Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Rijinstructeur loondienst: ontslag, hoe werkt dat

Sinds juli 2015 is de ontslagwet gewijzigd, maar hoe zit het nu precies en wat zijn de gevolgen voor een rijinstructeur in loondienst?

Vóór juli 2015
Vóór juli 2015 konden rijinstructeurs in loondienst ontslagen worden zonder ontslagvergunning van het UWV en zonder ontslagvergoeding. Dit kwam omdat rijinstructeurs werden gezien als onderwijzend personeel en vielen onder het buitengewoon ontslagbesluit (BBA). Sinds 1 juli 2015 is dit niet meer zo.

Na 1 juli 2015
Na 1 juli 2015 kunnen rijinstructeurs in loondienst alleen ontslagen worden als er een ontslagvergunning is (via het UWV of via de rechter) en dan moet er een ontslagvergoeding betaald worden als het dienstverband langer dan 2 jaar heeft geduurd en er geen sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (de transitievergoeding - www.magontslag.nl).

Wanneer een werkgever je wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet hij toestemming van het UWV hebben om je te mogen ontslaan (een ontslagvergunning). Maar dan moet hij wel goed onderbouwen waarom hij je wilt ontslaan. Een werkgever kan ook naar de kantonrechter gaan om zo tot een ontslag te komen, maar dit kan alleen in bijzondere situaties. Werkgever loopt dan het risico dat de afkoopsom hoger wordt en/of het verzoek tot ontslag wordt afgewezen.

Er is ook nog een andere mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit kan via een vaststellingsovereenkomst (VSO). Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin vastgelegd wordt waarom het dienstverband wordt beëindigd. Wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan heb je ook gewoon recht op een WW-uitkering. Laat een VSO altijd checken door een jurist (van CNV Vakmensen). Wanneer de VSO niet juist is opgesteld, heb je grote kans dat je geen WW-uitkering krijgt.
 

Wat zijn geldige redenen voor een ontslag?

 • B (o.a. collectief ontslag). Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing.
 • Je bent langdurig arbeidsongeschikt. Je mag de eerste 2 jaar dat je ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk.
 • Je functioneert onvoldoende of bent niet geschikt voor je werk. Je werkgever moet je tijdig gezegd hebben dat je niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in een beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek. Je moet tijd krijgen om het functioneren te verbeteren. Als je niet goed functioneert door ziekte, mag je niet worden ontslagen.
 • Je hebt een verstoorde arbeidsrelatie met je werkgever. Als een verstoorde relatie tussen jou en je werkgever niet meer te herstellen is, mag hij je ontslaan.
 • Je gedraagt je onbehoorlijk. Je gedraagt je onbehoorlijk als je verwijtbaar gedrag vertoont of verwijtbaar nalaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als je collega’s bedreigt of jezelf of anderen in gevaar brengt. Of als je steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt. Ook als jij je niet houdt aan de geheimhoudingsplicht of je zonder goede redenen uw re-integratieverplichtingen niet nakomt. Onbehoorlijk gedrag kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.
 • Je bent vaak ziek. Dit geldt alleen als je regelmatig maar niet langdurig ziek bent. Jouw ziekte heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Je werkgever heeft geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor je.

Wat zijn ongeldige redenen voor ontslag?

 • Tijdens de eerste 2 jaar dat je ziek of arbeidsongeschikt bent.
 • Als je zwanger of met bevallingsverlof bent en in de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof of in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling.
 • Als je lid bent van de ondernemingsraad, vaste commissie van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • Omdat je ouderschapsverlof wilt opnemen.
 • Omdat je lid bent van een vakbond of van een bepaalde politieke organisatie.

Opmerking: De lijst van geldige en ongeldige redenen is niet compleet.

Concurrentiebeding
Veel rijinstructeurs in loondienst hebben een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Het is niet mogelijk om in een tijdelijk contract (van na 1 juli 2015) een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is 1 uitzondering. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er een concurrentiebeding in het contract staan. De motivering voor een concurrentiebeding moet in het contract zijn opgenomen. Zonder motivering geldt het beding niet. Wanneer je een carrièreverbetering kan hebben, is de rechter vaak van mening dat je niet aan het concurrentiebeding kan worden gehouden. CNV Vakmensen is ook van mening dat als je ontslagen wordt vanwege bedrijfseconomische redenen je niet gehouden kan worden aan het concurrentiebeding. Jij wilt toch niet weg? Overleg echter altijd met een jurist voordat je overhaaste stappen neemt. Als er sprake is van een concurrentiebeding en je wilt overstappen naar een concurrent, neem dan eerst contact op met een jurist (van CNV Vakmensen).

Hulp van CNV Vakmensen?
Word je ontslagen of heb je vragen over een mogelijk ontslag? Neem contact op met CNV Info, 030 75 11 007, info@cnv.nl

Dolf Polders
Bestuurder Vervoer
M: 06 51 60 20 50
E: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid