Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Functiehandboek

Rol CNV Vakmensen, OR en PVT bij invoering functiehandboek

Bij de invoering en actualisatie van het nieuwe Handboek functie-indeling in de bedrijven van de Metaal en techniek zijn zowel CNV Vakmensen als de ondernemingsraad (OR) en PVT betrokken.

Rol CNV Vakmensen

CNV Vakmensen is betrokken geweest bij de vaststelling van het Functiehandboek en de bijbehorende procedures. Dit alles is vastgelegd in de cao's Metaal en techniek. Het functiehandboek heeft de kracht van een cao. Cao-afspraken gaan voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. CNV Metaaltechniek kan helpen bij het invoeren van de functie-indeling en functietraject. Dit kan zowel in alle bedrijven met  een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) als in de bedrijven zonder medezeggenschapsorgaan. CNV Vakmensen heeft veel ervaring met dergelijke trajecten en heeft eigen functieclassificatiedeskundigen.

Recht OR

De OR heeft de meest krachtige bevoegdheid, het instemmingsrecht. Van belang is in dit verband artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden. Hierin staat het volgende:

“De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling- wijziging of intrekking van een belonings- of een functiewaarderingssysteem, één en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een deel van de in de onderneming werkzame personen.”

Als het gaat om zaken met betrekking tot de invoering en toepassing van het handboek is dit dus in de cao geregeld.

Aandachtspunten OR

Een hoop belangrijke zaken die verband houden met de invoering zijn niet in de cao geregeld, zoals:

 • De informatieverschaffing en voorlichting aan werknemers
 • De wijze van verzamelen van functie-informatie
 • De wijze van (eventuele) vastlegging van functie-informatie
 • De wijze van indelen van functies
 • Het instellen van een interne beroepsprocedure
 • Het instellen van een eventuele begeleidingscommissie en eventueel een globale toetsing van de indelingsresultaten

Rol PVT

Bedrijven in de metaal en techniek met minder dan 50 personen in dienst kennen geen OR. Ondernemingen tot 50 werknemers kunnen een PVT oprichten. Een PVT is niet verplicht, maar als minstens de helft van het personeelsbestand hierom vraagt moet de werkgever een PVT instellen. In principe heeft een PVT dezelfde mogelijkheden als een OR. Het verschil zit hem hierin dat de PVT een minder sterke juridische positie heeft dan de OR.

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Metaal en techniek functiehandboek

 • Wat is het Functiehandboek?

  Het functiehandboek omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek.

  Iedere werkgever in de Metaal en Techniek is verplicht om de aanwezige functies in zijn bedrijf in te delen. Die indeling moet aan alle werknemers bekend zijn gemaakt. In de praktijk blijkt de functie-indeling in veel bedrijven nog onduidelijk te zijn. Het functiehandboek kan hierin een goed hulpmiddel zijn. Het omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek en is het resultaat van een studie door werknemers en werkgeversorganisaties naar de meest voorkomende functies binnen deze sector. Na het opstellen van de lijst met functies, is die lijst voorzien van functiebeschrijvingen. Download hier het functiehandboek.

 • Wie speelt een rol in de invoering van het Functiehandboek?

  Bij de invoering en actualisatie van Bij de vaststelling van het Functiehandboek zijn zowel CNV Metaaltechniek betrokken geweest als de OR en PVT.

  CNV Metaaltechniek is betrokken geweest bij de vaststelling van het functiehandboek en de bijbehorende procedures.  Dit alles is vastgelegd in de cao's Metaal en Techniek. Cao-afspraken gaan voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De OR komt kijken op het moment dat het functiehandboek ingevoerd wordt. Zij hebben de meest krachtige bevoegdheid, het instemmingsrecht om het handboek in te voeren. Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) lijkt in veel opzichten op een OR, maar heeft een wat minder sterke juridische positie. 

  Meer over de rol van CNV Metaaltechniek, OR en/of PVT

 • Wat voor salaris hoor ik te krijgen?

  In de cao is je salaris gekoppeld aan een functiegroep.

  Volgens de functie-indeling wordt een minimum salaris vastgesteld dat je hoort te verdienen, dit wordt een salarisgroep genoemd. Je salarisgroep is gekoppeld aan je functiegroep. De functiegroepen en salarisgroepen zijn als volgt met elkaar gekoppeld:

  • Functiegroep 2 - Salarisgroep A
  • Functiegroep 3 - Salarisgroep B
  • Functiegroep 4 - Salarisgroep C
  • Functiegroep 5 - Salarisgroep D
  • Functiegroep 6 - Salarisgroep E
  • Functiegroep 7 - Salarisgroep F
  • Functiegroep 8 - Salarisgroep G
  • Functiegroep 9 - Salarisgroep H
  • Functiegroep 10 - Salarisgroep I
  • Functiegroep 11 - Salarisgroep J

  In de Metaal en Techniek zijn er 3 manieren om een salaris vast te stellen:

  • Beloning volgens cao
  • Beloning volgens een eigen bedrijfsloonsysteem
  • Individuele beloning

  Meer over salarissen

 • Heb ik een salarisgarantie?

  In artikel 36 van de cao’s Metaal en Techniek is een salarisgarantie vastgelegd.

  Dit houdt in dat als het functiehandboek ingevoerd wordt, dit in elk geval geen negatieve invloed heeft op je salaris, ook al wordt je in een hogere of lagere salarisgroep ingedeeld. In het eerste geval, zal je loon er niet bijzonder veel op vooruitgaan maar weet je dat je zicht hebt op verbetering. En in het geval van een lagere salarisschaal zal er een persoonlijke toeslag aan je salaris worden toegevoegd zodat je hetzelfde loon houdt. 

  Meer over artikel 36A en jouw salarisgarantie