Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metaaltechniek

Faillissement Imtech

Medewerkers van Imtech hebben de laatste tijd veel voor de kiezen gehad. Tijdens ledenbijeenkomsten merkten we dat veel mensen vragen hadden. Een aantal veel voorkomende vragen hebben we hieronder op een rij gezet.

Voorkomende vragen

Wat gebeurt er met mijn opgespaarde vakantie-, tijd-voor-tijd- en overuren?

Het UWV betaalt de vakantiedagen uit die bij het einde van het dienstverband nog openstaan. Daar zit wel een maximum aan, namelijk het aantal vakantiedagen dat in een jaar wordt opgebouwd. Als je volgens de cao 24 vakantiedagen per jaar opbouwt, betaalt het UWV dus maximaal 24 dagen uit.

Het UWV kijkt naar het saldo vakantiedagen aan het einde van het dienstverband (het aantal opgebouwde vakantiedagen minus de opgenomen vakantiedagen). Staan er minder dan 24 vakantiedagen open, dan betaalt het UWV de openstaande dagen uit. Staan er meer dan 24 dagen open, dan betaalt het UWV 24 dagen uit; de overige dagen ben je kwijt. Is er sprake van een negatief saldo vakantiedagen (je hebt meer dagen opgenomen dan opgebouwd), dan gaat dit af van de overige betalingen die je van het UWV ontvangt (bijvoorbeeld achterstallige vakantietoeslag of achterstallig loon).

De overuren die je hebt gemaakt in de laatste 3 maanden voordat de curator de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en tijdens de opzegtermijn, krijg je ook uitbetaald. De oude openstaande uren betaalt het UWV niet uit. Je kunt deze uren, in overleg met je leidinggevende, nog wel opnemen.

De vakantieuren, tijd-voor-tijd-uren en overuren die het UWV niet uitbetaalt, kunnen als vordering worden ingediend bij de curator. Maar de kans dat je deze alsnog krijgt uitbetaald is erg klein.

Mijn werkgever is failliet. Moet ik nog werken?

Ja, je moet nog gewoon werken tot het einde van het dienstverband. Je kunt alleen thuisblijven als je leidinggevende, na overleg met de curator, aangeeft dat je niet meer hoeft te werken. Let op: je hebt hiervan wel een schriftelijke bevestiging nodig van de leidinggevende of curator. 

Kan ik verplicht worden over te werken?

Je kunt worden verplicht om 10 uur over te werken per periode van 4 weken. Daarboven ben je alleen verplicht om over te werken, als er sprake is van calamiteiten waardoor bijvoorbeeld veel schade kan ontstaan voor het bedrijf. Het is niet verstandig om een uitdrukkelijke opdracht tot overwerk van je leidinggevende te weigeren. 

Kan mijn vakantie doorgaan?

Als de vakantie al was gepland en je daarvoor toestemming hebt gehad van je leidinggevende, kan de vakantie gewoon doorgaan. Als de vakantie nog niet was gepland en je wilt vrij nemen in de opzegtermijn, dan zul je daarvoor toestemming moeten hebben van je leidinggevende. Tip: als je (oude) tijd-voor-tijd-uren opneemt, gaat dit niet af van het saldo vakantiedagen dat het UWV overneemt. 

Mijn tankpas is geblokkeerd. Moet ik op eigen kosten tanken met de bedrijfsauto?

Tijdens ledenbijeenkomsten hoorden we van sommige werknemers dat het in de praktijk gebeurt dat de werknemer tankt en dat Imtech het voorgeschoten bedrag de dag erna betaalt. Ook dat is misschien het proberen waard (uiteraard alleen met relatief kleine bedragen), zij het dat daar wel een risico aan kleeft. Helaas kunnen wij  geen 100% garantie geven. De meest veilige weg is om niets voor te schieten en desnoods contant geld mee te vragen. Imtech zegt in haar ‘Vraag en Antwoorden’ die op de Imtech-website staat, dat het UWV de onkosten vergoedt die je hebt gemaakt in de 3 maanden voorafgaand aan het ontslag door de curator en tijdens de opzegtermijn. Je moet dan wel bewijs hebben dat je getankt hebt voor het bedrijf. Declareren op de normale manier bij Imtech is dan geboden. Als de declaraties zijn goedgekeurd door de bevoegde persoon, zal het UWV de vorderingen overnemen binnen de in de wet gestelde grenzen. Advies: als je dit doet, vraag in ieder geval voordat je gaat tanken een door je leidinggevende ondertekend declaratieformulier, waaruit blijkt dat je getankt hebt met de bedrijfsauto.

Ik heb ander werk gevonden. Kan ik mijn arbeidsovereenkomst zelf opzeggen?

Je kunt zelf opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Als je eerder weg wilt, moet dat in overleg met je leidinggevende/de curator. De curator zal toestemming moeten geven voor een eerder vertrek. Normaal gesproken zal hij daar geen bezwaar tegen hebben, tenzij je bezig bent met werkzaamheden die nog moeten worden afgerond. 

Welke opzegtermijn geldt er als de curator mijn arbeidsovereenkomst opzegt?

De curator moet zich bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst houden aan de geldende opzegtermijn. Op grond van artikel 40 Faillissementswet is deze opzegtermijn maximaal zes weken. Alleen voor werknemers die korter dan vijf jaar in dienst zijn, geldt een kortere opzegtermijn van een maand. Voor alle andere werknemers geldt een opzegtermijn van zes weken, behalve voor de werknemers die op 1 januari 1999 al in dienst waren bij Imtech (en in dienst zijn gebleven) en geboren zijn voor 1 januari 1953.  Voor die laatste groep bedraagt de opzegtermijn maximaal 19 weken.

Kan ik vrij krijgen tijdens de opzegtermijn om te solliciteren?

Je moet dit afstemmen met je leidinggevende. De curatoren hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen sollicitatie-activiteiten tijdens de opzegtermijn, op voorwaarde dat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt.

Blijft mijn concurrentiebeding in stand als mijn werkgever failliet is?

Door het faillissement komt het concurrentiebeding niet automatisch te vervallen. De curator kan belang hebben bij het in stand houden van het concurrentiebeding in verband met de verkoop van (onderdelen van) het bedrijf of een doorstart. In de komende periode wordt duidelijk of de curatoren belang hebben bij instandhouding van het concurrentiebeding. Als je ander werk kunt krijgen bij een concurrent en er staat een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst, is het raadzaam om dit met je leidinggevende/de curator te bespreken.

Ik heb recht op een jubileumuitkering. Betaalt het UWV die?

Als de datum van je jubileum valt in de periode van 3 maanden voor de opzegging door de curator of in de opzegtermijn, neemt het UWV deze verplichting over. 

Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw?

De opbouw van je pensioen stopt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Ben je 58 jaar en 10 maanden of ouder, dan is het verstandig om contact op te nemen met het pensioenfonds in verband met je voorwaardelijke pensioenrechten. 

Welke uitkeringen moet ik aanvragen bij het UWV en wanneer?

Je moet twee uitkeringen aanvragen: een faillissementsuitkering en een WW-uitkering. De aanvraag van de faillissementsuitkering wordt collectief geregeld. Meer informatie hierover volgt nog. De WW-aanvraag moet je zelf doen via www.werk.nl. Dit moet je doen drie weken voordat je arbeidsovereenkomst eindigt. Je moet je ook als werkzoekende inschrijven via www.werk.nl. Dat kan op dit moment al. 

Hoe lang heb ik recht op WW?

De duur van de WW-uitkering hangt af van de lengte van je arbeidsverleden. Via de website van het UWV kun je inloggen op ‘mijn uwv’ met je DigiD-code. Daar kun je berekenen hoe lang je recht hebt op WW. 

Er wordt een doorstart gemaakt. Ga ik mee over?

Nee, bij een doorstart na een faillissement ga je niet automatisch mee over naar de nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever kan zelf bepalen of hij mensen wil overnemen en ook wie hij dan wil overnemen. Bij een overname vóór faillissement is dat anders. Dan kan het zijn dat je automatisch bij de overnemer in dienst komt. 

Heeft het zin om mijn vordering nu al bij de curator in te dienen?

Als er sprake is van een faillissement, neemt het UWV een deel van de vorderingen van een werknemer op de failliete werkgever over. Als er daarna nog vorderingen onbetaald zijn gebleven, kunnen de resterende openstaande vorderingen bij de curator ingediend worden. De curator kijkt dan bij de afwikkeling van het faillissement (dit kan heel lang duren, soms jaren) of er geld overblijft om de verschillende schuldeisers te kunnen betalen. Meestal is het geld op en vinden er geen betalingen plaats. Soms wordt er wel een deel van de vordering betaald. Het heeft pas zin om de (overblijvende) vordering bij de curator in te dienen, als duidelijk is welke bedragen het UWV overneemt.

Wat moet ik doen als ik een beslissing van het UWV krijg over mijn faillissementsuitkering?

Je moet deze beslissing goed controleren. Het UWV kan de volgende achterstallige betalingen overnemen:
 • Loon, overuren, onkostenvergoeding, atv-dagen over 13 weken (3 maanden) voorafgaand aan de opzegging door de curator.
 • Loon, overuren, onkostenvergoeding, atv-dagen over de opzegtermijn.
 • Vakantiegeld, vakantiedagen, pensioenpremie over een jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst.
Als je denkt dat het UWV niet al deze tegoeden heeft overgenomen, kun je binnen 6 weken na de datum die op de beslissing van het UWV staat in bezwaar gaan bij het UWV. Na het verstrijken van deze termijn van 6 weken kun je niets meer ondernemen.  

Wat moet ik doen als mijn werkgever failliet is verklaard en ik krijg daarna van een andere werkgever een arbeidsovereenkomst aangeboden?

Als er na het faillissement een doorstart komt en de nieuwe werkgever biedt je een baan aan, dan moet je die accepteren. Ook als de arbeidsvoorwaarden slechter zijn dan voorheen. Dat geldt ook als je een passende baan krijgt aangeboden die niets met de doorstart te maken heeft. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je geen WW-uitkering krijgt, omdat je passend werk weigert. De nieuwe werkgever weet dit ook, waardoor er weinig ruimte is om te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Uiteraard is het altijd wel verstandig de nieuwe arbeidsovereenkomst te laten beoordelen door een jurist. Daarbij zijn de volgende zaken belangrijk: 
 • Geldt er een non-concurrentie- en/of relatiebeding met Imtech en houdt de curator je daaraan?
 • Geldt er een studiekostenovereenkomst (die uitgaat van een verplichte terugbetaling van studiekosten als je zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt)?
 • Gaat de curator akkoord met een eventuele eerdere beëindiging van het dienstverband als de nieuwe arbeidsovereenkomst eerder ingaat dan de einddatum bij Imtech?
Het is dus verstandig om overleg te voeren met de curator (en eventueel afspraken met de curator schriftelijk te bevestigen) als je zelf je arbeidsovereenkomst met Imtech wil beëindigen.

Ik ben ziek en mijn werkgever is failliet. Wat moet ik doen?

Net als bij je niet zieke collega’s zegt de curator de arbeidsovereenkomst op. Hij houdt daarbij rekening met de opzegtermijn. Ook meldt de curator bij het UWV dat je ‘ziek uit dienst’ treedt. Je krijgt dan vanzelf bericht van het UWV over een Ziektewetuitkering. Als je na afloop van het dienstverband ziek blijft, heb je recht op een Ziektewetuitkering. Het UWV schakelt een verzekeringsarts in die beoordeelt of er sprake is van ziekte. De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar, gerekend vanaf de dag waarop je je bij je werkgever hebt ziek gemeld. De Ziektewetuitkering is 70 procent van je dagloon.
 

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting