Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Cao-akkoord in de Metaal en Techniek!

Dinsdag 13 oktober 2015 hebben vakbonden en werkgevers in de Metaal en Techniek onder druk van stakingen en werkonderbrekingen een positief akkoord bereikt.

Dankzij de vastberadenheid van kaderleden van CNV Vakmensen die betrokkenheid en verbondenheid organiseren bij metaal-, installatiebedrijven en werkplaatsen in de verschillende regio’s. Dankzij de vastberadenheid van de leden van CNV Vakmensen om inhoud te geven aan de belangen van vakmensen. CNV Vakmensen heeft door het creatief zoeken naar oplossingen succesvol invulling gegeven aan het cao-akkoord. Dit is door de CNV-kaderleden in de cao-commissie met een positief advies gewaardeerd. De cao-commissie heeft dan ook besloten alle geplande stakingen in de metaal en techniek (kleinmetaal) op te schorten. Het bereikte akkoord zal in de komende tijd aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Voor nu op hoofdlijnen:

Looptijd

De cao-looptijd is 26 maanden, van 1 maart 2015 tot en met 30 april 2017.

Inkomen

Per 1 december 2015 worden de feitelijke lonen met 1,75% en per 1 juli 2016 met 1,75% en per 1 januari 2017 met 0,55% verhoogPer 1 februari 2016 een eenmalige uitkering van 0,65% aan de werknemer die op de eerste van die maand in dienst is.
Per 1 september 2016 worden de jeugdschalen vakdiploma en voortgezet vakdiploma verhoogd met het € 38,00 per schaal.In de cao wordt een aparte loonschaal opgenomen tussen de 100% wettelijk minimumloon (WML) en een eindbedrag van 120% van dat WML voor de specifiek genoemde doelgroepen in de Participatiewet.

Ontwikkeling van mensen

Er komen 1000 opleidingsvouchers van maximaal €1.500 beschikbaar aan werknemers die een aanvraag indienen in het kader van ‘duurzame loopbaanontwikkeling’. Tijdens de pilot met de vouchers zal een studie plaatsvinden naar individuele leerbudgetten.

Seniorendagen en extra vakantiedag

De seniorendagen verschuiven naar een iets hogere leeftijd en worden met een dag verminderd. Het totaal aantal vrije dagen voor werknemers van 50 jaar en ouder blijft per saldo gelijk door de extra vakantiedag. De werknemers krijgen bij 65 jaar ook extra dagen.
Vanaf 1 januari 2017 krijgen werknemers 1 extra vakantiedag (8 uren). De werkgever heeft de mogelijkheid deze dag terug te kopen. De werknemer heeft het recht om vakantiedag(en) te kopen.

Vakbondscontributie

Vakbondsleden kunnen gebruik maken van door de werkgever aan te bieden regeling: de vakbondscontributie vergoeden binnen de fiscale ruimte van de WerkKostenRegeling of een studiedag doorbetalen waar de werknemer aan deelneemt en welke dag aantoonbaar wordt georganiseerd door een van de vakbonden.

Deeltijdpensioen wordt met ingang van 1 januari 2016 mogelijk onder voorwaarden.
Vierdaagse werkweek: door inzet van zijn vrije tijdsrechten kan de werknemer verzoeken zijn werkweek, voor zover het saldo van deze vrijetijds rechten dat toelaten, aan te passen tot vier dagen met behoud van voltijds dienstverband. De werkgever zal binnen vier weken na het verzoek zijn beslissing aan de werknemer inhoudelijk gemotiveerd bekend maken.

De onderhandelingsdelegatie CNV Metaaltechniek.

Marco Hietkamp, landelijk bestuurder,
Loes Videler-Bezemer, bestuurder
Peter de Vries, vrijwillig kaderlid CAO Commissie