Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Welzorg

Op maandag 6 juli hebben CNV Vakmensen en FNV Metaal na vele discussiesessies en schorsingen een onderhandelingsakkoord bereikt over de verlenging van het Sociaal Plan met Welzorg.

Je kunt je mening hierover per email geven. Hieronder lees je de belangrijkste afspraken in het concept sociaal plan Welzorg.

Looptijd

1 augustus 2015 tot en met 31 december 2016.

Werktijden

Voor werknemer geldt in beginsel de reguliere werktijden die horen bij de nieuwe functie en werklocatie. Indien dit wegens persoonlijke omstandigheden voor werknemer problemen oplevert, zullen werkgever en werknemer in onderling overleg tot een passende oplossing komen. Daarnaast zal Welzorg zich maximaal inspannen om, indien werknemer dit wenst, binnen de (bedrijfseconomische) mogelijkheden van Welzorg, de werktijden zodanig te bepalen dat werknemer zijn reistijd zoveel mogelijk kan beperken door buiten de spits te reizen dan wel korter of langer te werken. Deze afspraak is erop gericht om eventuele problemen wegens persoonlijke omstandigheden te verkleinen.

Begeleiding en Scholing

Indien werknemer aanvullende opleiding of training nodig heeft om de nieuwe functie optimaal te kunnen uitoefenen dan zal dit volgens het reguliere opleidingsbeleid van werkgever worden georganiseerd. In afwijking van het reguliere beleid zal voor opleidingen en trainingen onder € 2.500 (exclusief BTW) geen studieovereenkomst worden gesloten.

Toch niet passend

Wanneer een nieuwe functie tijdens de eerste zes maanden (met mogelijke verlenging tot negen maanden) toch niet blijkt aan te sluiten bij verwachtingen, kennis en/of competenties van de herplaatste werknemer, wordt hierover overleg gevoerd tussen werknemer en werkgever. Hierin wordt in goed overleg een plan opgesteld om het functioneren binnen drie maanden te verbeteren, waarbij aandacht zal zijn voor de mogelijkheden om werknemer verder te scholen of in een andere functie te plaatsen. Wanneer beide opties niet mogelijk zijn, zal werknemer terugvallen op de ontslagvergoeding.

Opzegtermijn

Voor werknemers die een dienstverband hebben van korter dan vijf jaar geldt een opzegtermijn van één maand; voor werknemers die een dienstverband hebben van langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, geldt een opzegtermijn van twee maanden; voor werknemers die een dienstverband hebben van langer dan tien jaar, maar korter dan vijftien jaar, geldt een opzegtermijn van drie maanden; voor werknemers die een dienstverband hebben van langer dan vijftien jaar geldt een opzegtermijn van vier maanden. 

Beëindigingsvergoeding 

Bij einde dienstverband heeft de boventallige werknemer die niet herplaatsbaar is ingevolge dit sociaal plan recht op een beëindigingsvergoeding. De hoogte van deze beëindigingsvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor C = 0,7 wordt gehanteerd. Collega’s die helaas boventallig worden, ontvangen dan de beëindigingsvergoeding als titel van schadeloosstelling van te derven inkomen met inbegrip van (eventuele) pensioenaanspraken. Dit wordt binnen één maand na de einddatum van de arbeidsovereenkomst door Welzorg betaald. Op de beëindigingsvergoeding wordt loonbelasting ingehouden. Er vindt geen inhouding plaats van premies ingevolge de werknemersverzekeringen daar de vergoeding is aan te merken als inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Het is boventalligen toegestaan om ter voorkoming van afdracht van loonbelasting door werknemer een andere wijze van betaling op te geven, mits deze fiscaal geoorloofd is en budgettair neutraal.

De vergoeding is gelijk aan A x B x C.

A staat voor de diensttijd die de werknemer aaneengesloten in dienst is geweest (incl. de jaren bij de rechtsvoorgangers en een eventuele uitzendperiode) bij het einde van het dienstverband; daarbij tellen de dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van:

  • De leeftijd van 35 jaar voor 0,5 dienstjaren;
  • Tussen de leeftijd vanaf 35 tot 45 jaar voor 1 dienstjaar;
  • Tussen de leeftijd vanaf 45 tot 55 jaar voor 1,5 dienstjaren;
  • Vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar voor 2 dienstjaren.

B staat voor beloning, zijnde het bruto maandsalaris vermeerderd met de vaste beloningscomponenten en de vakantietoeslag.

C staat voor de correctiefactor en deze is dus 0,7.

Begeleiding naar een nieuwe baan (begeleidingstraject)

Boventallige werknemers en werknemers wiens contract voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt vanaf de peildatum wegens reorganisatie, hebben recht op begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Hiervoor hebben we een bedrag van 2.500 euro per werknemer afgesproken en in tegelstelling tot de vorige reorganisatie hoeven de collega’s die begeleid willen worden geen eigen bijdrage te betalen. Dit is een positieve afwijking van de oude van werk-naar - werkbegeleiding. De vakbondsleden ontvangen een extra vergoeding van 500 euro bij beëindiging van het dienstverband.

Dit zijn in hoofdlijnen de belangrijkste afspraken in het concept sociaal plan. Helaas is het ons niet gelukt om de correctiefactor van 0,8 in stand te houden. De correctiefactor is nu op 0,7 gesteld. Dus 0,1 minder dan in het oude sociaal plan. Hiertegenover staat wel dat jullie geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor je begeleiding naar een nieuwe werkomgeving en de vakbondsleden ontvangen een extra vergoeding van 500,- euro bij beëindiging van het dienstverband.

Stemmen

Je kunt je stem uitbrengen door een email te sturen.
In je email zet je:
Onderwerp: Sociaal Plan Welzorg
In het bericht: Je naam, adres, woonplaats
Naar keuze: Ik stem in met het sociaal plan Welzorg / ik stem tegen het sociaal plan Welzorg / ik onthoud me van stemming over het sociaal plan Welzorg

S.v.p. voor maandag 3 augustus 2015 de email sturen 

Alles overziend denken wij een redelijk sociaal plan te hebben ontworpen voor de sociale – en personele gevolgen van deze reorganisatie. En daarom leggen wij het met een neutraal advies voor. Maar onze leden hebben het laatste woord om het onderhandelingsakkoord om te kunnen zetten in een definitief akkoord.

Roel van Riezen

Bijlage onder 'dowloads': Concept - Sociaal Plan 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid