 ontvangen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van €175,- (voor parttimers naar rato). 

Duurzame Inzetbaarheid
Iedere werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao, ongeacht de omvang van het dienstverband, krijgt gedurende de looptijd van de CAO over zowel 2020 als 2021, dus 2 keer, een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget van € 150 per jaar. Dit persoonlijke budget ondersteunt de werknemer bij het eigen regie nemen en het maken van keuzes als het gaat om de eigen duurzame inzetbaarheid. Dit persoonlijk budget kan slechts gebruikt worden in de daarvoor ter beschikking gestelde tool (Tiptrack) voor scholing, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Het duurt nog enkele maanden voordat Tiptrack in gebruik genomen kan worden. De financiering en uitvoering van het voorgaande zijn onder voorbehoud van akkoord door het bestuur van FCB. Het niet gebruikte budget vanuit het eerste jaar kan worden meegenomen naar het tweede jaar. Als werknemer het budget niet gebruikt, dan komt het budget na 31 december 2021 te vervallen. De evaluatie van dit arrangement vindt plaats voor het einde van de looptijd van deze cao.

Financieel Planningsgesprek voor oudere werknemers
Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen eenmalig een financieel planningsgesprek aanvragen ter waarde van maximaal € 750,-. Dit verloopt via FCB. Voor 2020 en 2021 kunnen op jaarbasis 50 financiële planningsgesprekken worden gefaciliteerd. Deze zijn als volgt onderverdeeld: 25 gesprekken in het leeftijdscohort 50 - 59 jaar en 25 gesprekken in het leeftijdscohort 60-plus. De financiering en uitvoering van het voorgaande zijn onder voorbehoud van akkoord door het bestuur van FCB. De evaluatie van dit arrangement vindt plaats voor het einde van de looptijd van deze cao. Houdt de website van het FCB in de gaten voor de meest recente informatie. https://www.fcb-verpakkingen.nl/ 

CAO-a-la-carte
CAO-a-la-carte stelt werknemers in staat om zelf keuzes te maken. Het is een vrijwillige keuze voor de werknemer om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tussen tijd en geld, bijvoorbeeld door bovenwettelijke vakantiedagen om te zetten in brutoloon of juist het omgekeerde. Partijen zijn het eens welke arbeidsvoorwaarden wel en niet uitgeruild kunnen worden (bronnen en doelen) en over de onderliggende procedure. De regeling zal verder worden uitgewerkt in artikel 19 van de CAO. In de CAO wordt verlof gerelateerd aan tijd niet meer weergegeven in 'dagen' maar in 'uren' (o.b.v. 1 dag = 7,2 uur).

Bijzonder verlof
In de CAO wordt het mogelijk gemaakt om een deel van het bijzonder verlof, dat is gerelateerd aan planbare gebeurtenissen, af te schaffen en om te zetten in een jaarlijks toe te kennen verlof a 7,7 uren per kalenderjaar. De volgende elementen van verlof maken hiervan onderdeel uit: ondertrouw partnerregistratie partnerschap viering huwelijksherdenking bezoek huisarts mondzorg fysiotherapie.
Op bedrijfsniveau wordt bepaald of aan deze regeling collectief wel of niet wordt meegedaan. Dit wordt bepaald aan de hand van een instemmingsprocedure via OR, PvT of, in het geval van kleine bedrijven die geen medezeggenschap hebben, via een stemming onder werknemers.

Arbeidsduur
De proef langer werken wordt definitief opgenomen in de CAO. Partijen zijn daarbij overeengekomen dat de arbeidsduur maximaal kan worden verhoogd tot gemiddeld 40 uur per week op kalenderjaarbasis. Deelname is op vrijwillige basis van zowel werkgever als werknemer. Als de arbeidsduur wordt verhoogd (boven de 36 uur per week) worden de relevante arbeidsvoorwaarden pro rata aangepast aan de nieuwe arbeidsduur. 

80-85-85 regeling
De regeling blijft gebaseerd op 80-85-85. De regeling wordt uitgebreid naar parttimers die nu minimaal 30 uur werken, waarmee ook deze parttimers nu gebruik kunnen maken van de regeling. Voor een parttimer geldt dat hun parttime arbeidsduur met 20% wordt verminderd. Als een verzoek van een werknemer (parttimer en fulltimer) wordt afgewezen door werkgever, dan dient dit schriftelijk, onderbouwd en gemotiveerd plaats te vinden. 

Minimum CAO
In de CAO wordt opgenomen dat het karakter van de CAO een minimum CAO is. Dit betekent dat er ten voordele van de werknemer mag worden afgeweken van de CAO.

Participatieschaal
Partijen zijn het eens om een aparte participatieschaal op te nemen in de CAO voor werknemers die vallen onder de participatiewetgeving.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
In de CAO wordt de mogelijkheid opgenomen om de oproeptermijn voor oproepkrachten in te korten van 4 dagen naar 24 uur. Het inkorten van deze oproeptermijn kan slechts plaatsvinden na verkregen dispensatie van de Vaste Commissie.

Pensioen
Gedurende de looptijd van de cao zal een paritaire werkgroep worden opgericht om zich te buigen over de ontwikkelingen op pensioengebied.

Funktiewaardering
De sleutelfuncties in het referentieraster worden opnieuw gewaardeerd via de ORBA-systematiek op basis van Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK's).

Mocht je nog vragen hebben dan kan je mij altijd bellen of e-mailen. 
Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2048 / E j.kraan@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid