Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao SCA Hygiene Products Suameer - Nieuws

Ledenvergadering SCA Suameer

Tijdens de laatste onderhandelingen zijn wij met jullie werkgever tot een akkoord gekomen over de nieuwe cao. Graag willen wij dit aan jullie voorleggen in een gezamenlijke ledenvergadering.

De ledenvergaderingen staan gepland op:

Woensdag 22 april 2016 om 13.00 uur en 14.15 uur in de Blauwe zaal.

Principeakkoord voor de cao SCA Hygiene Products Suameer BV

De directie van SCA Hygiene Products Suameer BV en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben op maandag 8 juni 2016 het volgende principeakkoord gesloten voor de cao van SCA Hygiene Products Suameer BV.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.

Salaris

De salarisschalen worden met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 1,50% en per 1 januari 2017 met 2,0%. De minimum vakantie-uitkering wordt op de genoemde data met dezelfde percentages verhoogd.

Jeugdschalen

De jeugdschalen worden uit de cao gehaald. In artikel 13 lid 3b wordt vastgelegd dat een werknemer die bij indiensttreding of in geval van een nieuwe functie nog niet over de kundigheden en vaardigheden beschikt die voor zijn functie zijn vereist, voor een periode van maximaal 6 maanden in een lagere salarisschaal kan worden ingedeeld dan met zijn functie overeenkomt. Elke 3 maanden wordt getoetst of indeling in de hogere schaal kan plaatsvinden.

Duurzame inzetbaarheid

Partijen hebben afgesproken een gezamenlijke studie te starten naar duurzame inzetbaarheid. Partijen hebben afspraken gemaakt voor instelling van een paritaire stuurgroep en projectgroep, met een representatieve vertegenwoordiging uit de populatie. Hierbij volgt Suameer in grote lijnen de opzet en de onderwerpen als in Hoogezand (zie bijlage).

Aanpassing tekst cao

De tekst van de cao zal zo nodig worden aangepast aan de gewijzigde wetgeving (niet alleen de Wet werk en zekerheid, maar ook de gevolgen van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd).

Participatiewet

Voor de werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (WML), maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen.

Deze loonschaal begint op 100% WML en eindigt via 4 jaarlijkse stappen van 5% op maximaal 120% WML. Nadrukkelijk is deze loonschaal exclusief voor de hierboven omschreven doelgroep en niet voor andere werknemers zoals:
  • Werknemers met een arbeidshandicap die niet tot de doelgroep van de Participatiewet behoren, zoals Wajongers;
  • Werknemers met een arbeidshandicap die wel zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen;
  • Andere groepen werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt zoals oudere werknemers of langdurig werklozen.

Reparatie WW

Tijdens het vorige cao-overleg hebben cao-partijen afgesproken de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren conform de afspraken hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013, 11 juli 2014 en 24 november 2015. De inschatting is dat de premie voor de private aanvullende WW/WGA verzekering in 2016 en 2017 0,2% van het SV-loon kost. Werknemers nemen de volledige premie voor hun rekening.
Cao-partijen spreken de intentie uit de afspraken te volgen die de nationale private uitvoerder voor de aanvullende private WW/WGA zal vaststellen, maar die nu nog niet bekend zijn. Het is de bedoeling van cao-partijen om dan die afspraken te maken voor alle SCA Hygiene Products bedrijven in Nederland. De wijze van vastlegging van de afspraken (in een aparte cao, verwerking in de bestaande cao’s) en de duur van die afspraken maken onderdeel uit van dit overleg.

Vakbondscontributie

De fiscale verrekening van de vakbondscontributie wordt geacht integraal onderdeel te zijn van de wijze waarop SCA de werkkostenregeling toepast. Hierover wordt een bepaling in de cao opgenomen.

Werkgeversbijdrageregeling

SCA is bereid bij totstandkoming van de cao deze regeling voort te zetten.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid