Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Landelijk Actiecentrum CNV Metaaltechniek

Tijdens de stakingsperiode heeft CNV Metaaltechniek een Landelijk Actiecentrum. CNV-leden kunnen hier terecht voor vragen, meldingen en ondersteuning. Verder is er de actiesite www.onzecao.nl, waar je actuele informatie kunt vinden over de acties in de Metaal en Techniek.

Het actiecentrum is bereikbaar per telefoon via

030 75 11 450, per fax 030 75 11 410 en per e-mail: actie@cnvvakmensen.nl.

Aftrap in Eindhoven en Rotterdam: stakingen voor cao metaaltechniek

Vanaf 20 september 2013 gaan diverse kleinmetaalbedrijven in staking: metaalbewerkingsbedrijven, technische installatiebedrijven, isolatiebedrijven, autoschade- en carrosseriebedrijven.

Kortom, zo’n 24.000 bedrijven in de metaaltechniek kunnen vanaf die datum te maken krijgen met werkonderbrekingen. De aftrap is op vrijdag 20 september in Eindhoven en Rotterdam, waar vooral de collega’s uit de technische installatiebedrijven de landelijke onderhandelaars een steun in de rug geven. We ontvangen op dit moment al veel steun van werknemers.

Estafette-stakingen

Daarna starten de estafettestakingen in de diverse bedrijven. Werknemers in een flink aantal bedrijven in Nederland leggen dan het werk op een maandag of een vrijdag voor een dag neer om de cao-eisen kracht bij te zetten.

Branche-stakingen

Ook zullen de leden in de installatiebranche als Cofely, Worksphere, Imtech, Croon, Wolter en Dros op 11 oktober in staking gaan. De oproep hiertoe zal in overleg met de kadergroepen plaatsvinden.

Waar gaat de staking nu om?

CNV Metaaltechniek wil een cao met goede regelingen. En een extra investering in jongeren en vaklieden. De door werkgevers voorgestelde verslechteringen, vooral de afschaffing van leeftijdsdagen, moeten van tafel. Daarnaast eist CNV Metaaltechniek dat er een investeringsagenda voor de toekomst wordt gemaakt, met daarin ontwikkelingsafspraken en afspraken over duurzaam werken.

Marco Hietkamp, landelijk onderhandelaar: “Om de instroom van jongeren te bevorderen, moeten zij meer loon en meer begeleiding krijgen. Maar ook de vakmensen moeten iets extra’s krijgen, om de sector voor hen aantrekkelijk te houden, zodat ze niet uitstromen. De metaal en techniek is een van Nederlands grootste sectoren. Onze boodschap is simpel: het gaat om de vakmensen in de metaaltechniek! Het is van de gekke dat wij sinds 1 mei geen cao hebben.”

 De cao-onderhandelingen in de metaaltechniek zijn op 11 juni 2013 afgebroken na zeven onderhandelingen. De werkgeversorganisaties hebben niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. We hebben dus geen nieuwe cao. Dat heeft grote gevolgen, omdat nu alles kan afbrokkelen: opleidingsfondsen, pensioenregeling, aanvullingsregelingen bij ziekte en steun van de overheid via sectorplannen. Daarom is het van belang dat we laten zien dat het hebben van onze cao ons wat waard is. 

Wil jij ons ook steunen?

Natuurlijk zijn we erg blij met jouw steun. Je kunt je aanmelden voor acties of steunbetuigingen mailen naar het Landelijk Actiecentrum, mail jouw steunbetuiging naar het Landelijk Actiecentrum, actie@cnvvakmensen.nl.

Stakingsuitkering aan leden

Leden van CNV Metaaltechniek die staken krijgen een stakingsuitkering over de gestaakte dag. Een stakingsdag is daarmee dus geen snipperdag. De vakbonden hebben onderling afgesproken dat de uitkering bij iedere vakbond hetzelfde zal zijn. Dit om onderling geen onderscheid te maken.

 CNV-leden die om principiële redenen niet willen staken, adviseren we om een vakantiedag op te nemen. Mocht dit op bezwaren stuiten, dan kun je contact opnemen met het Landelijk Actiecentrum.

Stakingsuitkeringen aan leden

Voor stakingen die korter dan één dag duren, wordt geen uitkering verstrekt, tenzij je gedurende het conflict al in totaal over één dag geen uitkering hebt ontvangen. In dat geval krijg je over de gehele periode een uitkering. De bedragen zijn per 1 januari 2013 als volgt:

 --

Leeftijd                 percentage           Eerste vijf sta-           Zesde dag en

                                                               kingsdagen 85%        verder 100%

werknemers van          100%                 €  58,- per dag             €  68,- per dag

21 jaar en ouder

werknemers van          ± 70%                €  40,- per dag             €  47,- per dag

20 jaar

werknemers van          ± 60%                €  35,- per dag             €  41,- per dag

19 jaar

werknemers van          ± 50%                €  29,- per dag             €  34,- per dag

18 jaar

werknemers van          ± 40%                €  23,- per dag             €  27,- per dag

17 jaar

werknemers van          ± 35%                €  20,- per dag             €  24,- per dag

16 jaar

--

Opmerkingen:

- Deze uitkeringen zijn netto bedragen. Dat betekent dat hierop geen loonbelasting en premies in mindering worden gebracht.

- In het uitkeringsbedrag zijn eventueel gederfde rechten, waaronder reiskosten en vakantietoeslag, inbegrepen.

- Als een aangesloten vereniging in één of meer van bedrijfstakken of ondernemingen een systeem van vakantiebonnen kent, moe (wanneer over de uitkeringsdagen vakantiebonnen dan wel de tegenwaarde hiervan wordt verstrekt) de helft van de waarde van het uitkeringsbedrag worden afgetrokken.

- Per kalenderweek wordt over de in die week gebruikelijke arbeidstijd uitgekeerd.

- Deeltijdwerkers die tijdens een actie één of meer volle dagen niet hebben gewerkt, ontvangen over de dagen de normale daguitkering. Als de deelarbeid betrekking heeft op dagdelen, vindt de uitkering per dag naar rato plaats.

- Stagiaires die voor hun werk het bijbehorende loon ontvangen, krijgen de normale uitkering. Stagiaires die tegen een kleinere vergoeding dan het gebruikelijke loon stage lopen, ontvangen geen uitkering.

Uitkeringen aan niet-leden die op de dag zelf lid worden

Mensen die op de stakingsdag zelf lid worden van de vakbond, krijgen een stakingsuitkering als ze een lidmaatschapsverklaring ondertekenen om minimaal twee jaar lid te blijven.

Belastingheffing over stakingsuitkeringen

Bij wet van 13 december 1996 is met ingang van 1 januari 1997 geregeld dat stakingsuitkeringen definitief zijn vrijgesteld van zowel loon- als inkomstenbelasting. De Hoge Raad heeft in 1995 beslist dat stakingsuitkeringen niet als looninkomsten kunnen worden aangemerkt. Met ingang van 1 januari 1997 is bepaald dat stakingsuitkeringen ook niet als inkomsten uit een andere bron zijn aan te merken.

Veiligheid tijdens stakingsacties gewaarborgd

CNV Metaaltechniek heeft het aanbod gedaan om veiligheidsafspraken te maken over de gang van zaken tijdens de staking. Bij service installatiebedrijven kan het wenselijk zijn, afspraken te maken voor het oplossen van storingen in bijvoorbeeld bejaardenhuizen en dergelijke. De afspraak is dat er een aantal stakers geconsigneerd zijn tijdens de staking voor noodgevallen.

Werk door uitzend- en karweiwerkers verboden

De vakbonden hebben de uitzendbureaus opgeroepen om niet meer (extra) uitzendkrachten te leveren en geen uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers in te zetten op werk dat door stakers werd gedaan.Vrachtwagenchauffeurs krijgen ook een stakingsoproep. Zij krijgen de boodschap dat zij er rekening mee moeten houden dat er niet gelost/geladen wordt en ze krijgen het advies contact met hun werkgever op te nemen. Dit laatste advies wordt ook aan werknemers van derden (firma’s) gegeven als dit van tevoren is afgesproken.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid