Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Cao-voorstellen Volker Wessels

Cao-wijzigingsvoorstellen voor de bedrijfseigen cao VolkerWessels Telecom 2013/2014.

Looptijd

Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, vanaf 1 mei 2013 tot 30 april 2014. Afhankelijk van een passend totaalpakket is een langere looptijd niet geheel uitgesloten.

Loon

 • Gezien de koopkrachtvermindering, de zwaardere lasten, de bezuinigingen, de onzekerheden met betrekking tot de toekomst van de pensioenen, is een goede afspraak over loon doorslaggevend voor een goed cao-resultaat.
  CNV Vakmensen gaat uit van een loonruimte van 3% in 2013 waarvan 2,5% als structurele loonsverhoging. Per procent de structurele loonsverhoging stellen wij voor € 150,-. Ook willen wij de vloeren aanpassen met de overeen te komen loonstijging(en).
  Een ander punt is dat de bedrijfstak te weinig instroom genereert van jeugdigen en zij-instromers voor de opleiding tot vakmensen in de metaal en techniek. Wij stellen daarom een herziening van de jeugdschalen voor en een extra opwaardering van de loonschalen. Dit om de sector aantrekkelijker te maken.

 • Bijdrage ziektekosten
  De ziektekosten stijgen al jaren fors. Echter, in 2012 is de eigen bijdrage in de ziektekosten sterk gestegen. Wij voorzien voor 2014 opnieuw een stijging van de eigen bijdrage. De uitgaven voor de ziektekosten vormen inmiddels een aanzienlijk deel van de maandelijkse uitgaven. Wij stellen derhalve voor een bijdrage in de ziektekosten van € 12,50 bruto per maand die jaarlijks geïndexeerd wordt met de cao-verhogingen.

 • Ontwikkeling van mensen
  Omdat de behoeften en omstandigheden in het werk en de privé-situatie van persoon tot persoon variëren is maatwerk noodzakelijk. Adequate scholing, gericht loopbaanbeleid en inzet op gezondheidspreventie zijn hierin onmisbare instrumenten aangevuld met keuzes uit de vitaliteitspaarregeling. Scholing, loopbaanbeleid en gezondheidspreventie gelden voor alle generaties en zijn daarbij een onderdeel van duurzame inzetbaarheid van werkenden. 

Gezondheidspreventie

Werknemers moeten in goede gezondheid tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken. Door de vergrijzing, verschuiving van de pensioenleeftijd en de verwachte krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat werkgevers en werknemers investeren in gezonde leefstijl. Zowel jongeren als ouderen kunnen door mentale of fysieke klachten ‘opbranden’. Preventie is daarbij de inzet om te voorkomen dat werknemers vroegtijdig buiten het arbeidsproces vallen.
Daarom stellen wij voor dat medewerkers elke 3 jaar een PAGO kunnen laten doen.

Loopbaanscan

Een loopbaanscan (inzetbaarheidscan, persoonlijk APK), kan een goed instrument zijn voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid binnen organisaties. Door een loopbaanscan periodiek (1x in de 3 à 5 jaar) aan te bieden wordt voortijdig inzicht verkregen waar een werknemer begint vast te lopen en waar bijsturing nodig is in de vorm van (om)scholing, verandering van werk, ondersteuning in de privé-situatie of bijvoorbeeld behoefte aan tussentijds verlof. De uitslag van de loopbaanscan kan de start zijn tot verdere stappen om de inzetbaarheid van mensen te garanderen. Goed gedrag moet beloond worden.

Loopbaanontwikkeling en scholingsbudgetten

Bij scholing- en loopbaanbeleid gaat het om activiteiten die de kennis, vaardigheden en de inzetbaarheid van werknemers bevorderen. Voor werknemers die al enige tijd in dienst zijn, is het van belang dat hun arbeidsmarktpositie op peil wordt gehouden. Werknemers hebben daarbij een scholingsrecht gefinancierd door VWT en kunnen dit vrij besteden.

Voorbeeld: EVC-procedure:

 • EVC staat voor erkenning van verworven competenties. In een EVC-procedure verzamel je bewijzen van wat je weet en kan. Al het bewijs wordt beoordeeld ten opzichte van landelijk erkende beroepsstandaarden. Diploma’s tellen mee, maar juist ook levens- en werkervaring. Al het bewijs wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Een EVC-procedure is een goed middel om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te versterken met betrekking tot loopbaan, instroom en doorstroommogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden. EVC-procedures worden dan ook in steeds meer organisaties en branches met succes ingezet. Het CNV wil dat er nog meer gebruik gemaakt wordt van dit instrument en/of dat per werknemer een portfolio bijgehouden wordt van de opgedane kennis en ervaringen (inclusief de in de vrije tijd opgedane kennis en vaardigheden).
 • CNV Vakmensen vindt dat er in cao’s werkgelegenheidsafspraken moeten worden opgenomen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt gericht op werkbehoud tegen een rechtvaardig en gelijkwaardig loon. Het betreft hier de oudere werknemers (55+), gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers (zowel de ‘35-minners’ als de WGA-ers) WSW-ers en Wajongeren met arbeidsvermogen. Bedrijven, en ook de overheid, moeten het voorbeeld geven door deze mensen in dienst te nemen. Van geslaagde reïntegratie is pas sprake wanneer de betrokkene duurzaam aan het werk blijft.

Faciliteren van loopbaankeuzes

VWT moet aanspreekbaar zijn op de mogelijkheid die ze hun medewerkers bieden om zich te ontwikkelen in hun loopbaan. Het CNV wil hierbij een toegankelijke en onafhankelijke partner zijn van de werknemer om deze individuele keuze te ondersteunen. Nieuwe vormen van vakbondsdienst-verlening dienen de individuele medewerker te ondersteunen in het maken van loopbaankeuzes. Deze dienstverlening kan vanuit de cao worden ondersteund en gefaciliteerd. Op deze wijze wordt een concrete bijdrage geleverd aan onderwerpen als zelfontplooiing en loopbaanontwikkeling. Een mogelijke invulling van dergelijke dienstverlening zou het instellen van zogenoemde vakbondsadviseurs kunnen zijn.

Werkgelegenheid

Voorbeeld: duurzaam werk voor Wajongeren:

 • Met duurzaam werk is in de zorg een project gestart met werk voor WSW-ers en Wajongeren. Daarbij is gekozen voor ziekenhuizen vanwege de grote variëteit in taken en werkzaamheden. Waarbij volledige functies voor mensen met een beperking soms te lang of te complex kunnen zijn, kunnen delen van de functie mogelijk wel uitgevoerd worden. Met het project in de Zorg worden via functiedifferentiatie functies in delen geknipt en in delen aangeboden zodat WSW-ers en Wajongeren, al naar gelang hun capaciteiten, deze deelfuncties kunnen uitvoeren.

Doorwerken bij pensionering en deeltijdpensioen

De cao mag geen belemmeringen opwerpen om, voor wie dat wil, na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, door te werken. In de cao dient het recht op langer doorwerken vastgelegd te worden. Op basis van dezelfde voorwaarden moeten mensen kunnen doorwerken. In de cao dient het recht op deeltijdwerk (in combinatie met deeltijdpensioen) vastgelegd te worden. 

Overige onderwerpen

 • Wij stellen voor om meer flexibiliteit in het opnemen van de ADV-dagen.
 • Wij stellen voor om het ½ uurtje ADV op de vrijdag weer op te nemen in de gewone ADV-dagen. Oftewel op vrijdag weer 8 uur werken en meer ADV-dagen.
 • In de cao MTi staan regels voor het doktersbezoek. Wij krijgen signalen dat voor doktersbezoek geen verlof wordt gegeven. Wij willen hier graag afspraken over maken.
 • Wij stellen voor om de regeling van bijzonder verlof aan te passen. Dat een medewerker ook een vrije dag krijgt indien zijn of haar ouders hun 65-jarige huwelijksdag hebben.
 • Wij willen met u afspreken dat de huidige afspraken over de werkgeversbijdrage ook gedurende de looptijd van deze cao wordt gecontinueerd.
 • Wij willen de ‘Code goed opdrachtgeverschap’ onder uw aandacht. Wij nodigen VolkerWessels Telecom uit om deze te ondertekenen. Zie voor meer informatie: http://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/home/

Tot zover onze cao-wijzigingsvoorstellen. Wij houden ons het recht voor om tussentijds met aanvulling of aanpassingen op deze voorstellen te komen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid