Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Vakantiebonnen

De Stichting Vakantiefonds voor de Metaal en Techniek regelt voor werkgevers en werknemers de uitbetaling van het vakantiegeld. De stichting is in 1936 opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en heeft vanaf de jaren tachtig het lastige zegelsysteem vervangen door een modernere versie.
Werkgevers besteden de uitbetaling van de in de cao overeengekomen 8 procent vakantietoeslag en de uitbetaling van vijftien vakantiedagen uit aan het vakantiefonds.

Het werkt als volgt. De werkgever geeft éénmalig via aanmeldingsformulieren aan welke werknemers voor deelname aan het vakantiefonds in aanmerking komen. Tevens moet de afdracht (13,7 procent van het brutosalaris) worden vermeld. Elke salarisperiode ontvangt de werkgever een aangifteformulier waarop de te reserveren bedragen staan. Na betaling worden deze in het bestand verwerkt.

Het vakantiefonds betaalt in juni het totaal gereserveerde bedrag uit. Dit is het vakantiegeld en het salaris over vijftien dagen. In deze periode ontvang je van je werkgever slechts het salaris over de resterende dagen.
Meer informatie over Vakantiebonnen

Vakantiedagen

Een werknemer in de Metaal en Techniek/Motorvoertuigen met een volledige werkweek (gemiddeld 38 uur) heeft vanaf 1 januari 2006 recht op 192 uren (24 dagen) vakantie per jaar.
Let op: als je al een dienstverband had voor 2001, dan kan het zijn dat je volgens het bedrijfsreglement of je individuele arbeidsovereenkomst recht hebt op 25 vakantiedagen (200 uren).

Minimum aantal vakantiedagen volgens de wet

Iedere werknemer heeft recht op vakantie met doorbetaling van het salaris. Wettelijk is het minimum aantal vakantiedagen tenminste vier maal het aantal dagen per week dat je werkt. Werk je bijvoorbeeld vier dagen per week, dan is het minimum aantal vakantiedagen zestien. Werk je vijf dagen, dan heb je als wettelijk minimum recht op twintig vakantiedagen.
Conclusie: door de afspraken in de cao, bouw je bij een volledig dienstverband vier vakantiedagen meer op dan het wettelijk minimum.

Lees meer over vakantiedagen

Meer informatie over Vakantiedagen

Vakantiedagen extra voor oudere werknemers

In artikel 51 van de cao staat dat iemand die op 30 juni respectievelijk 31 december een bepaalde leeftijd heeft, telkens een aantal extra vakantiedagen verwerft. Voorwaarde is wel dat de werknemer minstens zes maanden in dienst is. Iemand die op 31 december vijftig jaar is (en dat op 30 juni nog niet was), krijgt 1,5 vakantiedag extra. Het basis aantal vakantiedagen is 24, dus het totaal komt in dit geval op 25,5.

Als je op 30 juni al 50 jaar bent, ontvang je op 30 juni en op 31 december 1,5 vakantiedag extra en heb je dus over dat kalenderjaar in totaal drie vakantiedagen extra. Een totaal van 27 dagen. Totdat je 55 jaar bent, ontvang je op deze manier elk half jaar 1,5 dag en dus 3 dagen per jaar. Daarna loopt het aantal dagen op. Een vakantiedag bestaat uit 8 uur.

Lees meer over extra vakantiedagen voor oudere werknemers Meer informatie over Vakantiedagen extra voor oudere werknemers

Vakantiedagen verkopen

Alle bovenwettelijke vakantiedagen kun je verkopen. Dit zijn de (vier) vakantiedagen boven de twintig wettelijke vakantiedagen per jaar, evenals de seniorendagen.

Bij verkopen is de waarde van een uur (en een dag) hetzelfde als bij het kopen van uren en/of dagen. Het verkopen is geen onvoorwaardelijk recht. Je werkgever moet hier ook mee instemmen. Anderzijds kan je werkgever je nooit verplichten tot verkoop van dagen. Het zijn en blijven jouw vakantiedagen.
Meer informatie over Vakantiedagen verkopen

Vakantiegeld

De vakantietoeslag bedraagt 8 procent van het jaarsalaris. Buiten beschouwing blijven overwerk, reisuren, onkostenvergoedingen, dertiende maand en winstdelingsregelingen. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode van 1 juli tot en met 30 juni voorafgaande aan de uitbetaling. De vakantietoeslag moet voor 30 juni zijn betaald of bij het einde van het dienstverband.
Meer informatie over Vakantiegeld

Vakantiewetgeving 2012

De vakantiewetgeving is per 1 januari 2012 gewijzigd. De nieuwe regels betekenen dat er wijzigingen zijn in zowel de opbouw, de opname als de verjaring van vakantiedagen.

In artikel 58 van de CAO is opgenomen dat vakantiedagen in geval van ziekte na een termijn van 5 jaar verjaren (vervallen).

In artikel 58 is ook opgenomen dat een werknemer maximaal 26 maal de arbeidsduur per week mag sparen voor een individueel doel.

Een andere belangrijke wijziging gaat over de opbouw van vakantiedagen. In geval van ziekte bouw je gewoon vakantiedagen op. Hoe ziek je bent en of je al dan niet werkt, is niet van belang. Ga je op vakantie of neem je vrij, dan neem je ook vakantiedagen op.

Lees meer over de vakantiewetgeving Meer informatie over Vakantiewetgeving 2012

Vakraad

De cao-partijen die de cao's Metaal en Techniek afsluiten, werken samen in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, kortweg Vakraad genoemd.

In de Vakraad worden cao's afgesloten, met regelingen met betrekking tot pensioenen, opleiding en ontwikkeling. Ook wordt beleid ontwikkeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Voorbeelden hiervan zijn de pensioenregeling en de levensloopregeling.

De stichting is in 1947 opgericht als Vakraad voor de Metaalnijverheid. Toen heette de bedrijfstak de 'Kleine Metaalnijverheid', later gewijzigd in 'Metaalnijverheid', in 1997 gewijzigd in 'Metaal en Technische Bedrijfstakken'. Vanaf 2003 heet de bedrijfstak: Metaal en Techniek. Die laatste benaming geeft kort maar krachtig weer waar de bedrijfstak voor staat: een dynamische bedrijfstak waarin het product en de innovatie via techniek centraal staan. Meer informatie over Vakraad

Verschoven uren

Verschoven uren zijn de uren die je buiten je normale rooster werkt, maar binnen het aantal uren dat je op basis van je rooster zou hebben gewerkt doordat je je werk door omstandigheden niet binnen je rooster kunt doen. De toeslag bedraagt 0,12 procent van het maandsalaris per uur en 0,13 procent van het vier wekensalaris per uur, als dat uur valt binnen het dagvenster.

Meer informatie over Verschoven uren

Vorstverlet

In de cao's voor de metaal en techniek is de doorbetaling van loon geregeld als je je werkzaamheden niet kunt verricht vanwege de vorst. De werkgever moet de eerste 5 werkdagen het loon doorbetalen als er niet gewerkt kan worden. Daarna kan er een ww-uitkering door de werkgever worden aangevraagd, waarbij de werkgever verplicht is om 2 weken het loon tot 100% aan te vullen. Daarna vervalt die verplichting.

Als werknemer moet je de dagen goed bijhouden en noteren. Advies is als vorstverlet in het bedrijf kan voorkomen, samen met de vakbond en OR/PVT een bedrijfsregeling te maken.De cao dient dan als basis.

Meer informatie over Vorstverlet