Carrosseriebedrijf
De vakbond die het verschil maakt
Antwoord op vragen over werk en inkomen
generatiepact metaal en techniek
Sluiten
Uitkeringen bij werkloosheid
Reparatie van de ww gaat vanaf 1 juli 2019 van start.

Vakbonden, waaronder CNV Vakmensen, en werkgeversorganisaties hebben afspraken gemaakt over 'reparatie van het 3e WW-jaar', zodat je ook over het 3e WW-jaar een WW-uitkering ontvangt.

 

Lees meer over uitkering bij werkloosheid
Metaaltechniek

Cao Carrosseriebedrijf

Looptijd: 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021

De carrosseriebedrijven vallen onder de bedrijfstak Metaal en Techniek, ook wel kleinmetaal genoemd. Dit zijn veelal kleine, specialistische bedrijven waarvoor de arbeidsovereenkomsten bepaald zijn in de cao Carrosseriebedrijven, ook wel cao Carrosserie.

De cao geeft in artikel 75 en in bijlage 10A de mogelijkheid tot afwijking. Met de werkgevers hebben we uiteindelijk een overeenkomst bereikt, over wat de dispensatie betekent als een individueel bedrijf dit aanvraagt. In de cao-download hieronder lees je de definitieve tekst. 


Downloaden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
  1. ADV-dagen

   Bij een werkweek van 40 uur hebt je recht op 2 uur adv. Dit kan worden omgezet in 4 uur per 14 dagen of 8 uur per 4 weken. Op jaarbasis heb je 13 adv-dagen. Een ingeroosterde adv-dag vervalt als je ziek bent. Je werkgever kan adv-dagen niet eenzijdig vaststellen. Dit moet in overleg met de Ondernemingsraad (OR), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of het personeel. Als je werkgever er mee instemt, mag je ook jouw 8 adv-dagen omzetten in geld. De waarde van een dag is hetzelfde als bij (ver)koop van vakantiedagen.

   Zie ook ‘Vakantiedagen verkopen’

  2. Afwijking dagvenster

   Het is mogelijk per bedrijf een afwijkend dagvenster af te spreken. Je werkgever kan 1 keer per jaar voor de periode van 1 jaar een afwijkend dagvenster afspreken. Het loopt dan van 07.00 uur tot 19.00 uur of 08.00 uur tot 20.00 uur. Dit laatste moet in overleg met het medezeggenschapsorgaan. Bij een verschoven dagvenster blijven de tijden en vergoedingen tussen 21.00 uur en 06.00 uur en 30 procent en 50 procent. Voor de uren tussen 06.00 uur en 07.00 uur, of 06.00 uur en 08.00 uur geldt dan de toeslag van 15 procent. Zie ook ‘Dagvenster’.
  3. Arbeidsovereenkomst

   In de cao's van de Metaal en techniek zijn er een aantal zaken geregeld over de arbeidsovereenkomst. In de bevestiging van aanstelling moet in ieder geval staan:

   • De datum van indiensttreding. 
   • De functie-indeling. 
   • De salarisgroep waarin je bent ingedeeld.
   • Het aantal functiejaren (=ervaringsjaren) dat je wordt toegekend bij indiensttreding.
   • Het (bruto) salaris. 
   • De arbeidsduur. 
   • De pensioenregeling die voor je geldt.
   • De cao die voor je geldt.

   In bijlage 4A van de cao Metaaltechniek staat een voorbeeld van een aanstellingsbrief. De werkgever is volgens artikel 11 van de cao en artikel 7: 655 van het Burgerlijk Wetboek verplicht je een schriftelijke aanstelling te geven.

   Lees meer over 'arbeidsovereenkomst'

  1. Bedrijfsraad

   Stichting Bedrijfsraad sluit voor de bedrijfstak Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven een arbeidsvoorwaarden-cao, regelingen met betrekking tot pensioenen, opleiding en ontwikkeling af en ontwikkelt beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.


  2. Bijbanen

   Het is volgens artikel 26 van de cao niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming werk voor anderen te doen als dat concurrerend is voor de bedrijfstak en/of indien het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.
  1. Cao Kleinmetaal

   Cao Kleinmetaal is een van de namen die nog wel eens wordt gebruikt voor de cao's in de Metaal en Techniek. Cao Kleinmetaal is echter een naam die officieel al lang niet meer wordt gebruikt. De Metaal- en Technische Bedrijfstakken worden sinds een paar jaar officieel ‘Metaal en Techniek’ genoemd. Het is een verzameling een zestal cao's:
    
  2. Cao Metaal

   De term cao Metaal wordt gebruikt voor de cao Metaal en Techniek en de cao Metalektro oftewel de grootmetaal. 

  3. Cao Metaal en Techniek

   Cao Metaal en Techniek staat voor de cao die geldt voor de metaalbewerkingsbedrijven, installatiebedrijven, isoleerbedrijven, goud- en zilversmeden en de carrosseriebedrijven. De cao Metaal en Techniek is daarmee van toepassing op circa 320.000 werknemers en een van de grootste cao's in Nederland. De cao staat ook wel bekend als de cao metaaltechniek of de cao kleinmetaal. De officiële naam is echter cao Metaal en Techniek.
  4. Consignatiedienst

   Consignatiedienst is hetzelfde als storingsdienst. Zie de toelichting onder ‘storingsdienst’.
  5. Contract voor bepaalde tijd

   In de cao Metaal en Techniek is de duur van de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geregeld. In de Wet Werk en Zekerheid is een bepaling opgenomen waarbij de maximale duur van de contracten voor bepaalde tijd wordt beperkt tot 24 maanden. Afwijking van deze duur is mogelijk bij cao maar daarvoor gelden strenge voorwaarden. Daarnaast moet een werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum aangeven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. 

   Lees meer over verschillende contractsoorten

  1. Dagvenster

   In de cao's Metaal en Techniek is een dagvenster afgesproken. Het dagvenster loopt van 06.00 uur tot 18.00 uur (artikel 17 lid 2 a). Voor uren buiten het dagvenster (avond en nacht) geldt een extra vergoeding (artikel 42a). De uren van 18.00 uur tot 21.00 uur leveren een toeslag van 15 procent op: 0,09 procent van het maandsalaris per uur of 0,1 procent van het vierwekensalaris per uur. De uren van 21.00 tot 24.00 leveren een toeslag van 30 procent op: 0,18 procent van het maandsalaris per uur en 0,2 procent van het vierwekensalaris per uur. De uren tussen 24.00 uur en 06.00 uur leveren een toeslag van 50 procent op: 0,3 procent van het maandsalaris per uur en 0,33 procent van het vierwekensalaris per uur.

   NB.: Voor werknemers op benzinestations geldt het dagvenster niet. Voor hen gelden lagere toeslagen. Dit staat vermeld in artikel 80 lid 5 in het B-deel van de cao motorvoertuigen.

  2. Deeltijdwerk

   Je werkgever moet voor jouw verzoek om deeltijd te werken serieus nagaan of er mogelijkheden zijn om het verzoek tegemoet te komen. Als je werkgever geen mogelijkheden ziet jouw verzoek in te willigen dan moet hij dit beargumenteerd aan jou meedelen. 
  3. Dienstrooster

   De cao's Metaal en Techniek spreken over een dienstrooster. Dat is het schema waarin je werktijd en je adv-tijd staan. Een dienstrooster moet minimaal een maand van tevoren bekend zijn. De werkgever overlegt met de werknemer over het dienstrooster en houdt, voor zover redelijk mogelijk, rekening met je omstandigheden. Als je vindt dat je werkgever daarmee onvoldoende rekening houdt, kun je bezwaar maken en in beroep gaan bij de Stichting Vakraad Metaal en Techniek. Neem in dat geval contact met ons op. 

  1. Extra dagen kopen

   Je hebt het recht om 8 vakantiedagen (64 uur) te kopen. Jouw werkgever mag je dit niet weigeren. Je moet dit wel elk jaar voor 1 januari aan jouw werkgever melden. Maar, als jij en jouw werkgever op een ander moment in het jaar deze afspraak maken, mag dat natuurlijk ook. De waarde van een uur is 0,607 procent van het maandsalaris of 0,658 procent van het vierwekensalaris.
  1. Functieherplaatsing

   Je werkgever kan jou op grond van jouw werkzaamheden in een andere functie plaatsen. Dit moet uiteraard in overleg gebeuren. Maar wanneer een je een lagere functie gaat vervullen, moet je volgens de cao’s Metaal en Techniek gedurende minstens 3 betalingsperioden nog het salaris blijven ontvangen dat je in de vorige functie verdiende.
  2. Functie-indeling

   Iedere werkgever moet zijn werknemers in een functie hebben ingedeeld volgens het handboek Functie-indeling voor de Metaal en Techniek. Daarin staan bijna alle functies in de Metaaltechniek beschreven. Hierin kun je lezen in welke groep je functie is ingedeeld.

   Lees meer over het functiehandboek > 

  3. Functiejaren

   De salarisgroepen kennen periodieken in de vorm van functiejaren. Het gaat dan om het moment waarop je de functie bent gaan uitoefenen.Vanaf dat moment heb je elk jaar automatisch recht op een functiejaar tot je het maximumloon in de schaal hebt bereikt.
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Inleenkracht, vakkracht

   Op de inleenkracht of vakkracht zijn de bepalingen over de salaristabellen, vakantie- en seniorendagen, de vakantiebijslag, minimumvakantiebijslag  en werktijden van de cao Metaal en Techniek van toepassing. De (inlenende) werkgever moet  een verklaring vragen aan de uitzendwerkgever dat de wettelijke bepalingen conform arbeidsvoorwaarden in de cao worden toegepast. Deze aparte verklaring is niet vereist als de uitzendwerkgever NEN-gecertificeerd is. Een vakkracht is  een werknemer die in het bezit is van een voor de functie relevant VMBO-diploma of een in het buitenland voor de functie relevant verkregen diploma op gelijk of gelijkwaardig niveau.
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Kaderlid vakbond

   Je krijgt als kaderlid van CNV Vakmensen met doorbetaling van salaris verlof voor de vergaderingen van:

   • De bondsraad
   • Het vakgroepsbestuur
   • De cao-commissie
   • De districtskadergroep
   • De deelnemersraad PMT
  2. Kort verlof en bijzonder verlof

   In artikel 61 van de cao's voor de Metaal en Techniek staat een overzicht van de situaties waarin je vrij krijgt met behoud van loon (kort verlof). Dit zijn de belangrijkste:
   • overlijden van partner of inwonend kind (vier aaneengesloten dagen)
   • huwelijk of partnerregistratie van jezelf (twee aaneengesloten dagen)
   Je hebt recht op één dag voor:
   • bevalling van partner. Ga je zelf bevallen dan gaat het om zwangerschaps- en ouderschapsverlof
   • adoptie door jezelf en je partner
   • huwelijk van naaste familie
   • overlijden van naaste familie
   • begrafenis van naaste familie
   • 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders of schoonouders

   Je hebt alleen recht op dit verlof als één van bovenstaande zaken op een werkdag gebeurt. Indien b.v. een van de gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn tot kort verlof in de vakantie of op een vrije dag valt, heb je na afloop van de vakantie of de vrije dag geen recht meer op kort verlof dagen tenzij verlof ten gevolge van de gebeurtenis alsnog noodzakelijk is.

    Lees meer over verlof


  3. Kraamverlof

   Als partner heb je recht op 2 dagen kraamverlof. Deze staan niet in de cao, maar wel in het Burgerlijk Wetboek. Het bijzonder verlof is geregeld in artikel 62 van de cao en heeft betrekking op werkzaamheden als kaderlid van de bond. Als je kind thuis wordt geboren, moet je het kraamverlof in de eerste 4 weken na de geboorte opnemen. Als je kind in het ziekenhuis wordt geboren, neem je het verlof op in de 4 weken na de thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis. Het kabinet heeft besloten dat het kraamverlof wordt uitgebreid. Naast de 2 betaalde dagen kraamverlof komen er 3 onbetaalde dagen bij. Deze dagen mag een werkgever niet weigeren. Het betreft nog een wetsvoorstel. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regeling ingaat.

   Lees meer over kraamverlof

  1. Loontabellen

   In de cao Metaal en Techniek staan 2 tabellen. Eén voor het vierwekensalarissen en één voor maandsalarissen. Minder dan de daar genoemde bedragen mag je niet verdienen (minimum schalen). Méér mag wel. Deze tabellen wijzigen met elke loonsverhoging. Je kunt de tabellen vinden in de cao. Let er wel op dat je de tabel kiest die geldig is op de datum die je zoekt en dat je de juiste keus maakt tussen de maandtabel en de vierwekentabel.

  1. Medezeggenschap

   Ten aanzien van de medezeggenschap bepaalt artikel 5 van de cao het volgende:
   • Ondernemingen met 50 of meer werknemers in dienst kunnen een ondernemingsraad (OR) instellen.
   • Ondernemingen met minder dan 50 werknemers in dienst kunnen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen.
   Lees meer over medezeggenschap
  1. Nationale feestdag 5 mei

   In de cao-artikel 19  staat: “Indien (in enig jaar) 5 mei door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 24e vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de werknemer volgens zijn dienstrooster arbeid zou verrichten.” Als de cao-partijen 5 mei in een jaar niet collectief aanwijzen als nationale feestdag, dan is het een normale werkdag. Bij vrijaf wordt 5 mei afgeschreven van het tegoed aan vakantiedagen. Dit is in de cao van 1996 als zodanig vastgesteld omdat er toen jaarlijks een extra vakantiedag is toegekend.

   Lees meer over feestdagen

  1. Overwerk in tijd en geld

   Wanneer de overuren in tijd worden opgenomen en de toeslag wordt uitbetaald, worden de overurenpercentages verlaagd met de waarde van een normaal uur, 0,607 procent bij een maandsalaris en 0,658 procent bij een vierwekensalaris.

   Voorbeeld bij een bruto maandsalaris van 2000 euro
   Een normaal uur is 0,607 procent van het maandsalaris: = 12,14 euro
   Eerste 2 uur: 0,78 procent x 2.000 euro = 15,60  euro (per uur)
   De toeslag is het verschil tussen 15,60 euro en 12,14 euro = 3,46 euro (per uur) Dit krijg je dus per uur uitbetaald.

   Voorbeeld bij een bruto vierwekensalaris van 1.900 euro
   Een normaal uur is 0,658 procent van het vierwekensalaris: = 12,50 euro
   Eerste 2 uur: 0,84 procent x 2.000 euro = 15,96 euro (per uur)
   De toeslag is het verschil tussen 15,96 euro en 12,50 euro = 3,46 euro (per uur)

  2. Overwerken bij parttime werken

   Zodra een deeltijder meer uren maakt dan in het dienstrooster staat, gaan de overuren in. Dus als je 20 uur werkt, krijg je het eenentwintigste uur als overuur betaald.

  3. Overwerkvergoeding

   In veel bedrijven in de Metaal en Techniek wordt het overwerk vaak in een percentage per uur uitgedrukt. Op basis van de afgesproken uurwaarde zijn de vergoedingen voor overuren eenvoudig om te rekenen naar een toeslag per uur. De uurwaarde is gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 38 uur. Een normaal uur is 0,607 procent van het maandsalaris; de eerste 2 overuren zijn 0,78 procent. Als je 0,78 procent deelt door 0,607 procent levert dat 128 procent op. Dat betekent dat je voor de eerste 2 overuren naast het uurloon minimaal 28 procent toeslag moet hebben. 

    

    Overwerkuren Maandsalaris  Vier-wekensalaris 
    Normaal uur  0,607 procent  0,658 procent
    Eerste twee overuren  0,78 procent  0,84 procent
    Volgende uren en zaterdag 0,89 procent   0,97 procent
    Zon- en feestdagen  1,12 procent  1,21 procent

    

   De toeslag op het uurloon is dus minstens 28 procent, 47 procent of 84 procent. Het is beter om de overuren te berekenen op basis van het maand- of vierwekensalaris.  Als de uurwaarde verkeerd wordt berekend, bestaat de kans dat ook je toeslag te laag is en je zodoende twee keer te weinig ontvangt.


             
  4. Overwerkverplichting

   Overwerken gebeurt in overleg tussen werknemer en werkgever. Alleen de eerste 10 uur in een periode van 4 weken kunnen door de werkgever worden verplicht. Hierbij moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Bij calamiteiten (boeteclausules of onevenredige schade) kan overwerken wel worden verplicht. Medewerkers ouder dan 55 jaar of jonger dan 18 jaar kunnen niet worden verplicht tot overwerken. Als je op een project werkt en samen reist en je bent de enige van de ploeg die niet overwerkt, dan hoeft je werkgever niet voor vervoer te zorgen. Uren gewerkt tijdens een consignatiedienst (pieperdienst, storingsdienst) worden ook aangemerkt als overuren en moeten als zodanig worden betaald.

   Lees meer over overwerken

  1. Periodiek

   Zie de toelichting onder ‘functiejaren’.
  2. Ploegendienst

   Werken in ploegendienst betekent werken op wisselende tijden volgens een vast rooster. De werktijden van twee of meer (groepen) werknemers sluiten op elkaar aan. De werktijden kunnen alleen overlappen voor de overdacht van werk of als een tijdsblok meer dan 13 uur duurt. Werknemers wisselen regelmatig van dienst gedurende langere termijn. Voor werken in ploegendienst moet een toeslag worden betaald van 14 procent van het maandsalaris of van het vierwekensalaris.

   In de cao staat niet vermeld voor welke situatie deze 14 procent geldt. CNV Metaaltechniek is van mening dat dit alleen voor een tweeploegendienst geldt. Als er sprake is van een drie-, vier- of een vijfploegendienst, dan is een hogere toeslag heel normaal. Als je werkgever voor een drie-, vier- of vijfploegendienst toch de 14 procent wil toepassen, neem dan contact op met CNV Metaaltechniek.

  3. Proeftijd

   In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd opgenomen. Dit is een korte periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst om kennis met elkaar te maken en over en weer te bekijken of de werkzaamheden bevallen. In de proeftijd mag de werkgever je ontslaan en kun je zelf ontslag nemen zonder een opzegtermijn (dus per direct). In de cao is bepaald dat de proeftijd niet langer dan 2 maanden mag zijn. Een kortere of geen proeftijd mag, maar dat moet schriftelijk worden overeengekomen. In de Wet Werk en Zekerheid is de proeftijd gewijzigd: bij een contract voor 6 maanden of minder mag geen proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

   Lees meer over proeftijd

  4. Provisieregeling

   Als de hoogte van je inkomen afhankelijk is van je prestaties, spreek je van een provisieregeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor autoverkopers die een bepaald aantal auto's moeten verkopen. Op grond van de verkoopresultaten krijgen ze dan provisie. Onder provisie wordt niet verstaan:

   • Het inkomensbestandsdeel met een vast periodiek karakter zoals een dertiende maand, vaste eindejaarsuitkering of een gegarandeerde bonus.
   • Het inkomensbestanddeel dat voortkomt uit een beloningssysteem dat een onderneming hanteert, zoals stukloon en beloning naar inzet (merit rating).
   • Een variabel inkomensbestanddeel waarvan de omvang niet alleen is afgestemd op de prestatie van de werknemer.
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Reiskosten

   Als je voor je werkgever moet reizen, krijg je een reiskostenvergoeding. Dit staat in de cao's voor de Metaal en Techniek. Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Dan worden de werkelijk gemaakte kosten op basis van de laagste klasse vergoed. Als je gebruik maakt van eigen vervoer, dan krijg je een redelijke vergoeding. Dit zal per bedrijf overeengekomen worden. Je krijgt geen reiskostenvergoeding als je werkgever vervoer regelt.

   Lees meer over reiskosten

  2. Reisuren

   Als je geen vaste werkplek hebt, maar op locatie aan een klus werkt, maak je reisuren als je van je huis naar je werkplek gaat.
  3. Reisuren aftrek

   De cao’s voor de Metaal en Techniek kennen geen standaard aftrek voor reisuren. Het is dus niet zo dat er standaard 30 minuten van een enkele reis (of een uur per dag) mag worden afgetrokken. Het hangt af van de arbeidsovereenkomst, de woonplaats en de plaats waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan.
  4. Reisuren vergoeding

   Als je een klus op locatie uitvoert en hier meer reisuren voor nodig hebt dan als je op een vaste werkplek zou werken, worden deze reisuren vergoed. De tijd die niet als reistijd geldt, wordt franchise genoemd. Deze tijd is voor eigen rekening.

   Voorbeeld:
   Een werknemer heeft 1 uur reistijd nodig om op zijn karwei (werkplek) te komen. Heen en terug reist hij 2 uur per dag. Deze werknemer woont 10 minuten van zijn standplaats (vestiging). Hij heeft dan een franchise van 2 x 10 minuten = 20 minuten per dag. De werknemer heeft recht op een reisuren vergoeding van 2 uur - 20 minuten = 1 uur en 40 minuten.

   Ook zijn er bedrijven waar (een deel van) de reisuren in het salaris zijn opgenomen. Dit moet dan wel schriftelijk zijn vastgesteld.

   De vergoeding voor een reisuur is gelijk aan een normaal uur: 0,607 procent van het maandsalaris per uur of 0,658 procent van het vierwekensalaris per uur.

   Voorbeeld bij een bruto maandsalaris van 2000 euro:
   Een reisuur van 0,607 procent x 2000 euro = 12,14 euro

   Voorbeeld van een bruto vierwekensalaris van 1.900 euro:
   Een reisuur van 0,658 procent x 1.900 euro = 12,50 euro

   Reisuren op zondag of een feestdag worden als volgt vergoed: 1,12 procent per uur van het maandsalaris en 1,21 procent per uur van het vierwekensalaris.

   Let op: op reisuren is het dagvenster niet van toepassing.
  5. Reisurenvergoeding in tijd

   Je mag de reisurenvergoeding ook in tijd vergoeden. Zodra de gewerkte tijd (inclusief de pauze) en de reistijd (exclusief de franchise) meer is dan 10,5 uur per dag, heb je recht om de meeruren om te zetten in vrije tijd. Het maximum is 6 dagen per jaar. De compensatie voor reistijd en overuren kan samen niet meer dan 12 dagen per jaar zijn.
  6. Reorganisatie

   Er is sprake van een reorganisatie als:
   • De werkgever het aantal arbeidsplaatsen drastisch wil verminderen.
   • De werkgever andere plannen heeft die een negatieve invloed hebben op de werkgelegenheid en mensen daardoor hun baan dreigen te verliezen.
   Is er sprake van een reorganisatie bij jouw werkgever? Geef dit door aan CNV Metaaltechniek. Als er 20 of meer mensen in het bedrijf werken, dan is de werkgever verplicht de vakbonden, waaronder CNV Metaaltechniek, te informeren.

   Lees meer over de oorzaken en gevolgen van een reorganisatie

   Lees meer over de reorganisatieprocessen

   Lees meer over hoe je invloed kan uitoefenen op een reorganisatie

  1. Salaris minimum

   Als je onder een van de cao's Metaal en Techniek valt, dan geldt minimaal het salaris volgens cao. Het cao-salaris is dus het salaris wat minimaal betaald moet worden. Kortom, meer mag wel, minder mag niet.
  2. Salaris uitbetaling

   De uitbetaling van het salaris moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, of van de vierwekenperiode, plaatsvinden. Onkostenvergoedingen, toeslagen en overuren moeten uiterlijk op de laatste werkdag van de volgende maand of de vierwekenperiode worden betaald.
  3. Salarisgroep

   Het salaris wordt bepaald door de werkzaamheden die je doet. Hierdoor wordt je functie bepaald. Elke Salarisgroep is gekoppeld aan een functiegroep.
  4. Salarisstrook

   Aan het einde van de maand of na 4 weken ontvang je een salarisstrook. Hierop zie je wat je brutosalaris is en welke inhoudingen er hebben plaats gevonden. De werkgever is alleen verplicht bij iedere salarisbetaling een schriftelijke opgave te verstrekken als het salaris (en de bedragen waaruit het salaris is samengesteld) ten opzichte van de vorige salarisperiode is veranderd. Dit staat in artikel 626 van het Burgerlijk Wetboek.
  5. Storingsdienst

   Een werkgever mag niet zo maar een storingsdienst invoeren. Voordat een consignatiedienst (storingsdienst/pieperdienst) wordt ingevoerd, moet in overleg met het medezeggenschapsorgaan een regeling worden getroffen. Hierin moeten afspraken staan over de vergoeding, zoals de vergoeding van reiskosten en de vergoeding van telefoonkosten. Gewerkte uren buiten het reguliere dienstrooster tijdens de consignatie worden vergoed als overuren. Werknemers onder de 18 mogen niet worden verplicht tot consignatiedienst. Een medewerker ouder dan 55 jaar hoeft niet over te werken als hij consignatiedienst heeft. Er bestaan verschillende vergoedingen voor een storingsdienst. Dit hangt onder meer af van de tijdstippen waarop er een storingsdienst moet zijn. Bijvoorbeeld alleen tijdens werktijd of bijvoorbeeld 7 dagen in de week en 24 uur per dag (7x24).

   Advies: Als je werkgever een storingsdienst wil invoeren, laat je dan voorlichten door CNV Metaaltechniek.
  6. Suikerfeest en vrij

   Als je in de sector Metaal en Techniek vrij wil voor het Suikerfeest moet je zelf een eigen vrije dag opnemen. In artikel 55 van de cao's Metaal en Techniek is bepaald dat religieuze feestdagen, anders dan die uit artikel 19 zijnde andere feestdagen, gelden als individuele verlofdagen.

   Lees meer over feestdagen

  1. Tijd kopen door oudere werknemers

   Als je 50 jaar of ouder bent, kun je je salarisverhoging geheel of gedeeltelijk omzetten in ten hoogste 22 dagen extra vrije tijd. Als je nog meer vrije tijd wilt, kan dit uitsluitend in overleg met je werkgever (artikel 41 van de cao). Het is belangrijk dat op je salarisstrook staat dat je salaris hebt ingeruild voor meer vrije tijd. Dit gaat in de vorm van een bruto korting, die overeenkomt met het deel van de salarisverhoging dat in vrije tijd wordt omgezet.

   Voorbeeld: Hoeveel tijd krijg ik voor 1 procent loonsverhoging?

   De berekening van de hoeveelheid vrije tijd die per salarisverhoging maximaal kan worden verkregen, gaat als volgt (zie ook bijlage 4b van de cao):
   • oude salaris + salarisverhoging = nieuw salaris
   • 100 procent - (oud salaris / nieuw salaris) x 100 procent = maximaal omzettingspercentage
   • maximaal omzettingspercentage x 19,76 = maximale hoeveelheid vrije tijd

   Voorbeeldberekening omzetting salarisverhoging in vrije tijd:

   Het salaris bedraagt op december 2007 1800 euro. De verhoging per 1 januari 2008 is 1 procent. Dit resulteert in een salaris van 1800 euro + 18 euro = 1818 euro. Het omzettingspercentage is dan: 100 procent - (1800/1818) x 100 procent = 0,99 procent. Dus: 0,99 x 19,76 = 19,56 uur (1 Procent loonsverhoging levert dus 19,56 uur vrije tijd op).
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Vakantiebonnen

   De Stichting Vakantiefonds voor de Metaal en Techniek regelt voor werkgevers en werknemers de uitbetaling van het vakantiegeld. De stichting is in 1936 opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en heeft vanaf de jaren tachtig het lastige zegelsysteem vervangen door een modernere versie.
   Werkgevers besteden de uitbetaling van de in de cao overeengekomen 8 procent vakantietoeslag en de uitbetaling van vijftien vakantiedagen uit aan het vakantiefonds.

   Het werkt als volgt. De werkgever geeft éénmalig via aanmeldingsformulieren aan welke werknemers voor deelname aan het vakantiefonds in aanmerking komen. Tevens moet de afdracht (13,7 procent van het brutosalaris) worden vermeld. Elke salarisperiode ontvangt de werkgever een aangifteformulier waarop de te reserveren bedragen staan. Na betaling worden deze in het bestand verwerkt.

   Het vakantiefonds betaalt in juni het totaal gereserveerde bedrag uit. Dit is het vakantiegeld en het salaris over vijftien dagen. In deze periode ontvang je van je werkgever slechts het salaris over de resterende dagen.
  2. Vakantiedagen

   Een werknemer in de Metaal en Techniek/Motorvoertuigen met een volledige werkweek (gemiddeld 38 uur) heeft vanaf 1 januari 2006 recht op 192 uren (24 dagen) vakantie per jaar.
   Let op: als je al een dienstverband had voor 2001, dan kan het zijn dat je volgens het bedrijfsreglement of je individuele arbeidsovereenkomst recht hebt op 25 vakantiedagen (200 uren).

   Minimum aantal vakantiedagen volgens de wet

   Iedere werknemer heeft recht op vakantie met doorbetaling van het salaris. Wettelijk is het minimum aantal vakantiedagen tenminste vier maal het aantal dagen per week dat je werkt. Werk je bijvoorbeeld vier dagen per week, dan is het minimum aantal vakantiedagen zestien. Werk je vijf dagen, dan heb je als wettelijk minimum recht op twintig vakantiedagen.
   Conclusie: door de afspraken in de cao, bouw je bij een volledig dienstverband vier vakantiedagen meer op dan het wettelijk minimum.

   Lees meer over vakantiedagen

  3. Vakantiedagen extra voor oudere werknemers

   In artikel 51 van de cao staat dat iemand die op 30 juni respectievelijk 31 december een bepaalde leeftijd heeft, telkens een aantal extra vakantiedagen verwerft. Voorwaarde is wel dat de werknemer minstens zes maanden in dienst is. Iemand die op 31 december vijftig jaar is (en dat op 30 juni nog niet was), krijgt 1,5 vakantiedag extra. Het basis aantal vakantiedagen is 24, dus het totaal komt in dit geval op 25,5.

   Als je op 30 juni al 50 jaar bent, ontvang je op 30 juni en op 31 december 1,5 vakantiedag extra en heb je dus over dat kalenderjaar in totaal drie vakantiedagen extra. Een totaal van 27 dagen. Totdat je 55 jaar bent, ontvang je op deze manier elk half jaar 1,5 dag en dus 3 dagen per jaar. Daarna loopt het aantal dagen op. Een vakantiedag bestaat uit 8 uur.

   Lees meer over extra vakantiedagen voor oudere werknemers
  4. Vakantiedagen verkopen

   Alle bovenwettelijke vakantiedagen kun je verkopen. Dit zijn de (vier) vakantiedagen boven de twintig wettelijke vakantiedagen per jaar, evenals de seniorendagen.

   Bij verkopen is de waarde van een uur (en een dag) hetzelfde als bij het kopen van uren en/of dagen. Het verkopen is geen onvoorwaardelijk recht. Je werkgever moet hier ook mee instemmen. Anderzijds kan je werkgever je nooit verplichten tot verkoop van dagen. Het zijn en blijven jouw vakantiedagen.
  5. Vakantiegeld

   De vakantietoeslag bedraagt 8 procent van het jaarsalaris. Buiten beschouwing blijven overwerk, reisuren, onkostenvergoedingen, dertiende maand en winstdelingsregelingen. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode van 1 juli tot en met 30 juni voorafgaande aan de uitbetaling. De vakantietoeslag moet voor 30 juni zijn betaald of bij het einde van het dienstverband.
  6. Vakantiewetgeving 2012

   De vakantiewetgeving is per 1 januari 2012 gewijzigd. De nieuwe regels betekenen dat er wijzigingen zijn in zowel de opbouw, de opname als de verjaring van vakantiedagen.

   In artikel 58 van de CAO is opgenomen dat vakantiedagen in geval van ziekte na een termijn van 5 jaar verjaren (vervallen).

   In artikel 58 is ook opgenomen dat een werknemer maximaal 26 maal de arbeidsduur per week mag sparen voor een individueel doel.

   Een andere belangrijke wijziging gaat over de opbouw van vakantiedagen. In geval van ziekte bouw je gewoon vakantiedagen op. Hoe ziek je bent en of je al dan niet werkt, is niet van belang. Ga je op vakantie of neem je vrij, dan neem je ook vakantiedagen op.

   Lees meer over de vakantiewetgeving
  7. Vakraad

   De cao-partijen die de cao's Metaal en Techniek afsluiten, werken samen in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, kortweg Vakraad genoemd.

   In de Vakraad worden cao's afgesloten, met regelingen met betrekking tot pensioenen, opleiding en ontwikkeling. Ook wordt beleid ontwikkeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Voorbeelden hiervan zijn de pensioenregeling en de levensloopregeling.

   De stichting is in 1947 opgericht als Vakraad voor de Metaalnijverheid. Toen heette de bedrijfstak de 'Kleine Metaalnijverheid', later gewijzigd in 'Metaalnijverheid', in 1997 gewijzigd in 'Metaal en Technische Bedrijfstakken'. Vanaf 2003 heet de bedrijfstak: Metaal en Techniek. Die laatste benaming geeft kort maar krachtig weer waar de bedrijfstak voor staat: een dynamische bedrijfstak waarin het product en de innovatie via techniek centraal staan.
  8. Verschoven uren

   Verschoven uren zijn de uren die je buiten je normale rooster werkt, maar binnen het aantal uren dat je op basis van je rooster zou hebben gewerkt doordat je je werk door omstandigheden niet binnen je rooster kunt doen. De toeslag bedraagt 0,12 procent van het maandsalaris per uur en 0,13 procent van het vier wekensalaris per uur, als dat uur valt binnen het dagvenster.

  9. Vorstverlet

   In de cao's voor de metaal en techniek is de doorbetaling van loon geregeld als je je werkzaamheden niet kunt verricht vanwege de vorst. De werkgever moet de eerste 5 werkdagen het loon doorbetalen als er niet gewerkt kan worden. Daarna kan er een ww-uitkering door de werkgever worden aangevraagd, waarbij de werkgever verplicht is om 2 weken het loon tot 100% aan te vullen. Daarna vervalt die verplichting.

   Als werknemer moet je de dagen goed bijhouden en noteren. Advies is als vorstverlet in het bedrijf kan voorkomen, samen met de vakbond en OR/PVT een bedrijfsregeling te maken.De cao dient dan als basis.

   Download de vorstverlet app >


  1. Werkgeversorganisaties

   In de Metaal en Techniek zitten ook de werkgeversorganisaties. Deze onderhandelen met vakbonden over de cao. Voor de werkgevers neemt de Federatie Werkgeversorganisaties Metaal en Techniek (FWM) deel. Dit is een samenwerkingsverband van:
   • Koninklijke Metaalunie (Metaalbewerking)
   • BOVAG (Motorvoertuigen)
   • VNI/Uneto (Technische Installatie)
   • FOCWA (Carrosserie en schadeherstel)
   • VIB (Isolatie)
   • FGZ (Federatie Goud en Zilver)

  2. Werkingssfeer cao MT

   De werkingssfeer staat uitvoerig beschreven in de cao's. Het gaat dan om de bewerkingen die uitgevoerd worden. Zoals "installeren", "het bewerken van metaal" etc. Op grond van de bewerkingen vallen alle bedrijven in onderstaande sectoren onder de cao's Metaal en Techniek:
  3. Werknemers en cao

   De cao's Metaal en Techniek zijn van toepassing op alle werknemers in de sectoren die onder de werkingssfeer vallen en een functie hebben tot en met functiegroep 11 (salarisgroep J).


  4. Woon-werk vergoeding

   De cao's in de Metaal en Techniek hebben geen regeling voor wat betreft woon-werk verkeer. Dit wordt per bedrijf geregeld.

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Zaterdag werken

   Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag. Als regel wordt er op zaterdag niet gewerkt. Als incidenteel op zaterdag wordt gewerkt, kan de werknemer dit compenseren door een hele vrije dag in de week daaropvolgend. Uiteraard wordt voor de zaterdag het overurentarief betaald.

   Voor garagebedrijven geldt een aparte regeling voor de zaterdag. Die staat vermeld in artikel 25 lid 7 van de cao voor het motorvoertuigen - en tweewielerbedrijf.

   Enkele voorwaarden hierbij zijn:

   • het is niet verplicht om op zaterdag te werken
   • een werknemer kan maximaal twee zaterdagen per maand worden ingeroosterd
   • in totaal mag een werknemer niet meer dan vijf dagen per week worden ingeroosterd. (Wanneer er een zaterdag wordt gewerkt moet de werknemer dus een andere dag in die week vrij zijn)
   • op zaterdag wordt niet minder dan vier en niet meer dan zes uur gewerkt
   • de gewerkte uren worden vergoed in tijd of geld tegen minimaal 133,33 procent

   Dit betekent dat een werknemer die zes uur werkt op zaterdag, daarvoor acht uur vrij krijgt. Deze uren moeten binnen acht weken worden opgenomen. De werknemer kan de gewerkte uren ook laten uitbetalen.

  2. Zondag werken

   In principe wordt er op zondag niet gewerkt, tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de werknemer ermee instemt.

  3. Zorgverlof

   Als je moet zorgen voor een ziek kind, partner of ouder kan je zorgverlof opnemen. Er bestaat kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

   Kortdurend zorgverlof > 

   Langdurig zorgverlof > 

Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag!

*
*
*
*
*
*
*
*