Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Motorvoertuigen en Tweewielers: 1 jaar zonder cao

Deze maand één jaar zonder cao: waar staan we nu? De vorige cao was geldig van 1 oktober 2012 tot en met 31 oktober 2014. Vanaf 1 november 2014 is er geen cao in de bedrijfstak motorvoertuigen- en tweewielers. Dat betekent dat we deze maand één jaar geen cao hebben.

Nawerking cao

Voor leden van CNV Vakmensen geldt dat er sprake is van nawerking van de oude cao.

De conflictpunten:

Pensioenpremie

De werkgevers hanteren vanaf 2014 de inhouding van de pensioenpremie als volgt, werkgeversdeel 53,2% en het werknemersdeel 46,8% in plaats van aandeel werkgever 53,7% en aandeel werknemer 46,3% van de totale premie. Dit scheelt voor de werknemer gemiddeld 45 euro per maand.
De verdeling van de pensioenpremie tussen de werkgevers en werknemers is al een jaar een heet hangijzer. Er zijn twee rechtszaken geweest. Het pensioenfonds PMT is een bodemprocedure gestart over de premieverdeling. Mocht de rechter PMT in het gelijk stellen, dan heeft dit gevolgen. CNV Vakmensen kan dan voor haar leden de te veel betaalde pensioenpremie terug vorderen. Bovag wil hierover afspraken maken.

De zaterdag als een normale werkdag

De Bovag wil de zaterdag als een normale werkdag van 06.00 uur tot 18.00 uur en daarmee verplicht voor alle werknemers.

Op dit moment is het werken op zaterdag vrijwillig. Je kan dus niet verplicht worden om volgens dienstrooster op zaterdag te werken. Als je besluit wel op zaterdag volgens een rooster te werken dan gelden de volgende regels:

  • Je kan op maximaal twee zaterdagen per maand ingeroosterd worden;
  • Je kan op maximaal vijf dagen per week worden ingeroosterd; 
  • De arbeidsduur op zaterdag bedraagt maximaal zes uur en minimaal vier uur;
  • Voor de op zaterdag volgens rooster gewerkte uren geldt een vergoeding in tijd van ten minste 133,33%. Deze vergoeding zal zoveel mogelijk in hele dagen gecompenseerd worden binnen een periode van acht weken. Bijvoorbeeld: Als compensatie voor bijvoorbeeld zes uur werken op zaterdag wordt ten minste acht uur vrije tijd toegekend door de week. Voor gewerkte uren buiten het dienstrooster is de overwerktoeslag van toepassing.

Kernvraag is of dit allemaal geschrapt mag worden.

De dagvensters verruimen

De Bovag wil de dagvensters verruimen van 06.00 uur tot 21.00 uur. Dat betekent dat je iemand tussen die tijdstippen mag laten werken volgens een dienstrooster.

Op dit moment geldt een standaard dagvenster van 06.00 tot 18.00 uur. Binnen deze uren moet je werken zonder toeslag. Als je volgens je dienstrooster buiten deze tijdstippen moet werken, geldt er een zogeheten dagvenstertoeslag. Dit staat los van de overurentoeslag. De werkgever kan één keer per jaar voor de duur van één jaar het dagvenster verschuiven van 07.00 uur tot 19.00 uur. De werkgever kan met instemming de OR dan wel het personeel indien er geen medezeggenschapsorgaan aanwezig is, het aanvangstijdstip van het dagvenster verschuiven van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Kernvraag is of dit allemaal geschrapt mag worden.

Gevolg

De economie trekt aan en de Bovag-leden melden over de hele linie betere bedrijfsresultaten, aldus hun voorzitter Bertho Eckhardt. Maar heb jij al loonsverhoging kunnen afspreken met je werkgever? In de cao metaaltechniek is er een loonstijging afgesproken van 4,05% over een cao-looptijd van 26 maanden, dat is gemiddeld 1,87% per jaar.

Hoe verder?

We verwachten dat de rechter begin 2016 een uitspraak doet over de pensioenpremie. Dan weten we welke invloed dat heeft op de cao. EN zullen we de leden vragen hoe we met de voorstellen van de Bovag om moeten gaan. Laat duidelijk zijn, de kaderleden in de cao-commissie willen graag een cao. Met jouw steun en draagvlak!

Marco Hietkamp, Landelijk onderhandelaar MVT
Mo Bouljir, kaderlid cao-commissie MVT