Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Salaris minimum

Als je onder een van de cao's Metaal en Techniek valt, dan geldt minimaal het salaris volgens cao. Het cao-salaris is dus het salaris wat minimaal betaald moet worden. Kortom, meer mag wel, minder mag niet. Meer informatie over Salaris minimum

Salaris uitbetaling

De uitbetaling van het salaris moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, of van de vierwekenperiode, plaatsvinden. Onkostenvergoedingen, toeslagen en overuren moeten uiterlijk op de laatste werkdag van de volgende maand of de vierwekenperiode worden betaald. Meer informatie over Salaris uitbetaling

Salarisgroep

Het salaris wordt bepaald door de werkzaamheden die je doet. Hierdoor wordt je functie bepaald. Elke Salarisgroep is gekoppeld aan een functiegroep. Meer informatie over Salarisgroep

Salarisstrook

Aan het einde van de maand of na 4 weken ontvang je een salarisstrook. Hierop zie je wat je brutosalaris is en welke inhoudingen er hebben plaats gevonden. De werkgever is alleen verplicht bij iedere salarisbetaling een schriftelijke opgave te verstrekken als het salaris (en de bedragen waaruit het salaris is samengesteld) ten opzichte van de vorige salarisperiode is veranderd. Dit staat in artikel 626 van het Burgerlijk Wetboek. Meer informatie over Salarisstrook

Storingsdienst

Een werkgever mag niet zo maar een storingsdienst invoeren. Voordat een consignatiedienst (storingsdienst/pieperdienst) wordt ingevoerd, moet in overleg met het medezeggenschapsorgaan een regeling worden getroffen. Hierin moeten afspraken staan over de vergoeding, zoals de vergoeding van reiskosten en de vergoeding van telefoonkosten. Gewerkte uren buiten het reguliere dienstrooster tijdens de consignatie worden vergoed als overuren. Werknemers onder de 18 mogen niet worden verplicht tot consignatiedienst. Een medewerker ouder dan 55 jaar hoeft niet over te werken als hij consignatiedienst heeft. Er bestaan verschillende vergoedingen voor een storingsdienst. Dit hangt onder meer af van de tijdstippen waarop er een storingsdienst moet zijn. Bijvoorbeeld alleen tijdens werktijd of bijvoorbeeld 7 dagen in de week en 24 uur per dag (7x24).

Advies: Als je werkgever een storingsdienst wil invoeren, laat je dan voorlichten door CNV Metaaltechniek. Meer informatie over Storingsdienst

Suikerfeest en vrij

Als je in de sector Metaal en Techniek vrij wil voor het Suikerfeest moet je zelf een eigen vrije dag opnemen. In artikel 55 van de cao's Metaal en Techniek is bepaald dat religieuze feestdagen, anders dan die uit artikel 19 zijnde andere feestdagen, gelden als individuele verlofdagen.

Meer informatie over Suikerfeest en vrij